Policys

Vår verksamhet styrs av en uppsättning nationella och internationella riktlinjer. Vi har också egna policys och instruktioner som vägleder vårt sätt att arbeta.

Ladda ner Policy för Hållbarhet (på engelska)

Ladda ner Policy för Inkludering och mångfald

Ladda ner Miljöpolicy (på engelska)

Ladda ner Policy för Mänskliga rättigheter (på engelska)

Ladda ner Skattepolicy (på engelska)

Branschpolicys och ställningstaganden

SEB:s branschpolicys och koncerngemensamma ställningstaganden ger vägledning avseende ”best practice” samt lyfter fram de internationella konventioner och riktlinjer som vi uppmanar företag att följa. Vår avsikt är att arbeta tillsammans med kunder och portföljbolag för att successivt utveckla bättre, mer ansvarsfulla affärsmetoder.

Ställningstaganden

Barnarbete

FN:s barnkonvention är en av de mest accepterade konventionerna om mänskliga rättigheter. Barnarbete är dock fortfarande ett problem av enorma globala proportioner. På SEB anser vi att barnarbete är ett allvarligt problem och att minska omfattningen har hög prioritet.

Ladda ner ställningstagande för barnarbete

Klimatförändringar

Klimatförändringarna är en av de största miljöutmaningarna världen står inför idag. SEB uppskattar till fullo riskerna med klimatförändringarna och hanterar dessa i vårt hållbarhetsarbete. SEB har vidtagit flera åtgärder för att mildra vår direkta klimatpåverkan.

Ladda ner ställningstagande för klimatförändringar

Modern Slavery Act

Enligt Storbritanniens Modern Slavery Act uppmanas företag med verksamhet i Storbritannien att beskriva de åtgärder som vidtas för att säkerställa att slaveri och människohandel inte förekommer i någon del av verksamheten eller i leverantörskedjan.

Ladda ner ställningstagande för Modern Slavery Act (eng).

Sötvatten

Rent vatten är en bristvara på många håll i världen, men nödvändigt för att upprätthålla liv. Vi är medvetna om att den ökade globala vattenbristen skapar spänningar i flera regioner, vilket ökar våra kunders finansiella risker.

Ladda ner ställningstagande för sötvatten 

Branschpolicys

Fossila bränslen

Fossila bränslen som olja och gas täcker en stor del av energi- och bränslebehovet i världen och spelar därmed en väsentlig roll i den globala ekonomin. Samtidigt bidrar fossila bränslen till de klimatförändringar som är en av de största miljöutmaningar världen står inför.

Ladda ner policy för fossila bränslen

Förnyelsebar energi

Energi spelar en mycket viktig roll i den globala ekonomin och driver ekonomisk tillväxt. Förnyelsebar energi blir en allt viktigare del av den totala energiproduktionen när världen söker metoder för att hålla tillbaka klimatförändringarna och bättre utnyttja knappa resurser. SEB strävar efter att underlätta denna utveckling, grundad på hållbara värderingar och styrning.

Ladda ner policy för förnyelsebar energi

Gruvor och metaller

Gruv-och metallindustrin är mycket viktig för samhället eftersom de råvaror som utvinns blir till utrustning, maskiner och konsumtionsvaror. Branschen i sig stimulerar den ekonomiska tillväxten. Men gruvdrift kan också ha en negativ inverkan på miljön och samhället.

Ladda ner policy för gruvor och metaller

Sjöfart

Handelssjöfarten möjliggör global handel genom transporter av råvaror, halvfabrikat och färdiga produkter. Branschen är därmed mycket viktig för samhället. Sjöfartsnäringen har samtidigt en negativ påverkan på miljön genom utsläpp till luft och vatten.

Ladda ner policy för sjöfart

Skogsbruk

Skogsindustrin spelar en central roll i ekonomin i stort, globalt såväl som regionalt. SEB främjar ett hållbart skogsbruk industri, arbetar för att förebygga negativa miljö- och sociala effekter och stödjer goda styrelseformer bland dess kunder.

Ladda ner policy för skogsbruk

Tobak

Tobaksrökning utgör ett betydande gobalt folkhälsoproblem vilket orsakar allvarlig negativ påverkan på människors hälsa i stor skala. Vart sjunde dödsfall i världen (13 procent) var resultatet av direkt rökning 2017; ytterligare 2 procent var resultatet av passiv rökning. Mer än 90 procent av tobaksrelaterade intäkter globalt kommer från cigaretter och e-cigaretter.

Mot denna bakgrund intar SEB en restriktiv hållning till tobaksindustrin. Vi finansierar eller investerar inte i företag där 5 procent eller mer av omsättningen härrör från tillverkning och/eller distribution av cigaretter och e-cigaretter.

* https://ourworldindata.org/smoking

Vapen och försvar

Vapen- och försvarssektorn är komplex och utmanande, och SEB förstår den oro som många människor känner inför att banker stödjer försvarsindustrin. Mångfalden av icke-konventionella vapen som tillverkas idag är ifrågasatt ur både moralisk och etisk synvinkel. Vi utgår därför från att våra kunder och portföljbolag ska följa den här branschpolicyn.

Ladda ner policy för vapen och försvar (på engelska)