Finansiering

Vi är övertygade om att vi kan påverka utvecklingen mot en mer hållbar ekonomi genom att förbättra vårt eget arbete och genom att samarbeta med våra kunder och stödja dem när de utvecklas. För att lyckas krävs nya tankesätt, innovationer och finansiella resurser, liksom ansvarsfull utlåning.

Ansvarsfull utlåning och riskhantering

SEB lägger stor vikt vid att känna sina kunder väl och anser att en ansvarsfull finansiering och kreditgivning är en hörnsten i verksamheten, att det skapar hållbart kund- och aktieägarvärde.

I kreditriskutvärderingen ingår risker och möjligheter relaterade till miljömässiga, sociala och bolagsstyrningsrelaterade faktorer. I kunddialogerna diskuteras löpande samma frågor, inklusive mänskliga rättigheter, arbetsrätt och sociala relationer, antikorruption och miljöfrågor. Syftet är att förstå kundernas utmaningar och möjligheter, och på så sätt göra lämpliga kreditöverväganden och bli en bättre affärspartner.

Branschpolicys och ställningstaganden

SEB har tagit ställning inom tre specifika hållbarhetsrelaterade områden – klimatförändring, barnarbete och tillgång till färskvatten – samt fastställt policys för sex industribranscher – vapen och försvar, skogsbruk, fossila bränslen, gruv- och metall, förnybar energi och sjöfart.

Syftet med dessa ställningstaganden och policys är att upprätta ett gemensamt ramverk för en proaktiv och framtidsinriktad dialog om viktiga frågor med våra kunder, samt för intern styrning. Sedan 2011 är de en naturlig del av besluten inom affärskommittéer och en integrerad del av kreditpolicyn.  Läs mer om våra policys

Minskad exponering mot kol

SEB har beslutat om att minska exponeringen mot kol och vi finansierar inte nya kolkraftverk. Det kan övervägas endast om de använder teknik för kolavskiljning, såsom ”carbon capture”, som avsevärt minskar utsläppen av växthusgaser. Finansiering av miljöförbättringar i övergång från kol kan göras för befintliga kunder.

Gröna obligationer

Gröna obligationer utvecklades 2007–2008 av SEB och Världsbanken som ett svar på ökad efterfrågan från investerare att kunna investera i klimatrelaterade möjligheter. Företag och organisationer söker finansiering för konkreta miljöinvesteringar, och investerare integrerar hållbarhet i sin dagliga portföljallokering. 

Globalt under 2017 gavs det ut gröna obligationer till ett värde av 156 miljarder dollar (97). SEB var volymmässigt den tredje största aktören i världen i att hjälpa företag och organisationer att ge ut gröna obligationer. Marknadsandelen var 3,5 procent, motsvarande 4 miljarder dollar. Sedan starten fram till slutet av 2017 har SEB agerat underwriter för gröna obligationer till ett värde av 17,7 miljarder dollar och är den näst största underwritern globalt med en marknadsandel på 6,4 procent. 

Läs mer om gröna obligationer (på engelska)

Gröna lån

Gröna lån ges ut i syfte att finansiera och/eller återfinansiera projekt inom EU och Norden som främjar övergången till en kol­­dioxidsnål och klimatvänlig utveckling, liksom förbättringar av miljö- och eko­­system. 2016 lanserade SEB ett ramverk för gröna obligationer, Green Bond Framework, vilket klargör olika processer för att definiera, välja, kontrollera, övervaka och rapportera om grön tillgångs- och skuldförvaltning. Tillsammans med bankens miljöpolicy och branschpolicys, en robust bas för att säkerställa att SEB:s gröna obligationer främjar kolsnåla och klimatförändringståliga investeringar. I slutet av 2017 hade SEB 13,2 miljarder kronor i den gröna låneportföljen.

SEB:s första egna gröna obligation

2017 utfärdade SEB också sin första egna gröna obligation på 500 miljoner euro. Kapitalet är öronmärkt för lån till gröna initiativ och lösningar och erbjuds stora företag och finansiella institutioner, kommuner, landsting och bostadsrättsföreningar. Viktiga kategorier är förnyelsebar energi, hållbart skogsbruk, gröna byggnader och rena transporter. Under 2017 bidrog obligationen till en minskning av koldioxidutsläpp med nära 220 000 ton. SEB har gett ut en rapport, SEB Green Bond Investor Report 2017, om effekterna från den gröna obligationen.

 Ekvatorprinciperna

År 2007 antog SEB Ekvatorprinciperna (EP), en frivillig uppsättning riktlinjer som används av finansiella institut för att bedöma de sociala och miljömässiga konsekvenserna av stora projekt och för att hjälpa sina kunder att hantera dem. SEB deltar i EP:s årsmöte och i workshops som syftar till att effektivisera genomförandet och vidareutveckla förståelsen av principerna bland internationella finansinstitut, utvecklingsorgan och privata banker.