Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Omräkning av finansiella effekter och justeringar 2012

I juni 2012 antog EU en ändring av regelverket för redovisning av förmånsbestämda pensioner (IAS 19, Ersättningar till anställda). Dessa regler är obligatoriska från 1 januari 2013. SEB har i sin årsredovisning 2011 och under 2012 lämnat information om den förväntade effekten på bankens finansiella ställning.

SEB har valt att redan per sista december införa den nya standarden och på så sätt ge den fulla bilden av hur förändringen påverkar resultat- och balansräkningen samt bankens kapitaltäckning. I enlighet med redovisningspraxis presenteras omräknad finansiell information för 2011 och för de första nio månaderna 2012. En uppdatering per 31 december 2012 kommer att publiceras i samband med årsbokslutet den 31 januari.

De finansiella effekterna vid omräkningen överensstämmer med den uppskattning som gavs i bokslutsrapporten per sista september 2012. Om de nya reglerna hade tillämpats den 30 september 2012, hade avdraget från kapitalet varit 6,2 miljarder kronor. Det är en orealiserad post som minskar vid ett högre ränteläge eftersom det aktuariella underskottet framförallt uppkommit genom de senaste årens snabba fall av diskonteringsräntor. I denna siffra ingår en ökad pensionskostnad i resultaträkningen om 392 miljoner kronor under 2011 och 225 miljoner kronor för helåret 2012. Under 2013 förväntas den ökade pensionskostnaden uppgå till ca 300 miljoner kronor.

Kapitaltäckningsregelverket kommer inom ramen för Basel III att införa ett utökat kapitalkrav för motpartsrisk i OTC-derivat, så kallad Credit Value Adjustment (CVA). I samband med detta har SEB vidareutvecklat riskmätningen av denna risk. Den ändrade redovisningen innebär en justering av balanserad vinst från tidigare år och som en följd minskar kapitalet med 712 mkr efter skatt. 2011 och 2012 års resultat påverkas inte.

Engångseffekter

Sänkningen av den svenska bolagsskattesatsen från 26,3 procent till 22 procent leder till en positiv effekt på bankens nettoresultat. Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder relaterade till svensk inkomstskatt omvärderas till 22 procent. Effekten är i nivå med den uppskattning som angavs i bokslutsrapporten per sista september 2012 och ger en positiv engångseffekt på årets uppskjutna skatt i resultaträkningen på omkring 1,1 miljard kronor.

SEB har slutfört den översyn som startade under andra kvartalet 2012 av IT-infrastrukturprojektet. Den ursprungliga ambitionen i projektet var att utveckla en ny internetbanksplattform som skulle gå att återanvända i många systemapplikationer och göra det möjligt för banken att snabbare och mer flexibelt kunna möta kundernas behov oavsett kanal. Ett liknande arbete har också genomförts i Litauen. Sedan utvecklingsarbetet startade 2007 har kundernas behov av banktjänster förändrats i och med framväxten av mobila banktjänster. Framöver sker utvecklingsarbetet mer flexibelt och stegvis där delar av den tidigare IT-utvecklingen återanvänds. Andra delar av utvecklingen kommer inte att återanvändas vilket medför en kostnad för banken på 753 miljoner kronor. Denna kostnad uppstår genom att aktiverade IT-utvecklingskostnader för de delar som inte kommer återanvändas skrivs ned fullt ut nu istället för att skrivas av löpande.

I årsbokslutet kommer också en negativ intäkt om 402 miljoner kronor att redovisas på grund av genomförda återköp av emitterade obligationer under fjärde kvartalet. Återköpen skedde för att förlänga durationen på SEB:s skuldstock varvid obligationer med kort återstående löptid köptes tillbaka och ersattes med obligationer med en betydligt längre löptid. Åtgärden stärker ytterligare balansräkningen och sänker framåtriktat den genomsnittliga upplåningskostnaden.

I båda fallen, nedskrivningen och återköpen, uppstår engångskostnader under 2012 som sänker den löpande kostnaden framgent. Nedskrivningen och återköpen ger en minskad skatt för 2012 om 287 miljoner kronor.

Sammanlagd effekt

Den sammanlagda effekten på 2012 års resultat, netto, uppgår till 7 miljoner kronor.

SEK m 2012
Effekt på intäkter från återköp  -402
Effekt på kostnader från IT-nedskrivning -753 
Effekt på rörelseresultatet  -1155
Skatteeffekt på ovan poster  287
Skatteeffekt från sänkt svensk bolagsskatt  1100
Effect on net profit   232
Effekt på årets vinst -225
Total  7


SEB:s kostnader i den underliggande verksamheten, dvs. exklusive den IT-relaterade nedskrivningen, utvecklas i linje med kostnadstaket för 2012, under 23 miljarder kronor. Det innebär att den ökade personalkostnaden till följd av den reviderade pensionsredovisningen ryms inom kostnadstaket.