Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Valberedning inför årsstämma 2012

Enligt beslut vid Skandinaviska Enskilda Bankens årsstämma den 24 mars 2011 skall ledamöter i valberedningen för 2012 års stämma utses av de fyra till röstetalet största aktieägarna eller ägargrupperna i banken som önskar utse en representant. Namnen på ledamöterna skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2012.

De fyra till röstetalet största ägarna som önskar utse representant utgjordes den 31 augusti 2011 av Investor, Trygg-Stiftelsen, Alecta och Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Dessa ägare har utsett nedanstående representanter att tillsammans med styrelsens ordförande utgöra valberedning. Valberedningens sammansättning offentliggjordes den 28 september 2011.

Valberedningen

Petra Hedengran, Investor, ordförande
William af Sandeberg, Trygg-Stiftelsen
Staffan Grefbäck, Alecta
Lars Wedenborn, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse
Marcus Wallenberg, styrelsens ordförande, SEB

De aktieägare som utsett ledamöter till valberedningen enligt ovan, representerar tillsammans cirka 37,5 procent av röstetalet för samtliga aktier i banken.

Till valberedningen ska en styrelseledamot i SEB adjungeras. SEB:s styrelse har utsett Urban Jansson att vara adjungerad ledamot.

Från och med den 16 januari 2012 har Ossian Ekdahl, Första AP-Fonden, adjungerats till valberedningen.

Valberedningen skall arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2012 för beslut:

  • stämmoordförande,
  • antal styrelseledamöter,
  • styrelse,
  • styrelseordförande,
  • styrelsearvoden fördelat på ledamöterna samt ersättning för kommittéarbete,
  • revisor,
  • arvode för bankens revisor och
  • förslag till beslut om valberedning inför årsstämman 2013.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det med e-mail tillvalberedning@seb.se eller med brev till Skandinaviska Enskilda Banken AB, Valberedningen, Group Legal KA2, 106 40 Stockholm, senast den 23 januari 2012.