Finansiering

Vi är övertygade om att vi kan påverka utvecklingen mot en mer hållbar ekonomi genom att förbättra vårt eget arbete och genom att samarbeta med våra kunder och stödja dem när de utvecklas. För att lyckas krävs nya tankesätt, innovationer och finansiella resurser, liksom ansvarsfull utlåning.

Ansvarsfull utlåning och riskhantering

Ansvarsfull finansiering och utlåning är hörnstenar i SEB:s verksamhet som skapar långsiktigt hållbart värde för kunder och aktieägare. Vi är starkt engagerade i att stödja våra kunder i deras arbete med övergången till hållbara lösningar.

Känna våra kunder

Vi lägger stor vikt vid att känna sina kunder väl och anser att en ansvarsfull finansiering och kreditgivning är en hörnsten i verksamheten, att det skapar hållbart kund- och aktieägarvärde.

I kreditriskutvärderingen ingår risker och möjligheter relaterade till miljömässiga, sociala och bolagsstyrningsrelaterade faktorer. I kunddialogerna diskuteras löpande samma frågor, inklusive mänskliga rättigheter, arbetsrätt och sociala relationer, antikorruption och miljöfrågor. Syftet är att förstå kundernas utmaningar och möjligheter, och på så sätt göra lämpliga kreditöverväganden och bli en bättre affärspartner.

Integrera risker och möjligheter

Vi integrerar risker och möjligheter relaterade till miljö-, sociala och styrningsrelaterade aspekter i kunddialoger, policyer och processer. I enlighet med SEB:s kreditpolicy för hållbarhet ska hållbarhetsrisker beaktas i alla kreditbeslut, med fokus på kundens återbetalningsförmåga, det underliggande värdet på säkerheter liksom eventuella konsekvenser för SEB:s rykte. 

Strategi för klimatfrågor

SEB anser att klimatförändringar är en av de allvarligaste globala utmaningar som världen står inför. Vi stöder våra kunder i deras omställning till hållbara lösningar. Läs mer om vår strategi för klimatfrågor (på engelska).

Gröna obligationer

Som en av innovatörerna bakom gröna obligationer har SEB ambitionen att driva den gröna finansieringsmarknaden. Under åren har vi gradvis utvecklat vår roll som en global tankeledare och har proaktivt bidragit till att sätta standarden för denna finansieringsform. 2019 var SEB den 7:e största arrangören globalt SEB:s globala andel av marknaden 3,8 procent (3,7), motsvarande en volym på 7 miljarder US-dollar.

Under året fick vi också förtroendet att agera som rådgivare till Riksgälden vid utgivningen av svenska statens första gröna obligation 2020. De viktigaste kriterierna för valet av rådgivare var expertis och erfarenhet av såväl utgivning av gröna obligationer som god kunskap om Sveriges miljö- och klimatpolicy samt statlig finansiering.

Gröna låneportföljen

Gröna lån ges ut i syfte att finansiera och/eller återfinansiera projekt inom EU och Norden som främjar övergången till en kol­­dioxidsnål och klimatvänlig utveckling, liksom förbättringar av miljö- och eko­­system.År 2019 ökade SEB:s gröna låneportfölj med 3 miljarder till 19 miljarder kronor. Medlen används för att finansiera SEB:s gröna låneportfölj, som består av tillgångar och projekt som bidrar till lägre koldioxidutsläpp och stödjer FN:s hållbara utvecklingsmål. Nära hälften av den gröna låneportföljen, 47 procent, finansierar projekt för förnybar energi, medan gröna byggnader och rena transporter står för 30 respektive 14 procent. 

SEB:s egen gröna obligation

 SEB:s gröna obligation på 500 miljoner euro gavs ut 2017. Under 2019 bidrog obligationen till en minskning av koldioxidutsläpp med 230 000 ton. Läs mer om effekterna från den gröna obligationen i SEB Green Bond Investor Report 2019.

Ekvatorprinciperna

SEB har antagit Ekvatorprinciperna (EP), en frivillig uppsättning riktlinjer som används av finansiella institut för att bedöma de sociala och miljömässiga konsekvenserna av stora projekt och för att hjälpa sina kunder att hantera dem. En uppdaterad version av Ekvatorprinciperna, EP4, antogs av Equator Principles Association 2019, där vi var en del av arbetsgruppen kring klimatförändringar.

2019 hade SEB tre projektfinansieringstransaktioner enligt Ekvatorprinciperna, alla i kategori B (projekt med potentiellt begränsade negativa miljömässiga och sociala risker). SEB hade inga projektfinansieringstransaktioner i kategori A (projekt med potentiellt betydande negativa miljömässiga och sociala risker).

Branschpolicys och ställningstaganden

SEB har tagit ställning inom tre specifika hållbarhetsrelaterade områden – klimatförändring, barnarbete och tillgång till färskvatten – samt fastställt policys för sex industribranscher – vapen och försvar, skogsbruk, fossila bränslen, gruv- och metall, förnybar energi och sjöfart.

Syftet med dessa ställningstaganden och policys är att upprätta ett gemensamt ramverk för en proaktiv och framtidsinriktad dialog om viktiga frågor med våra kunder, samt för intern styrning. Sedan 2011 är de en naturlig del av besluten inom affärskommittéer och en integrerad del av kreditpolicyn.  Läs mer om våra policys