Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB ansluter sig till standard för ansvarsfull återvinning av fartyg

SEB ansluter sig till Responsible Ship Recycling Standards, RSRS, ett bankgemensamt initiativ för att säkerställa miljömässigt och socialt ansvarsfull demontering och återvinning av fartyg.

– Vi vill öka medvetenheten om de miljömässiga och sociala risker som är förknippade med återvinning av fartyg. Genom att ansluta oss till RSRS vill vi visa att vi är dedikerade att verka för ansvarsfull hantering av fartyg under hela deras livslängd, säger Hans Christian Kjelsrud, global chef för Shipping Coverage på SEB.

SEB blir medlem nummer 12 i initiativet som har startats av en grupp europeiska banker, verksamma inom shipping.

– Skandinaviska banker har av tradition varit starka inom fartygsfinansiering och genom att sluta oss samman får vi större kraft att verka för bättre hållbarhetsstandarder inom den globala sjöfarten, säger han.

RSRS ligger i linje med den så kallade Hongkong-konventionen från 2010. Denna konvention, som ännu inte är formellt ratificerad, sätter en ministandard för återvinning av fartyg. Därutöver har EU formulerat ytterligare krav som gäller alla fartyg som seglar under någon av EU-ländernas flaggor.

Vad får anslutningen till den nya standarden för praktiska konsekvenser i affärsverksamheten?  

 – Det här är i stor utsträckning krav som våra kunder redan uppfyller och standarder som vi har jobbat efter under många år. Att vi går med i RSRS är mer en formalisering av det vi gjort tidigare. Men, det innebär också att vi kommer att jobba mer aktivt tillsammans med de andra bankerna kring dessa frågor. Vi deltar ofta i lånesyndikat och där kan vi tillsammans lägga mer press på att kunderna förpliktigar sig att leva upp till standarder som finns i lånevillkoren, säger Hans Christian Kjelsrud.

De övriga banker som ingår i RSRS-initiativet är ABN AMRO, Danske Bank, DNB, Eksportkreditt, Hamburg Commercial Bank, ING, KfW IPEX-Bank, NIBC, Nordea, Sparebank SR-Bank och Sparebanken Vest.

SEB har sedan tidigare ställt sig bakom Poseidon-principerna, ett globalt bankinitiativ, för att minska sjöfartens utsläpp av växthusgaser. Principerna ligger i linje med den internationella sjöfartsorganisationens mål om att sjöfartens koldioxidutsläpp fram till 2050 ska minska med 50 procent jämfört med basåret 2008.

Tufft decennium

Sjöfartsbranschen har haft ett tufft decennium bakom sig i kölvattnet på den ekonomiska nedgången under finanskrisen. Den föregicks av en kraftig expansionsfas i början av 2000-talet efter att Kina gick med i Världshandelsorganisationen och började importera råvaror, ta över tillverkningsindustrier och exportera billiga konsumentprodukter till Västvärlden.

– Då skedde det som ofta händer i goda tider, nämligen att branschföreträdarna skyndade sig till varven och beställde nya fartyg i tron att de goda tiderna skulle vara för evigt. Sedan kom finanskrisen och branschen gick in i lågkonjunkturen med ett våldsamt överskott av nya fartyg som skulle levereras. Sedan dess har det med något undantag varit överskott på fartyg under de senaste tio åren vilket har lagt press på frakt-raterna, säger han.

Nu är orderböckerna för nya skepp historiskt låga och det råder i stort sett balans mellan utbud och efterfrågan på fartyg.

– Med få nya fartyg som kommer ut på marknaden, samtidigt som ekonomin återhämtar sig efter coronakrisen bör branschen stå inför en relativt positiv marknad under de kommande två åren.

Omställning för minskade utsläpp

Den stora utmaningen framåt handlar om den omställning som krävs för att klara av målet att halvera utsläppen av växthusgaser fram till 2050 jämfört med basåret 2008.

– Detta ska ske samtidigt som sjötransporterna ökar, vilket med oförändrad teknik annars skulle leda till en uppgång på uppemot 50 procent fram till 2050.

Nu råder stor osäkerhet om hur framtidens fartyg ska drivas för att nå utsläppsmålen.

– Blir det vind, sol, flytande naturgas, vätgas eller ammoniak? Går det att navigera på nya sätt där man tar hänsyn till vädersystemen eller hitta nya triangelrutter för att motverka att skeppen går tomma efter att ha lastat av sitt gods? Det här är den stora frågan i branschen och den innebär naturligtvis också att rederierna är försiktiga och avvaktar med att beställa nya fartyg, säger Hans-Christian Kjelsrud.

Läs tidigare artikel

SEB undertecknar Poseidon-principerna för hållbar sjöfart | SEB