Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB svarar på frågor om utlåning till oljebolag

SEB svarar på frågor om hur vi ser på utlåning och investeringar i oljebolag, efter att Aftonbladet och Fair Finance Guide den 12 december publicerat en undersökning om svenska bankers utlåning till denna sektor, med specifikt fokus på bolag som utvinner eller letar olja i Arktis. 

SEB framhåller att klimatfrågan är viktig för er och att ni har ett starkt hållbarhetsfokus. Varför lånar ni då ut pengar till bolag inom den fossila industrin, inklusive till sådana med verksamhet i Arktis?

Vi har ett antal kunder, framförallt i Norge, som är verksamma inom olja och gas och som blev kunder i banken för många år sedan. Vi vet också att dessa kunder har begränsade engagemang i Arktis. Som bank är vi på många sätt en spegling av hur världen runt omkring oss ser ut, men vi ser också att vi har ett stort ansvar i att göra vad vi kan för att vara en del av lösningen i klimatfrågan. Det betyder att vi har ett ansvar att stödja våra kunder i den hållbarhetstransformation som är nödvändig för att möta hotet av den global uppvärmningen. Vi tror också att vi kan göra nytta här — genom att skapa förutsättningar för de kunder som har det största klimatavtrycket att ställa om uppnår vi också den största positiva effekten för klimatet.

Det är självklart att den fossila bränsleindustrin måste förändras och att samhället i stort går mot förnybart och andra typer av miljövänliga energislag. Vår ambition är att stödja våra kunders omställning till ett mer koldioxidsnålt samhälle, bland annat genom investeringar i förnybar energi.


Enligt Fair Finance Guide är ni den svenska bank som lånar ut mest till fossilindustrin. Varför?

Till skillnad från andra svenska banker är vi en stor företagsbank i Norge, där denna sektor är stor. Dessa företag har varit kunder i SEB under lång tid och vi är övertygade om att vi kan påverka positivt, genom att stödja dem i den hållbarhetstransformation som är nödvändig för att möta hotet av den globala uppvärmningen. Genom att hjälpa företag att ställa om kan vi också vara en del av lösningen, bland annat genom att stödja investeringar från fossilt till förnybart. 


Hur kan ni rättfärdiga utlåning till denna industri och hur rimmar det mer era klimatpolicys, de principer om ansvarsfull bankverksamhet som ni skrivit på, FN:s hållbarhetsmål och Parisavtalet?

Som bank är vi en spegling av det samhälle där vi verkar. Till skillnad mot andra svenska banker är vi en stor företagsbank i Norge där vi har ett antal kunder inom olja och gas, då det är en betydande del av norskt näringsliv. Men det behöver inte stå i motsats till att också sträva efter att bidra till en nödvändig omställning. Vi behöver både stödja befintliga kunder, också de med störst utmaningar i omställningen, men också stödja de bolag som leder utvecklingen. I relation till vår totala utlåning står olja och gas för en begränsad del. 

Vi genomför ett omfattande arbete med att klassificera vår kreditportfölj för stora företagskunder, att definiera och tydliggöra vad ”omställning” innebär för banken. Klassificeringen innebär en möjlighet att styra och själva sätta strategiska mål för att vår kreditportfölj ska utvecklas i linje med Parisavtalet. Vi är mitt i det arbetet just nu, men det kommer innebära att vår utlåning också förändras framåt. 

Samtidigt behöver vi också göra mer. Vi arbetar också just nu intensivt med att ytterligare förstärka riktlinjer och policys, bland annat kring områden som rör miljö och klimat. Vad gäller frågan om Arktis specifikt är det ett område där vi kommer att utveckla en ny policy. 


Har ni några planer på att se över finansieringen av denna typ av verksamheter framöver?

När vi klassificerar vår kreditportfölj gör vi det i syfte att bland annat bättre kunna följa hur våra kunder lever upp till ambitionerna i Parisavtalet. Det arbetet kommer också få effekt för bankens utlåning framåt. Samtidigt har vi som bank ett ansvar mot de kunder som vi har haft under lång tid och där är vår inställning att vi vill hjälpa de att ställa om och bidra till hållbar utveckling. 

Vi arbetar just nu intensivt med att ytterligare förstärka riktlinjer och policys, bland annat kring områden som rör miljö och klimat, inklusive synen på olje- och gasproduktion i Arktis.   


Hur ser ert fondbolag, SEB Investment Management, på investeringar i den fossila sektorn?

SEB Investment Management har sedan 2019 skärpt våra kriterier avseende bolag som utvinner kol till max 5 procent av omsättningen för alla våra fonder. Under 2020 har vi infört striktare exkluderingskriterier för våra indexnära fonder, vilket innebär att tillgångar motsvarande ca 75 miljarder kr förvaltas fritt från utvinning av och energiproduktion baserat på fossila bränslen.

De av våra fonder som följer våra striktaste exkluderande kriterier investerar inte i bolag som utvinner fossila bränslen, inte heller i utvinning av olja i Arktis. I dagsläget gäller dessa kriterier för cirka 40% av det förvaltade kapitalet inom SEB:s fondbolag.  Vi arbetar hela tiden med att se över våra metoder och riktlinjer för investeringar, särskilt vad gäller klimatfrågor, som är en av de frågor som våra kunder värderar allra högst.

Som kapitalförvaltare har vi ett ansvar att arbeta för att bidra till att förverkliga mål i enlighet med Parisavtalet. Vi arbetar med flera strategier för att åstadkomma detta, bland annat exkludering av företag vars verksamheter leder till stora utsläpp av växthusgaser. Vi engagerar oss också för att påverka företag att anpassa sin verksamhet till Parisavtalet, till exempel genom att sätta egna mål för att nå avtalets överenskommelser och ställa om från fossila till förnybara energikällor. Ett sådant arbete görs inom ramen för initiativet Climate Action 100+, där vi särskilt fokuserar på de företag i världen som släpper ut mest växthusgaser. Vi tror att dessa metoder tillsammans skapar förutsättningar för att bedriva ett långsiktigt framgångsrikt hållbarhetsarbete.

Läs kommentaren i Aftonbladet