Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Investment Outlook: Placerare blickar förbi mjuklandning

Vår huvudtes för 2024 är att de positiva drivkrafterna, successivt lägre räntor och bottenkänning för konjunkturen ger förutsättningar för en bredare börsuppgång, driven av tidigare eftersläntrare. Potentialen begränsas dock av att mjuklandningsscenariot i stort sett redan är diskonterat i marknaden. Vi förordar likväl den positiva planhalvan avseende risktillgångar, alltså mellan neutral och övervikt.

– Vår strategi sedan september 2022 har varit att inte vara för defensivt positionerade, och implementera portföljer med god riskspridning. Dessutom har vi strävat efter att försöka fånga de positiva strukturkrafterna. Det gjorde att vi kunde fånga den starka avkastningen som genererades från både räntebärande placeringar och aktier under förra året. Resan var svängig och fallgroparna många, men slutresultatet starkt, säger Fredrik Öberg, Chief Investment Officer på SEB:s division Private Wealth Management & Family Office.

Vår portföljkomposition levererade under 2023 och bibehålls under inledningen av 2024
Strukturen i våra portföljer är sådan att de utvecklas väl under stigande riskaptit och tappar när riskaversionen tilltar. Det innebär att vi är överviktade mot risk även om aktieandelen bara är marginellt överviktad. I den globala delportföljen bibehåller vi en övervikt mot förra årets vinnare, amerikanska stora tillväxtbolag. Detta kompletteras med en övervikt mot små och medelstora företag med inriktning mot lägre värderade företag. Tydliga undervikter återfinns mot Europa och vissa defensiva sektorer. Håller vårt huvudscenario är det troligt att vi successivt justerar denna komposition under året. 

Inom svenska aktier är fokus på aktiespecifikt risktagande bland de större bolagen på börsen kompletterat med vad vi bedömer vara en lämplig andel mindre och medelstora företag som vi investerar i via småbolagsfonder. De senare hade en svag period under hela 2022 och under 2023 bortsett från rallyt under det sista kvartalet. Den svaga perioden medförde en välbehövlig nedjustering av värderingsparametern och framöver ser det bättre ut. Inom räntebärande placeringar räknar vi inte med fortsatt lägre kreditspreadar eller tydligt fallande långräntor. Kortare löptider å andras sidan ska följa med nedöver allteftersom centralbankerna sänker sina styrräntor. Därför inleder vi året med neutral exponering mot företagsobligationer inom High Yield och övervikt mot Investment Grade och behåller en duration på drygt 3 år.

Teman
I denna utgåva av Investment Outlook lanseras även två intressanta teman:

  • Tema: Kina – fokus på ”moderna industriella system”
  • Tema: Ökade cirkulära materialflöden skapar möjligheter

Hela rapporten, samt webbfilm, finns tillgänglig på www.seb.se/investmentoutlook

För mer information, kontakta:
Fredrik Öberg, CIO, Private Wealth Management & Family Office, SEB 
070-767 6179
fredrik.oberg@seb.se

Presskontakt:
Niklas Magnusson, chef för Medierelationer & Extern kommunikation
070-763 8243
niklas.x.magnusson@seb.se

SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern med internationell räckvidd. Vårt syfte är att positivt forma framtiden med ansvarsfull rådgivning och kapital, idag och för framtida generationer. Genom att samarbeta med våra kunder vill vi vara en ledande katalysator i omställningen till en mer hållbar värld. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas genom vår närvaro i mer än 20 länder världen över med cirka 17 500 medarbetare. Den 31 december 2023 uppgick koncernens balansomslutning till 3 608 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 361 miljarder kronor. Läs mer om SEB på sebgroup.com/sv.