Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s aktiekapital och antal aktier

Enligt beslut på bolagsstämman den 19 mars 2024, har SEB dragit in 40 147 190 A-aktier som hölls för kapitalplaneringsändamål.

Aktiekapitalet om 21 942 miljoner kronor är oförändrat. Detta då det samtidigt med beslutet om minskning av aktiekapitalet genom indragning av återköpta aktier även fattades beslut om en fondemission, utan utgivande av nya aktier, genom en överföring från fritt eget kapital till aktiekapitalet. Härigenom återställdes aktiekapitalet till samma nivå som innan minskningen.

Efter indragningen av aktier uppgår det totala antalet utgivna aktier i SEB per 18 april 2024 till 2 099 836 305, av vilka 2 075 683 797 är A-aktier. Totalt antal röster för de totalt utgivna aktierna är 2 078 099 047,8.


Informationen är sådan som SEB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument (1991:980). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-04-30 08:00 CET.

För mer information, kontakta:
Pawel Wyszynski, chef Investor Relations
070-462 2111
pawel.wyszynski@seb.se

Niklas Magnusson, chef Medierelationer & Extern kommunikation
070-763 8243
niklas.x.magnusson@seb.se

SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern med internationell räckvidd. Vårt syfte är att positivt forma framtiden med ansvarsfull rådgivning och kapital, idag och för framtida generationer. Genom att samarbeta med våra kunder vill vi vara en ledande katalysator i omställningen till en mer hållbar värld. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas genom vår närvaro i mer än 20 länder världen över med cirka 17 500 medarbetare. Den 31 mars 2024 uppgick koncernens balansomslutning till 4 130 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 567 miljarder kronor. Läs mer om SEB på sebgroup.com/sv.