Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Kommittéer

Styrelsens övergripande ansvar kan inte delegeras. Emellertid har styrelsen inrättat kommittéer för att handlägga vissa definierade frågor och för att bereda sådana frågor för beslut av styrelsen.

Inom styrelsen finns för närvarande tre kommittéer: Risk and Capital Committee, Audit and Compliance Committee samt Remuneration and Human Resources Committee. Vid kommittéernas möten förs protokoll som snarast möjligt efter mötena delges övriga ledamöter i styrelsen. Kommittéerna rapporterar regelbundet till styrelsen. Ledamöterna utses för ett år i taget. En viktig princip är att så många av styrelsens ledamöter som möjligt skall delta i kommittéarbetet, även som ordförande i kommittéerna.

Styrelsens ordförande är ledamot i samtliga tre kommittéer men inte ordförande i någon. Varken verkställande direktören eller andra befattningshavare i banken ingår i kommittéerna. Arbetet i styrelsens kommittéer regleras av instruktioner som fastställts av styrelsen. Förutom arbetet i kommittéerna tillämpas ingen arbetsfördelning i styrelsen.

Risk and Capital Committee

RCC har till uppgift att stödja styrelsen i dess arbete med att fastställa och granska att Banken är organiserad och leds på ett sådant sätt att alla risker inom koncernens verksamhet är identifierade och definierade samt att riskerna mäts, övervakas och kontrolleras i enlighet med externa och interna regler.

RCC följer också kontinuerligt koncernens risk- och kapitalsituation.

Medlemmar:
Jesper Ovesen (Ordförande) 
Marcus Wallenberg (Vice ordförande)
Sven Nyman

Läs mer om Risk and Capital Committee →

Remuneration and Human Resources Committee

RemCo bereder, för beslut av styrelsen, val av verkställande direktör och ledamöter i verkställande ledningen. Kommittén utvecklar, följer och utvärderar SEB:s incitamentsprogram och tillämpningen av de av bolagsstämman fastställda riktlinjerna för ersättning till verkställande direktören och ledamöterna av verkställande ledningen. En oberoende granskningsrapport om överensstämmelsen mellan SEB:s ersättningssystem och ersättningspolicyn presenteras årligen för kommittén.

Medlemmar:
Signhild Arnegård Hansen (ordförande)
Marcus Wallenberg (vice ordförande)
Anne-Catherine Berner

Läs mer om Remuneration and Human Resources Committee →

Audit and Compliance Committee

ACC stödjer styrelsen i dess arbete med att kvalitetssäkra Bankens finansiella rapportering och den interna kontrollen över den finansiella rapporteringen.

Medlemmar:
Helena Saxon (ordförande)
Marcus Wallenberg (vice ordförande)
Winnie Fok
Jesper Ovesen 

Läs mer om Audit and Compliance Committee →