Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Plånboksnyheter 2022

Breda grupper får inkomstskattesänkningar i form av höjt jobbskatteavdrag. Pensionärer får ytterligare sänkt skatt, och höjt bostadstillägg i två steg. En skattereduktion införs för sjuk- och aktivitetsersättning samt för a-kassa. Underhållsstödet höjs för ensamstående föräldrar med yngre barn. Det är några av de förändringar som införs i år.

Generella skatteförändringar 

Ny skiktgräns för statlig inkomstskatt
Skiktgränsen för uttag av statlig inkomstskatt (20 procent) hamnar på 540 700 kronor jämfört med 523 200 kronor 2021. Det är 17 500 kronor mer än förra året och är en effekt av en omräkning med förändringen av KPI + 2 procentenheter.

  • Det innebär att du 2022 kan ha en månadslön på drygt 46 200 kronor innan du börjar betala statlig inkomstskatt.
  • Pensionärer (65 +) kan tjäna mer, knappt 51 600 kronor i månaden, innan statlig skatt tas ut.

Grundavdragen räknas som vanligt om med förändringen av konsumentpriserna (KPI)

  • Det innebär att grundavdraget för årsinkomster mellan 20 500 kronor till 48 100 kronor ,det lägsta grundavdraget, höjs från 20 200 (2021) till 20 500 kronor (2022)
  • Det högsta grundavdraget blir 37 200 kronor (2022) istället för 36 700 kronor (2021) och gäller vid en årsinkomst på mellan 131 200 och 151 100 kronor. .
  • På inkomster över 380 200 kronor blir grundavdraget konstant. En höjning från 14 000 kronor till 14 200  

Införande av ytterligare ett jobbskatteavdrag

Det införs ett 6:e jobbskatteavdrag för dem med arbetsinkomster. Tyngdpunkten i avdraget är främst riktat mot låg- och medelinkomsttagare. I praktiken innebär det som mest 200 kronor mer i plånboken per månad för den som jobbar heltid.

Oförändrad beskattning av sparande på investeringssparkonto och kapitalförsäkring
Skatten beräknas genom att det så kallade kapitalunderlaget (i princip de pengar som fanns på kontot under året) multipliceras med statslåneräntan (SLR) per den 30 november året innan beskattningsåret plus en procentenhet. Det blir då en schablonintäkt. Statslåneräntan den 30 november 2021 fastställdes till 0,23 procent. Det finns ett golv för schablonintäkten som innebär att den aldrig kan bli lägre än 1,25 procent av kapitalunderlaget. Eftersom (0,23 procent + 1 procent) blir lägre än golvet blir schablonintäkten 1,25 procent. Schablonintäkten beskattas sedan med skattesatsen för inkomst av kapital på 30 procent. Skatten blir därmed 0,375 procent (1,25 * 0,3) av kapitalunderlaget, vilket innebär att skatten på ISK och kapitalförsäkring blir oförändrad 2022.

Exempel: Ett Investeringssparkonto med ett kapitalunderlag på 100 000 kronor ska alltså beskattas med 375 kronor även 2021 ((0,0125*0,3)*100 000).

Skattereduktionen för gåvor utökas till 12 000 kronor

Beloppsgränsen för gåvor har fördubblats från 6 000 kronor per år till 12 000 kronor. Skattereduktionen ligger kvar på 25 procent, vilket innebär en maximal skattereduktion  på 3 000 kronor 2022.

Pensionärer

Höjt bostadstillägg för pensionärer
Bostadskostnadstaket höjs från dagens nivå på maximalt 7 000 till 7 500 kronor per månad Ersättningsgraden för boendekostnader i spannet 7 001 till 7 500 kronor är 50 procent. Även det så kallade konsumtionsstödet höjs i två steg. Det första steget gäller från och med 1 januari 2022. Då höjs det med 200 kronor per månad till 540 kronor för ogifta och med 100 kronor per månad till 270 kronor per person för gifta. Från och med 1 augusti 2022 höjs konsumtionsstödet ytterligare med 200 respektive 100 kronor. Det innebär en total förstärkning med 400 kronor mer i månaden per hushåll. Som mest ger det 750 kronor mer i månaden och hushåll om man idag har en hyra som är på 7 500 kronor eller mer. Dessutom höjs även beloppstaken för skälig bostadskostnad och skälig levnadsnivå vid beräkningen av särskilt bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd.

Ytterligare ett förstärkt grundavdrag för 65 +

Uppräkning av de allmänna pensionerna
 Det är flera olika faktorer som påverkar hur pensionens olika delar utvecklas. En av dem är den årliga indexeringen av det allmänna pensionssystemet.

  • 2022 höjs inkomst- och tilläggspensionerna med 2,5 procent på grund av den så kallade följsamhetsindexeringen i pensionssystemet.
  • Garantipensionen för dem med ingen eller låg inkomstpension och som har garantipension och/eller bostadstillägg får 1,5 procent i ökad allmän pension till följd av förändringen av prisbasbeloppet.

Sjuk- och aktivitetsersättning

Förstärkt skattereduktion för den som har sjuk- och aktivitetsersättning
Förslaget innebär att den så kallade ”skatteklyftan” mellan arbetsinkomster och ersättningar minskar ytterligare. Skatteklyftan beror på att de med arbetsinkomster har ett så kallat jobbskatteavdrag vilket innebär att en person med sjuk- och aktivitetsersättning betalar mer i inkomstskatt jämfört med en person med samma inkomstnivå som jobbar. Ett första steg mot att ta bort skillnaden i beskattningen mellan lön och sjuk- och aktivitetsersättning togs 2018. Genom att utöka skattereduktionen ytterligare blir den genomsnittliga skattesänkningen ca 10 000 kronor per år. Eftersom man infört ett 6:e jobbskatteavdrag 2022 kommer skillnaden dock fortfarande finnas kvar om än mindre.

Höjd garantinivå i sjuk- och aktivitetsersättningen
Den som har hel garantiersättning och har fyllt 30 år får idag 10 036 kronor före skatt i månaden i sjukersättning. Förslaget innebär att personer med hel sjuk- och aktivitetsersättning i form av garantiersättning får drygt 1 000 kronor mer i garantiersättning per månad. Garantinivån höjs med 0,25 prisbasbelopp.

Höjt bostadstillägg för personer med sjukersättning och aktivitetsersättning
Bostadskostnadstaket höjs till 7 500 kr för ogifta och 3 750 kronor per person för gifta och samboende. Därmed blir bostadskostnadstaket i bostadstillägget detsamma för personer med sjuk- och aktivitetsersättning som för pensionärer.

Arbetslös

Skattereduktion för a-kassa samt tillfälligt minskat antal karensdagar
Regeringen inför  en skattereduktion på 25 procent av a-kasseavgiften från och med halvårsskiftet.  För 2022 innebär det att skattereduktion bara erhålls för ett halvår.

Gäller från och med den 1 juli 2022.

Sjukdom

Höjt tak i sjukersättningen
Inkomsttaket i sjukförsäkringen höjs från 8 till 10 prisbasbelopp. De förmåner som omfattas av höjningen är sjukpenning, rehabiliteringspenning, närståendepenning, smittbärarpenning och ersättning från Försäkringskassan vid tvist om sjuklön. Det innebär för 2022 ett tak på 483 000 kronor och att maximala ersättningen höjs från 821 kr/dag till 1 027 kr/dag.

Nya regler kring sjukskrivning och rehabilitering m.m.
Det införs två ytterligare undantag från huvudregeln att arbetsförmågan vid sjukpenning ska bedömas efter 180 dagar mot normalt förekommande arbeten på arbetsmarknaden. Det ska finnas särskilda skäl att personen ska kunna återgå till arbete hos arbetsgivaren före den tidpunkt då hen haft nedsatt arbetsförmåga i 550 dagar.

Dessutom föreslår man att den som har begränsad tid kvar av arbetslivet ska undantas från bedömningen mot normalt förekommande arbete till att fr.o.m. dag 181 i sjukperioden prövas mot arbete hos befintlig arbetsgivare. Förslaget gäller personer med anställning som uppnått den ålder då inkomstpension tidigast kan lämnas. Under 2022 är den åldern 62 år.

Träder ikraft 1 februari 2022

Familj

Höjt underhållsstöd för barn 7 till 10 år
Fullt underhållsstöd till barn som är 7–10 år till ensamstående föräldrar höjs med 150 kronor per månad. Det innebär att underhållsstödet uppgår till samma belopp som för barn i åldersgruppen 11–14 år, dvs. 1 823 kronor per månad (för barn som är äldre än 15 år ligger den kvar på tidigare nivå, 2 223 kronor).

Det nya högre beloppet kommer att betalas ut första gången i juli 2022 och avser underhållsstöd för augusti månad.

Rätten till obetald föräldraledighet utökas under 2022
Föräldrars rätt till obetald föräldraledighet utökas med tre dagar per år för förälder till barn i åldrarna 6 till 16 år. För förälder med ensam vårdnad ökar de till sex dagar. Dagarna är individuella och kan inte överlåtas till annan förälder och kan inte heller sparas. Förslaget föreslås vara på plats 1 juli 2022

Övriga privatekonomiska förändringar

Ny skattelättnad för cykelförmån införs
Förmånen gäller när en arbetsgivare tillhandahåller cyklar för privat bruk till sina anställda och ska rikta sig till hela den stadigvarande personalen. Gäller för vissa trampcyklar och elcyklar men inte elsparkcyklar. Skattelättnaden innebär att en cykelförmån ska tas upp till beskattning bara till det värdet av förmånen som överstiger 3 000 kronor per beskattningsår. Det finns dock inga fastställda schablonvärden för hur en cykelförmån ska värderas men Skatteverket har gett ut en rättslig vägledning hur man ska räkna. Skatteverket

Studiestöd högre upp i åldrarna
Den övre åldersgränsen för rätt till studiemedel höjs från 56 till 60 år. Det innebär möjlighet att omskola och vidareutbilda sig högre upp i åldrarna. Nedtrappningen i rätten att låna inom studiemedelssystemet, den så kallade lånetrappan, anpassas och flyttas fram att börja gälla vid 51 år. Även reglerna kring återbetalning och avskrivning anpassas till de nya reglerna.

Sänkt skatt på bensin och diesel
Skatten på drivmedel, bensin och diesel, sänks med 50 öre per liter från och med den 1 maj 2022.

Dessutom är den så kallade indexeringen för drivmedel pausad även 2022. Koldioxidskatt och energiskatt tas ut på drivmedel som bensin och diesel. I normala fall räknas de årligen upp med både förändringen av konsumentpriserna och BNP- utvecklingen (bruttonationalprodukten). BNP-uppräkningen innebär ett årligt schablontillägg på två procentenheter. Det är denna uppräkning som slopas även 2022.

Momsen sänks på reparationer
Momsen på vissa reparationer, till exempel cyklar och skor, ska sänkas från  12 procent till 6 procent. Från och med den 1 juli 2022.

Särskilda åtgärder på grund av coronaviruset

Sedan mars 2020 har flera coronarelaterade åtgärder införts. Regering och myndigheter ser hela tiden över dessa och förlänger eller avser att förlänga dessa vid fler tidpunkter och kommer sannolikt fortsätta så beroende på pandemins utveckling.

Elpriskompensation till hushållen
Regeringen har aviserat en elpriskompensation för de hushåll som drabbats av höga elpriser. Kompensationen kommer gälla för december 2021 och januari och februari 2022. Kompensationen kommer baseras på hushållets förbrukning per månad, där den högsta nivån är hushåll som använder över 2 000 kWh per månad. Maximalt kommer ersättningen vara 2 000 kronor per månad, och totalt 6 000 kronor för perioden. Ersättningen kommer betalas ut automatiskt utan ansökningsförfarande. Hur detta ska fungera praktiskt kommer regeringen återkomma till.

Slopat krav på läkarintyg för smittbärarpenning
Regeringen har beslutat att tillfälligt ta bort kravet på läkarintyg vid ansökan om smittbärarpenning. Det gäller från december 2021 till och med mars 2022.
Regeringen har även föreslagit att flera coronarelaterade ersättningar ska återinföras och förlängas men beslut är ännu inte tagna.

Försäkringskassans Coronasidor

Slopat fribelopp för studerande förläng återigen
Regeringen förlänger återigen det tillfälliga slopandet av fribeloppet till och med den sista juni 2022. Det innebär att det inte kommer att göras någon inkomstprövning för studiemedel för första halvåret 2022. Fribeloppet reglerar hur hög inkomst en studerande kan ha utan att studiemedlen minskas.

Fortsatt tillfälligt höjd a-kassa även 2022
Det innebär att grundersättningen, för den som inte varit med i a-kassa, kommer att ligga kvar på den förhöjda nivån 510 kronor per dag istället för 365 kronor och den inkomstgrundande maximala nivån kommer att ligga kvar på maximalt 1 200 kronor istället för  910 kronorna, de första 101 dagarna.

Antalet karensdagar i a-kassan minskas åter tillfälligt
Från och med den 3 januari 2022 till och med den 2 januari 2023 gäller tillfälligt två karensdagar istället för 6 karensdagar i a-kassan.

Denna information kommer från SEB och baseras på källor som SEB bedömt som tillförlitliga. Uppgifterna om skatter är baserade på de regler som gäller idag. Skattereglerna kan dock ändras över tid. Vad skattereglerna får för konsekvenser för just dig beror på dina individuella förutsättningar. Vi reserverar oss även för eventuella fel.

SEB Privatekonomi

Américo Fernández

Privatekonom

070-739 45 64

americo.fernandez@seb.se

 

Niklas Magnusson

Presskontakt

070-763 82 43

niklas.x.magnusson@seb.se

Susanne Eliasson

Senior analytiker

070-763 65 88

susanne.eliasson@seb.se

 

Amie Berglund

Analytiker

070-739 41 51

amie.berglund@seb.se