Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Nyemission 2009

Prospekt om SEB:s nyemission är nu publicerat

Ladda ner information om emissionsvillkoren här (pdf)
Ladda ner hela prospektet här (pdf)
Ladda ner informationsbroschyren om prospektet här (pdf)
Ladda ner beställningsblankett för A-aktier utan stöd av företrädesrätt (pdf)

Som tidigare meddelats har Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) beslutat att genomföra en nyemission om cirka 15 miljarder kronor med företrädesrätt för SEB:s aktieägare.

Bankens styrelse har upprättat ett prospekt om nyemissionen, vilket har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt för nedladdning här ovan. Prospektet finns även tillgängligt kostnadsfritt på bankens huvudkontor på Kungsträdgårdsgatan 8 i Stockholm och kan, när tillämplig värdepapperslagstiftning så medger, beställas på telefon 08-779 96 91.

En informationsbroschyr på svenska kommer att distribueras till direktregistrerade aktieägare med adress i Sverige. Prospektet på svenska eller engelska kommer med vissa undantag att distribueras till direktregistrerade aktieägare med adress utanför Sverige. Förvaltarregistrerade aktieägare bör omgående kontakta sin förvaltare för information och instruktioner.

_____________________________________________
För ytterligare information kontakta:
Jan Erik Back, Ekonomi- och finansdirektör, 08-22 19 00
Ulf Grunnesjö, Chef Investor Relations, 08-763 8501, 070-763 8501
Odd Eiken, Kommunikationsdirektör, 08-763 8730, 070-763 8730

Informationen är sådan som SEB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 mars 2009 kl. 16:00.

VIKTIGT MEDDELANDE

Allmänt

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om försäljning av värdepapper i SEB ("Bolaget") i USA, Kanada, Australien eller Japan. Dessa värdepapper har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt U.S. Securities Act från 1933, i dess aktuella lydelse, och får inte erbjudas eller säljas i USA utan sådan registrering eller ett tillämpligt undantag från sådan registrering.

Ingen kommunikation eller information om kapitalökningen i Bolaget genom teckningsrätter med företrädesrätt ("Rättigheter") till teckning av Bolagets aktier ("Aktier") får spridas till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige (och andra jurisdiktioner i vilka erbjudandet av Aktier och Rättigheter har godkänts i enlighet med Prospektdirektivet), om föregående registrering eller godkännande krävs för sådana åtgärder.

Utgivande, utnyttjande eller avyttring av Rättigheter och teckning eller förvärv av Aktier eller Rättigheter omfattas av legala eller regulatoriska restriktioner i vissa jurisdiktioner. Bolaget tar inget ansvar för det fall någon person bryter mot sådana restriktioner.

Detta dokument utgör inte en erbjudandehandling eller prospekt i samband med ett erbjudande av värdepapper i Bolaget. Investerare får inte acceptera något erbjudande om, eller förvärva, värdepapper som detta dokument avser, om de inte gör det på grundval av den information som finns i prospekt offentliggjort av eller erbjudandehandling distribuerad av Bolaget. Detta dokument utgör inte ett erbjudande att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa eller teckna sig för, värdepapper och får inte ligga till grund för något investeringsavtal eller investeringsbeslut.

Detta dokument har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet. Detta dokument är en annons och utgör inte ett prospekt. Investerare ska inte teckna eller förvärva några värdepapper som avses i detta dokument förutom på grundval av den information som finns i prospekt som kommer att offentliggöras av Bolaget på dess webbplats.

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)

Bolaget har inte auktoriserat något erbjudande till allmänheten av Aktier eller Rättigheter i någon annan medlemsstat i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än Sverige (och andra jurisdiktioner i vilka erbjudandet av Aktier och Rättigheter har godkänts i enlighet med Prospektdirektivet). Med anledning av annan medlemsstat i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än Sverige (och andra jurisdiktioner i vilka erbjudandet av Aktier och Rättigheter har godkänts i enlighet med Prospektdirektivet) vilken har implementerat Prospektdirektivet (envar en "Relevant Medlemsstat"), har inga åtgärder vidtagits eller kommer att vidtas för att erbjuda allmänheten Aktier eller Rättigheter som kräver att ett prospekt offentliggörs i någon Relevant Medlemsstat. Som en följd av detta får Aktier eller Rättigheter bara erbjudas i Relevanta Medlemsstater:

(a) till juridiska personer som är auktoriserade eller reglerade för att bedriva verksamhet på de finansiella marknaderna eller, om inte så auktoriserade eller reglerade, vilkas verksamhetsföremål uteslutande är att investera i värdepapper;

(b) till juridiska personer som uppfyller två eller fler av följande kriterier: (1) ett genomsnitt om minst 250 anställda under det senaste räkenskapsåret, (2) en balansomslutning på mer än 43 miljoner euro (3) en årlig nettoomsättning på mer än 50 miljoner euro, som visas i den juridiska personens senaste årsredovisning eller koncernredovisning; eller

(c) under andra omständigheter, vilka inte kräver att Bolaget offentliggör ett prospekt i enlighet med artikel 3(2) i Prospektdirektivet.

Vid tillämpning härav skall uttrycket ”erbjudande till allmänheten av Aktier eller Rättigheter” i en Relevant Medlemsstat innebära kommunikation, oavsett form och sätt, av tillräcklig information om villkoren för erbjudandet och de erbjudna Aktierna och Rättigheterna som möjliggör för en investerare att fatta beslut om att köpa värdepapper, såsom detta kan variera i sådan Medlemsstat till följd av implementeringen av Prospektdirektivet i den Medlemsstaten och uttrycket "Prospektdirektivet” innebär direktiv 2003/71/EG och omfattar alla relevanta implementeringsåtgärder i varje Relevant Medlemsstat.

Kanada, Australien och Japan

Rättigheterna eller Aktierna erbjuds, säljs eller förvärvas inte i Kanada, Australien eller Japan.

Framtidsinriktad information

Detta dokument och relaterade handlingar kan innehålla framtidsinriktad information. Framtidsinriktad information är förenad med risker och osäkerhet eftersom den återger Bolagets nuvarande förväntningar och antaganden om framtida händelser och omständigheter som kan komma att visa sig vara felaktiga. Ett antal betydelsefulla faktorer skulle kunna medföra att resultat och utveckling kommer att skilja sig väsentligt från det som uttrycks eller antyds av den framtidsinriktade informationen, inklusive risker och osäkerheter som kommer att redovisas i prospektet.