Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Styrelsen

Styrelseledamöterna utses av aktieägarna vid årsstämman med en mandattid på ett år, till slutet av nästkommande årsstämma.

Styrelsen består sedan årsstämman 2021 av nio ledamöter, utan suppleanter, valda av årsstämman samt två ordinarie ledamöter och två suppleanter som arbetstagarrepresentanter.

För att styrelsen ska vara beslutsför måste mer än hälften av ledamöterna vara närvarande. Den enda bolagsstämmovalda ledamoten som är anställd i Banken är den verkställande direktören.

Valberedningen har gjort en samlad bedömning av styrelseledamöternas oberoende i förhållande till Banken och Bankens ledning samt i förhållande till aktieägare som kontrollerar tio procent eller mer av aktierna eller rösterna och funnit att sammansättningen av styrelsen uppfyller kraven i bolagsstyrningskoden vad avser styrelseledamöternas oberoende.

Styrelsen har fastställt en arbetsordning som reglerar styrelsens roll och arbetsformer liksom särskilda instruktioner för styrelsens kommittéer. Styrelsen har det övergripande ansvaret för den verksamhet som bedrivs i koncernen och har bland annat följande uppgifter:

  • beslutar om verksamhetens art och inriktning (strategi) samt ramar och mål för detta,
  • följer regelbundet upp och utvärderar verksamheten utifrån de av styrelsen bestämda målen och riktlinjerna,
  • har ansvaret för att se till att verksamheten är organiserad på ett sådant sätt att redovisningen, medelsförvaltningen (treasury) och de finansiella förhållandena i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt och att riskerna i verksamheten är identifierade och definierade samt mäts, följs upp och kontrolleras, allt i överensstämmelse med externa och interna regler, inklusive bolagsordningen
  • beslutar om större förvärv och avyttringar liksom andra större investeringar och
  • utser och entledigar verkställande direktören, koncernens Chief Risk Officer (CRO), ledamöterna i verkställande ledningen och chefen för internrevision samt beslutar om ersättningen till dessa.

Styrelseordföranden organiserar och leder styrelsens arbete. Verkställande direktören deltar vid alla styrelsesammanträden utom i ärenden där hinder på grund av jäv föreligger såsom då verkställande direktörens arbete utvärderas. Andra medlemmar i ledningen deltar när så krävs för att tillhandahålla styrelsen information eller på anmodan från styrelsen eller verkställande direktören.

Styrelsens och verkställande direktörens anseende, erfarenheter och uppdrag

Styrelseledamöterna har mångårig yrkeserfarenhet från skilda men för SEB relevanta områden. Således finns i styrelsen gedigen kunskap och erfarenhet inom bl.a. bank och finansiering, försäkring, kapitalförvaltning, fondverksamhet, kapitalförsörjning, riskkontroll, redovisning, internationell industriell verksamhet, små- och medelstor affärsverksamhet, riskkapitalverksamhet, entreprenörskap, ledarskap etc. Styrelsen möter även behovet av kunnande och insikt om villkoren och förutsättningarna på de olika geografiska marknader där SEB verkar. Alla stämmovalda ledamöter har erfarenhet från exekutiva befattningar. En närmare presentation av ledamöternas bakgrund och andra uppdrag finns under fliken Bolagsstyrning.

Valberedningens arbete sker efter en väl etablerad metod och följer en ordnad process. Under sitt årliga arbete tillförsäkrar sig valberedningen för SEB en grundlig och mångfacetterad uppfattning om det läge banken befinner sig i och om de utmaningar man står inför om vilka utvecklingsplaner för verksamheten banken har. Utfallet av den utvärdering av styrelsen och ordföranden som genomförs årligen redovisas för valberedningen. Ett syfte med utvärderingen är även att identifiera om styrelsen behöver kompletteras med några särskilda kompetenser eller erfarenheter.

Med den information som insamlats enligt ovan bedömer valberedningen hur väl den nuvarande styrelsens sammansättning svarar mot de krav som ställs och kommer att ställas. I det sammanhanget diskuteras också styrelsens storlek liksom sammansättning från ett mångfaldsperspektiv. Valberedningen har tillgång till styrelsens policy lämplighet och sammansättning av styrelseledamöter som bl.a. har till ändamål att främja mångfald i styrelsen. De enskilda styrelseledamöternas förutsättningar att ägna uppdraget det engagemang, den omsorg och den tid som krävs bedöms. Styrelseledamöternas förmåga att var för sig bidra i styrelsearbetet är naturligtvis viktig men styrelsens samlade kompetens och förutsättningar att samarbeta är också avgörande och är föremål för bedömning i valberedningens arbete. När fråga är om att ersätta en ledamot görs en bedömning om det är huvudsakligen den avgående ledamotens kompetens och erfarenhet som ska sökas i en efterträdare eller om bankens situation eller marknads-, konkurrens- eller omvärldsförändringar medför att andra kompetenser och erfarenheter bör prioriteras. Oavsett om någon ledamot ska ersättas ett visst år, diskuterar valberedningen alltid successionsfrågor för framtiden och då inte minst med styrelsens samlade kompetens i fokus.

Valberedningens redogörelse för arbetet inför årsstämman 2021 med motivering finns under fliken Årsstämma.

Den verkställande direktörens insatser och kunskap, insikt, erfarenhet och lämplighet utvärderas minst årligen av styrelsen. Utvärderingen regleras av styrelsens arbetsordning. Det är styrelsen som tillsätter och entledigar den verkställande direktören i SEB.

Sedan den 2 augusti 2014 finns begränsningar för hur många uppdrag en styrelseledamot i en bank får inneha. SEB:s styrelseledamöters uppdrag är i enlighet med reglerna.

Styrelsen har uppdragit åt VD att dels planera och genomföra utbildningsaktiviteter för nya ledamöter (särskild introduktionsutbildning), dels under en flerårsperiod på rullande bas göra särskilda genomgångar i styrelsen av bl.a. olika affärsområden och risk.