Finansiering

Vi är övertygade om att vi kan påverka utvecklingen mot en mer hållbar ekonomi genom att stödja våra kunder i deras utveckling och därmed förbättra vårt eget arbete. För att lyckas krävs nya tankesätt, innovationer och finansiella resurser, liksom ansvarsfull utlåning.

Ansvarsfull utlåning och riskhantering

Ansvarsfull finansiering och utlåning är hörnstenar i SEB:s verksamhet som skapar långsiktigt hållbart värde för kunder och aktieägare. Vi är starkt engagerade i att stödja våra kunder i deras arbete med övergången till hållbara lösningar.

Känna våra kunder

Vi lägger stor vikt vid att känna sina kunder väl och anser att en ansvarsfull finansiering och kreditgivning är en hörnsten i verksamheten, att det skapar hållbart kund- och aktieägarvärde.

I kreditriskutvärderingen ingår risker och möjligheter relaterade till miljömässiga, sociala och bolagsstyrningsrelaterade faktorer. I kunddialogerna diskuteras löpande samma frågor, inklusive mänskliga rättigheter, arbetsrätt och sociala relationer, antikorruption och miljöfrågor. Syftet är att förstå kundernas utmaningar och möjligheter, och på så sätt göra lämpliga kreditöverväganden och bli en bättre affärspartner.

Integrera risker och möjligheter

Vi integrerar risker och möjligheter relaterade till miljö-, sociala och styrningsrelaterade aspekter i kunddialoger, policyer och processer. I enlighet med SEB:s kreditpolicy för hållbarhet ska hållbarhetsrisker beaktas i alla kreditbeslut, med fokus på kundens återbetalningsförmåga, det underliggande värdet på säkerheter liksom eventuella konsekvenser för SEB:s rykte. 

Branschpolicys och ställningstaganden

SEB har tagit ställning inom tre specifika hållbarhetsrelaterade områden – klimatförändring, barnarbete och tillgång till färskvatten – samt fastställt policys för åtta industribranscher – vapen och försvar, skogsbruk, fossila bränslen, gruv- och metall, förnybar energi och sjöfart, spel och tobak. Syftet med dessa ställningstaganden och policys är att upprätta ett gemensamt ramverk för en proaktiv och framtidsinriktad dialog om viktiga frågor med våra kunder, samt för intern styrning. I februari 2021 uppdaterades policyn för fossila bränslen. Läs mer om våra policys.

Strategi för klimatfrågor

SEB anser att klimatförändringar är en av de allvarligaste globala utmaningar som världen står inför. Vi stöder våra kunder i deras omställning till hållbara lösningar. Läs mer om vår strategi för klimatfrågor (på engelska).

Gröna obligationer

Som en av innovatörerna bakom gröna obligationer har SEB ambitionen att driva den gröna finansieringsmarknaden. Under åren har vi gradvis utvecklat vår roll som en global tankeledare och har proaktivt bidragit till att sätta standarden för denna finansieringsform. 

2020 hade SEB en ledande position på den nordiska marknaden med en andel på 20 procent av de nordiska bankernas globala transaktioner.  SEB arrangerade en sammanlagd volym på USD 4,7 miljarder i gröna obligationer och USD 0,5 miljarder i hållbarhets- och sociala obligationer. Detta motsvarar 48 miljarder kronor i hållbarhetsrelaterade obligationer som arrangerats av SEB.

Under året fick vi också förtroendet att agera som rådgivare till Riksgälden vid utgivningen av svenska statens första gröna obligation 2020. De viktigaste kriterierna för valet av rådgivare var expertis och erfarenhet av såväl utgivning av gröna obligationer som god kunskap om Sveriges miljö- och klimatpolicy samt statlig finansiering.

Gröna lån

SEB:s gröna lån ges ut i syfte att finansiera och/eller återfinansiera projekt inom EU och Norden. Lånen  främjar övergången till en kol­­dioxidsnål och klimatvänlig utveckling, liksom förbättringar av miljö- och eko­­system. 

2020 växte den gröna låneportföljen till 25,5 miljarder kr (18,9), varav 20,8 miljarder kr är gröna tillgångar som uppfyller kraven i SEB:s ramverk för gröna obligationer. Tillgångarna används för att finansiera projekt som bidrar till lägre koldioxidutsläpp och stödjer FN:s hållbara utvecklingsmål. Mer än hälften av lånen, 52 procent, finansierar projekt för förnybar energi, medan gröna byggnader och rena transporter står för 31 respektive 13 procent. SEB:s gröna obligation på 500 miljoner euro gavs ut 2017. Under 2020 bidrog obligationen till en minskning av koldioxidutsläpp med 220 000 CO2e . Läs mer om effekterna från den gröna obligationen i SEB Green Bond Impact Report 2020.

Gröna bolån

SEB var den första banken i Sverige som lanserade gröna bolån, vilka erbjuds till en lägre ränta för dem som bor i klimatsmarta hus. Lånen är tillgängliga för alla med bostäder som uppfyller specifika krav, till exempel är A/B-klassade enligt Boverkets energiklassificering, är Svanenmärkta, certifierade passivhus eller guld- eller silvercertifierade miljöbyggnader enligt Sweden Green Building Council. Under året ökade volymen av gröna bolån till 4 miljarder kr (1,5).

Grön byggnadskredit

SEB erbjuder grön byggnadskredit för finansiering av bostäder och kommersiella fastigheter oavsett storlek. Tidigare har vi erbjudit sådan finansiering för större fastighetsprojekt. SEB använder grön finansiering för att finansiera de fastigheter som klassificerats som gröna.

Ekvatorprinciperna

SEB har antagit Ekvatorprinciperna (EP), en frivillig uppsättning riktlinjer som används av finansiella institut för att bedöma de sociala och miljömässiga konsekvenserna av stora projekt och för att hjälpa sina kunder att hantera dem. 2020 hade vi fyra projektfinansieringstransaktioner enligt Ekvatorprinciperna, tre i kategori B (projekt med potentiellt begränsade negativa miljömässiga och sociala risker) och en i kategori C (projekt med minimala eller inga miljömässiga och sociala risker). Vad gäller projektrelaterade företagslån var vi involverade i en kategori A-transaktion (projekt med potentiellt betydande negativa miljömässiga och sociala risker).