Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB publicerar Års- och Hållbarhetsredovisning 2023

SEB har publicerat sin Års- och Hållbarhetsredovisning för 2023, vilken inkluderar finansiella rapporter, förvaltningsberättelse och bolagsstyrningsrapporten. I Hållbarhetsredovisningen ger SEB en uppdatering kring utvecklingen av de ambitioner och mål SEB har antagit inom klimatområdet.

I Års- och Hållbarhetsredovisningen sammanfattar Marcus Wallenberg, SEB:s styrelseordförande, och Johan Torgeby, SEB:s vd och koncernchef, året som gått. 

– Det var ett år präglat av stora rörelser i omvärlden, både geopolitiskt och ekonomiskt, vilket har påverkat den miljö som våra kunder verkar i. Som bank behöver vi möta våra kunders behov i stark marknadskonkurrens, samtidigt som vi måste leva upp till förväntningarna från våra aktieägare, myndigheter, politiker och andra intressenter. Medarbetare och ledning har skött banken väl givet de svåra förutsättningarna, säger Marcus Wallenberg.

– Trots utmaningarna i ekonomin, med tvåsiffrig inflation under första halvåret, snabba ränteökningar och levnadskostnader som har smärtat för hushåll och företag, så uppvisade de finansiella marknaderna styrka. Banksektorn har kunnat agera stabilisator i ekonomin i en svag tid. SEB står stabilt med en stark kapitalposition och robust kreditkvalitet, och vi har kunnat fortsätta att stötta våra kunder, säger Johan Torgeby.

Hållbarhetsredovisning
Hållbarhetsredovisningen inkluderar en uppdatering kring utvecklingen av de ambitioner och mål SEB har antagit på klimatområdet för att uppnå en kreditportfölj med nettonollutsläpp senast 2050.

Index för fossilexponering är ett mål att minska kreditexponeringen mot fossila bränslen i SEB:s energiportfölj med 45–60 procent till 2030 jämfört med basåret 2019. Vid utgången av 2023 hade SEB:s kreditexponering mot fossila bränslen minskat med 39 procent sedan slutet av 2019. Index för hållbarhetsaktiviteter mäter ambitionen att öka SEB:s hållbarhetsaktiviteter inom fyra områden 6–8 gånger fram till 2030 jämfört med basåret 2021. I slutet av 2023 hade detta index ökat med 123 procent.

Som en del av SEB:s engagemang inom Net-Zero Banking Alliance har banken åtagit sig att anpassa sin kreditportfölj till 1,5°C-scenarier för att nå nettonoll senast år 2050, och att sätta upp reduktionsmål för 2030. SEB:s reduktionsmål täcker nu finansierade utsläpp för sex sektorer – olja och gas, produktion av elkraft, stål, biltillverkning, bolån för svenska privatpersoner samt tillverkning av tunga fordon. Dessa sex sektorer stod för 76 procent av SEB:s finansierade utsläpp år 2020. I slutet av 2022 hade de finansierade utsläppen för dessa sektorer minskat med 47 procent jämfört med 2020.

Års- och Hållbarhetsredovisningen för 2023, samt andra årliga rapporter, finns tillgängliga på sebgroup.com/arsrapport. SEB Investment Management AB:s Hållbarhetsöversikt finns tillgänglig på sebgroup.com/fondbolagethallbarhet.

 

Informationen är sådan som SEB är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-02-27 14:00 CET.

För mer information, kontakta:
Pawel Wyszynski, chef Investor Relations
070-462 2111
pawel.wyszynski@seb.se

Niklas Magnusson, chef för Medierelationer & Extern kommunikation
070-763 8243
niklas.x.magnusson@seb.se

SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern med internationell räckvidd. Vårt syfte är att positivt forma framtiden med ansvarsfull rådgivning och kapital, idag och för framtida generationer. Genom att samarbeta med våra kunder vill vi vara en ledande katalysator i omställningen till en mer hållbar värld. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas genom vår närvaro i mer än 20 länder världen över med cirka 17 500 medarbetare. Den 31 december 2023 uppgick koncernens balansomslutning till 3 608 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 361 miljarder kronor. Läs mer om SEB på sebgroup.com/sv.