Vår kreditgivning till företag

Denna hållbarhetsöversikt är ett branschinitiativ som tagits fram inom Bankföreningen för att ge en inblick i hur hållbarhetsperspektiv beaktas i bankers kreditgivning till företag.

1. Hållbarhet för oss

För SEB innebär hållbarhet att skapa långsiktigt värde, att tillsammans med våra kunder identifiera risker och möjligheter och att se till konsekvenserna av våra råd och beslut, ur ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv. SEB:s hållbarhetsarbete är inriktat på tre områden – Ansvarsfulla affärer, Människor och samhälle samt Miljö. Vi driver hållbarhetsfrågor som är relevanta och viktiga för oss som bank och för de marknader där vi är verksamma.

2. Hållbarhet i kreditprocessen

SEB:s kreditpolicys speglar bankens syn på hållbarhetsfrågor och de applicerbara policys och åtaganden vi har (se punkt 3). Våra policys används i dialog med kunderna och är en del av vår process för att bevilja krediter.

Hållbarhetskriterier. I vår kreditgivning beaktar vi risker och möjligheter relaterade till:

 • Miljö: klimat, avfall, avloppsvatten, utsläpp, biologisk mångfald och resursanvändning.
 • Socialt ansvar: respekten för mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, samt goda samhällsrelationer.
 • Styrning: struktur och processer för riskhantering, undvikande av intressekonflikter och förebyggande av korruption.

Ett av SEB:s främsta bidrag till ett hållbart samhälle är ansvarsfull kreditgivning, vilket innefattar att lånebelopp begränsas till kundens kapacitet att betala tillbaka. SEB:s princip är att ta risker endast för att skapa kundvärde och långsiktigt aktieägarvärde. Vår riskkultur bygger på lång erfarenhet, starka kundrelationer och sunda bankprinciper.

Vi för regelbunden dialog om hållbarhetsfrågor med våra företagskunder och särskilt med de företag som bedriver verksamhet med betydande påverkan på miljö och/eller samhälle. Vårt mål är att förstå våra kunders styrkor och svagheter samt utmaningar och möjligheter, så att vi kan vara den affärspartner de behöver. Vi vill bidra till den omställning som är nödvändig för att nå de globalt beslutade målen vad gäller hållbar utveckling, FN:s globala utvecklingsmål, och vi följer utvecklingen av rapporteringsrekommendationerna från Task Force on Climate-related Financial Disclosures. Till stor del gör vi det (bidrar till omställningen) genom att stötta våra kunder i deras arbete genom att erbjuda bra finansierings- och investeringslösningar.

SEB:s totala kreditportfölj består av 2 316 miljarder kronor varav 1 172 miljarder kronor är krediter till företag.

SEB:s kreditportfölj 2018

 • Företag: 51 %
 • Hushåll: 27 %
 • Kommersiell fastighetsförvaltning: 8 %
 • Kommersiell fastighetsförvaltning 5%
 • Banker 4%
 • Offentlig förvaltning: 2%
 • Bostadsrättsföreningar: 3%

Företagsportföljen per bransch 2018

 • Tillverkningsindustri: 21%
 • Övrig serviceverksamhet: 20%
 • Finans och försäkring: 16%
 • Parti och detaljhandel: 11%
 • Försörjning av el, gas och vatten: 8%
 • Rederiverksamhet: 6%
 • Transport: 6%
 • Utvinning av mineraler, olja och gas: 4%
 • Övrigt: 3%
 • Byggnadsindustri: 3%
 • Jordbruk, skogsbruk och fiske: 2%

3. Åtaganden och policys för hållbarhet

Vi har skrivit på, eller följer, följande internationella åtaganden av betydelse för vår kreditgivning:

Utöver dessa internationella åtaganden har SEB följande policys:

4. Våra fokusområden angående hållbarhet i kreditgivningen

Vi för en kontinuerlig dialog med våra företagskunder kring hållbarhet. Dessutom tillhandahåller SEB följande produkter:

 • Gröna lån, där vi via gröna obligationer tar in finansiering från kapitalmarknaden som öronmärks till företagsutlåning till gröna satsningar inom hållbarhetsområdet. För att säkerställa kvalitén måste alla gröna lån uppfylla vårt ramverk för gröna obligationer (på engelska). 
 • Green Car, leasing samt Eco-renovation i Baltikum.

I enlighet med internationella konventioner:

 • beviljar vi inte lån till företag som har verksamhet kopplad till kontroversiella vapen, såsom klustervapen, personminor, biologiska eller kemiska vapen.
 • finansierar vi inte kärnvapen och inleder inte nya affärsförbindelser med företag involverade i kärnvapenprogram eller med företag som har stor verksamhet i kolbrytning.
 • finansierar vi inte nya kolkraftverk, såvida inte koldioxidavskiljande teknik används.
 • tillhandahåller vi inte finansiella produkter eller tjänster till verksamheter som exempelvis har en negativ påverkan på platser på Unescos världsarvslista eller på nationalparker och naturreservat.