Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Kommittéer

Styrelsens övergripande ansvar kan inte delegeras. Emellertid har styrelsen inrättat kommittéer för att handlägga vissa definierade frågor och för att bereda sådana frågor för beslut av styrelsen.

Inom styrelsen finns just nu tre kommittéer: Risk and Capital Committee, Audit and Compliance Committee samt Remuneration and Human Resources Committee. Vid kommittéernas möten förs protokoll som snarast möjligt efter mötena delges övriga ledamöter i styrelsen. Kommittéerna rapporterar regelbundet till styrelsen. Ledamöterna utses för ett år i taget. En viktig princip är att så många av styrelsens ledamöter som möjligt skall delta i kommittéarbetet, även som ordförande i kommittéerna.

Styrelsens ordförande är ledamot i samtliga tre kommittéer men inte ordförande i någon. Varken verkställande direktören eller andra befattningshavare i banken ingår i kommittéerna. Arbetet i styrelsens kommittéer regleras av instruktioner som fastställts av styrelsen. Förutom arbetet i kommittéerna tillämpas ingen arbetsfördelning i styrelsen.

Risk and Capital Committee

Risk and Capital Committee har till uppgift att stödja styrelsen i dess arbete med att fastställa och granska att Banken är organiserad och leds på ett sådant sätt att alla risker inom koncernens verksamhet är identifierade och definierade samt att riskerna mäts, övervakas och kontrolleras i enlighet med externa och interna regler.

Risk and Capital Committee följer också kontinuerligt koncernens risk- och kapitalsituation.

Risk and Capital Committee höll 14 möten under 2023.

Medlemmar:

Jacob Aarup-Andersen (Ordförande)
Marcus Wallenberg (Vice ordförande)
Sven Nyman
Lars Ottersgård

Remuneration and Human Resources Committee

Remuneration and Human Resources Committee bereder, för beslut av styrelsen, val av verkställande direktör och ledamöter i verkställande ledningen. Kommittén utvecklar, följer och utvärderar SEB:s incitamentsprogram och tillämpningen av de av bolagsstämman fastställda riktlinjerna för ersättning till verkställande direktören och ledamöterna av verkställande ledningen. En oberoende granskningsrapport om överensstämmelsen mellan SEB:s ersättningssystem och ersättningspolicyn presenteras årligen för kommittén.

Remuneration and Human Resources Committee höll 6 möten under 2023.

Medlemmar:

Signhild Arnegård Hansen(ordförande)
Marcus Wallenberg (vice ordförand e)
Anne-Catherine Berner

Audit and Compliance Committee

Audit and Compliance Committee stödjer styrelsen i dess arbete med att kvalitetssäkra Bankens finansiella rapportering och den interna kontrollen över den finansiella rapporteringen. Vid behov bereder ACC också, för styrelsens beslut, förslag till tillsättande och entledigande av chefen för internrevision.

Kommittén håller fortlöpande kontakt med bankens externa och interna revisorer och diskuterar samordningen av deras aktiviteter samt följer upp att eventuella anmärkningar och påpekanden från revisorerna åtgärdas. Den utvärderar också externrevisorernas arbete och oberoende.

Kommittén har vidare att ta ställning till VD:s förslag till tillsättande och entledigande av chefen för Group Compliance.

Audit and Compliance Committee höll 7möten under 2023.

CFO, de externa revisorerna, chefen för internrevision och chefen för Group Compliance framlägger ärenden och rapporter för kommitténs övervägande. VD deltar regelbundet i mötena.

Medlemmar:

Helena Saxon (ordförande)
Marcus Wallenberg (vice ordförande)
Winnie Fok