Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Företagare räds inte högre ränta

Låg belåning ger motståndskraft

Även om det finns förväntningar om att Riksbanken kommer att höja reporäntan inom en snar framtid är det få svenska företagare som ser högre ränta som ett reellt hot mot den egna verksamheten.  Det visar SEB:s senaste Företagarindikator, där företagare tillfrågats om sina förväntningar om den framtida räntan samt hur motståndskraftig de anser det egna företaget vara mot förändringar av ränteläget.

– Även om räntorna så småningom kommer att höjas så visar månadens undersökning att den här gruppen av företag kommer stå stadigt och fortsätta bidra till svensk ekonomi, menar SEB:s privatekonom Américo Fernández.

SEB: senaste Företagarindikator visar att optimismen bland svenska företagare fortsätter att mattas av, även om det fortfarande är en majoritet som tror på en positiv utveckling de kommande tre månaderna. Läs mer här. 

I den senaste indikatorn tillfrågas också företagare om sin syn på ränteläget, och vad en eventuell räntehöjning skulle få för inverkan på verksamheten. Även om det finns vissa skillnader beroende på vilken typ av företag som tillfrågas så är den generella bilden tämligen klar: företagare räds inte höjda räntor i någon större omfattning.

– Den här gruppen företag är inte lika låneberoende som andra större företagsverksamheter, förklarar Fernández, som menar att framförallt mindre företag, främst enmansföretag, generellt inte är kapitalintensiva verksamheter som kräver lånefinansiering.

Det handlar här ofta om företag inom kategorin juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, och där över 90 procent uppger att de inte skulle påverkas överhuvudtaget även om räntan skulle stiga till det dubbla, jämfört med dagens ränta. För företag inom företagskategorin jordbruk, bygg, reparationer och tillverkning är belåningen däremot högre, vilket skulle betyda en större räntekänslighet.

– Här är det något fler som tror att det skulle kunna bli problem, men också bland dessa företag är det faktiskt en majoritet som uppger att de inte skulle ha några problem med en dubbelt så hög ränta, säger Fernández, som tror att den låga graden av oro kan hänga samman med att företagare, likt befolkningen i övrigt, har vant sig vid låga räntor.

Ändå är det alltså en majoritet av samtliga företagare som tror på högre räntor, och för samtliga ligger den genomsnittliga förväntade reporäntan på 0,53 procent om ett år, att jämföra med dagens noll procent. Förväntningarna är ganska samstämmiga mellan kategorier av företagare, även om grupperna enskilda näringsidkare och utrikes födda ligger något högre.   

– Det kan bero på att i enskilda firmor så är privatekonomin och företagets ekonomi mer sammanflätat och en förändring i räntan riskerar därmed att slå igenom med större kraft, säger Fernández, som tycker ändå att företagare kan behöva förbereda sig för ett mer långvarigt högre inflationstryck.