Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB publicerar omräknade jämförelsetal för 2022

SEB publicerar omräknade jämförelsetal för året 2022 för att återspegla implementeringen av IFRS 17 Försäkringsavtal som ersätter IFRS 4 Försäkringsavtal för räkenskapsår som börjar 1 januari 2023. Eftersom standarden kräver jämförbar information för den årliga rapportperioden omedelbart före den första tillämpningsdagen, är övergångsdatumet för IFRS 17 den 1 januari 2022.

Vid införandet har IFRS 17 ändrat värderingen av försäkringsavtal och investeringsavtal med diskretionära resultatandelar. Koncernen kommer att räkna om jämförande information för 2022 i rapporterna för 2023. Övergångseffekterna av att tillämpa IFRS 17 redovisas 1 januari 2022 som en minskning av balanserade vinstmedel med 0,3 miljarder kronor. Ändringarna har minskat nettoresultatet för helåret 2022 med 112 miljoner kronor och påverkat kapitaltäckningen marginellt. Ändringarna påverkar division Liv och koncernen.

Det uppkommer inte någon väsentlig påverkan på balansräkningen, även om den nya standarden även introducerar nya uppskattningar och bedömningar som påverkar värderingen av försäkringsskulder. Värderingen av skulden för inträffade skador (tidigare utestående skador och inträffade men ej rapporterade skador) bestäms på en diskonterad sannolikhetsbedömd förväntad uppskattning och inkluderar en explicit riskjustering för icke-finansiell risk. Den nya standarden tillämpas inte i moderbolaget.

Se not 51 i årsredovisningen 2022 för mer information om övergångseffekter från implementeringen av IFRS 17.