Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s bokslutskommuniké och resultat för fjärde kvartalet 2023

SEB:s rörelseresultat för det fjärde kvartalet 2023 uppgick till 11,3 miljarder kronor, med en avkastning på eget kapital om 15,2 procent, en kärnprimärkapitalrelation på 19,1 procent och en kapitalbuffert om 440 baspunkter. Kreditkvaliteten var fortsatt robust.

– Vi rapporterar ett solitt resultat med en avkastning på eget kapital som är i linje med vår långsiktiga strävan. Efter ett år av exceptionella makroekonomiska omständigheter börjar vi nu se en normalisering av vår operativa miljö. Den positiva resultateffekten, som vi sett tidigare under året, fortsatte att avta när räntorna började plana ut mot slutet av året. Vi fortsätter att verkställa vår affärsplan och utveckla verksamheten i enlighet med vår 2030-strategi, vilket är möjligt tack vare vår finansiella styrka, säger SEB:s vd och koncernchef Johan Torgeby.

SEB:s styrelse föreslår en ordinarie utdelning på 8:50 kronor per aktie, samt en extrautdelning på 3:00 kronor per aktie. Styrelsen har även beslutat att nyttja bemyndigandet från årsstämman 2023 för att påbörja ett aktieåterköpsprogram om 1,75 miljarder kronor, vilket kommer avslutas senast den 18 mars 2024.

– SEB:s utdelning är ett viktigt bidrag till samhället, inte minst i tuffa ekonomiska tider. Genom våra ägare, vilka till största del består av pensionsfonder och fondbolag, gynnar den miljontals pensionärer och hushåll. Bland våra aktieägare finns även mer än 250 000 småsparare som valt att investera en del av sitt sparande i SEB-aktier. Genom vår största aktieägare, Investor AB, går också en del av vår utdelning till forskning och utbildning via Wallenbergstiftelserna. Dessutom är vi en stor arbetsgivare och skattebetalare och betalar ränta till kunder och obligationsinnehavare. På så sätt skapar vi långsiktigt värde för alla våra intressenter – kunder, medarbetare, aktieägare samt de samhällen som vi verkar i, säger Johan Torgeby. 

Sammandrag
Kv4 Kv3 Kv4 Jan-dec
Mkr 2023 2023 % 2022 % 2023 2022 %
Summa rörelseintäkter 20 136 20 979 -4 18 798 7 80 193 64 478 24
Summa rörelsekostnader -7 130 -6 905 3 -6 757 6 -27 449 -25 044 10
Förväntade kreditförluster, netto -664 17 -506 31 -962 -2 007 -52
Påförda avgifter -1 075 -1 108 -3 -578 86 -3 819 -2 288 67
Rörelseresultat före jämförelsestörande poster 11 267 12 983 -13 10 957 3 47 963 35 138 37
Jämförelsestörande poster -1 399 -100 -1 399 -100
Rörelseresultat 11 267 12 983 -13 9 558 18 47 963 33 739 42
NETTORESULTAT 8 373 10 581 -21 7 402 13 38 116 26 877 42
Räntabilitet på eget kapital, % 15,2 19,8 14,7 17,9 13,8
Räntabilitet på eget kapital exklusive jämförelsestörande poster, % 15,2 19,8 17,4 17,9 14,5
Nettoresultat per aktie före utspädning, kr 4,03 5,07 3,49 18,20 12,58
Jämförelsetalen för 2022 har omräknats för övergången till IFRS 17 Försäkringsavtal. Se avsnitt om omräknade jämförelsetal för mer information.

Denna information är sådan som SEB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-01-25 07:00 CET.

För mer information, kontakta:
Masih Yazdi, ekonomi- och finansdirektör
0771-62 10 00

Pawel Wyszynski, chef Investor Relations
070-462 2111
pawel.wyszynski@seb.se

Niklas Magnusson, chef Medierelationer & Extern kommunikation
070-763 8243
niklas.x.magnusson@seb.se


SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern med internationell räckvidd. Vårt syfte är att positivt forma framtiden med ansvarsfull rådgivning och kapital, idag och för framtida generationer. Genom att samarbeta med våra kunder vill vi vara en ledande katalysator i omställningen till en mer hållbar värld. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas genom vår närvaro i mer än 20 länder världen över med cirka 17 500 medarbetare. Den 31 december 2023 uppgick koncernens balansomslutning till 3 608 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 361 miljarder kronor. Läs mer om SEB på sebgroup.com/sv.