Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

En drivande kraft inom hållbarhets- och jämställdhetsfrågor

Som vice vd för SEB:s fondbolag och med mångåriga erfarenheter från finansbranschen så ser Elisabet Jamal Bergström ett stort behov av att göra kvinnor mer delaktiga i den finansiella ekonomin. 

Som ansvarig för ägarstyrning och hållbarhet på fondbolaget SEB Investment Management är Elisabet Jamal Bergström, som också är fondbolagets vice vd, starkt drivande i frågor om både hållbarhet och jämställdhet. Det är två frågor som, menar hon, till stor del hänger ihop, och som har mycket gemensamt.

– I bägge fallen handlar det om att uppnå något som är bra både för bolaget, för individen och för samhället i stort.

Med sina trettio år inom finansbranschen, de senaste femton åren med fokus på hållbarhet, så har Elisabet Jamal Bergström också fått erfara att arbetet för hållbarhet, och inte minst också det för ökad jämställdhet, är ett långsiktigt arbete. Inte sällan för långsiktigt.

– Ja, även om det går framåt så går det, tyvärr, inte framåt så fort som man många gånger skulle önska. Det är nog den största utmaningen i det här arbetet.

Hur bedriver ni, som ett av de större fondbolagen, arbetet för ökad jämställdhet?

– Vi är, som sagt, en stor aktör, och i flera företag är vi bland de största ägarna, vilket ger oss en plats i valberedningen. Vi har alltså ett stort inflytande över styrelsens sammansättning, och det också från ett jämställdhetsperspektiv.

Har ni sett något konkret resultat av just det arbetet?

– Absolut. Förra året deltog vi i arbetet i 35 valberedningar, och efter stämmorna hade styrelserna i de bolagen en kvinnoandel på i snitt 40,5 procent. Det var då en uppgång från året före, och samtidigt också klart högre än snittet för samtliga bolag på Stockholmsbörsen. Inför årets bolagsstämmor deltar vi i 40 valberedningar.

Är det bra också för bolagen att det blir fler kvinnor i styrelserna?

– Det finns undersökningar som visar att bolag som har mer jämställda styrelser, samt också är mer jämställda när det gäller exempelvis löner, har en högre avkastning. För mig som investerare är det väldigt viktigt. Det är bland annat därför som det här arbetet måste fortsätta. Vi ser numera också fler kvinnor som är mellanchefer, inte minst inom finanssektorn. Tyvärr är det fortfarande ont om kvinnor på de allra högsta chefspositionerna. Där går det långsamt.

Tycker du att kvinnor borde kvoteras in i styrelserna?

– Nej, jag anser att rekryteringarna ska vara kompetensbaserade. Sedan kan ju kompetens naturligtvis definieras på ett sätt som är mer inkluderande.

Finansiell jämställdhet och lika möjligheter handlar framförallt om att kvinnor ska äga mer. Hur viktigt är det?

– Det är mycket viktigt. Det handlar om att kvinnor och män ska ha samma möjligheter att bygga upp ett sparande och att äga både finansiella och reala tillgångar. Så är det inte i dag, och det innebär att kvinnor har en lägre grad av oberoende när det gäller ekonomin.

Vad tror du det beror på?

– Till väldigt stor del hänger det ihop med att kvinnor fortfarande har lägre lön, generellt sett. Lägre lön ger ett lägre sparande. Det kan också handla om intresse. Men samtidigt kan intresset öka när möjligheterna att spara ökar, och de möjligheterna ökar med en högre lön.

Vad hoppas du på att arbetet för lika möjligheter främst ska leda till?

– Jag vill se fler kvinnor som sparar i våra fonder, och att de som sparar också sparar mer.