Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s nya organisation från den 1 januari 2016

Redovisning av omräknad segmentsinformation, goodwill-nedskrivning, och vissa engångsposter för det första kvartalet 2016.

Såsom tidigare har kommunicerats, har SEB sedan den första januari 2016 organiserat om utifrån kundsegment. Omräkning av segmentsinformationen för den nya organisationen har nu gjorts för åren 2014 och 2015 och bifogas nedan.

Som en konsekvens av den nya organisationen och i enlighet med vad som presenterades i samband med Bokslutskommunikén för 2015, kommer goodwill framöver att följas under divisionsnivån. I enlighet med IFRS har fördelning av goodwill därmed gjorts till lämplig affärsenhet. Detta har resulterat i en nedskrivning av goodwill med 5,3 miljarder kronor. Nedskrivningen är av teknisk karaktär, då den är en konsekvens av att prövning av nedskrivningsbehov av goodwill nu görs på affärsenhets- och geografisk nivå, istället för på divisionsnivå.

Omräkningen innefattar också omfördelning av raden Livförsäkringsintäkter netto, till Provisionsnetto och Nettoresultat av finansiella tillgångar. Förutbetalda anskaffningskostnader kommer att rapporteras som en del av provisionsnettot istället för rörelsekostnader, vilket är i linje med marknadspraxis, Därmed har SEB:s kostnadstak för 2016 och 2017 justerats till 22 miljarder kronor.

Resultatet för det första kvartalet 2016 kommer också innefatta 0,6 miljarder kronor i engångseffekter som en följd av omstruktureringsaktiviteter i den baltiska och tyska verksamheten samt nedskrivning av IT-tillgångar som inte längre används.

Affärsutsikterna såsom de beskrivits i SEB:s tre-åriga affärsplan kvarstår oförändrade. Effekten på Bankens kärnprimärkapitalrelation är marginell.