Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s resultat för tredje kvartalet 2023

SEB:s rörelseresultat för det tredje kvartalet 2023 uppgick till 13,0 miljarder kronor, med en avkastning på eget kapital om 19,8 procent, en kärnprimärkapitalrelation på 18,9 procent och en kapitalbuffert om 430 baspunkter.

– Den geopolitiska och makroekonomiska osäkerheten förblev förhöjd under det tredje kvartalet. Inflationstakten började sjunka från höga nivåer när centralbankerna fortsatte sina penningpolitiska åtstramningar och höjningar av styrräntan. Stigande räntor fortsatte att ha en positiv effekt på SEB:s resultat under det tredje kvartalet, även om den positiva effekten på räntenettot har avtagit jämfört med tidigare kvartal, säger Johan Torgeby, SEB:s vd och koncernchef.

Rörelseresultatet ökade med 7 procent från föregående kvartal, främst drivet av högre rörelseintäkter. Kreditkvaliteten var fortsatt robust, vilket återspeglades i en liten nettoåterföring av reserver i kvartalet.

– Våra kunder har i år behövt anpassa sig till en ny ekonomisk verklighet. Våra dedikerade medarbetare stöttar våra kunder att navigera i denna osäkra miljö medan vi behåller vårt fokus på att vara en långsiktig partner. Det gläder mig att tillgängligheten och kundnöjdheten bland privatkunder i Sverige förbättrades betydligt under kvartalet. SEB:s starka finansiella position ger goda skyddsvallar framåt och gör att vi kan fortsätta stötta våra kunder och hålla igång ekonomin, säger Johan Torgeby.

Sammandrag
Kv3  Kv2  Kv3  Jan-sep  Helår
Mkr 2023 2023  2022 2023 2022 2022
Summa rörelseintäkter 20 979 20 019 5 16 552 27 60 057 45 680 31 64 478
Summa rörelsekostnader -6 905 -6 948 -1 -6 293 10 -20 319 -18 288 11 -25 044
Förväntade kreditförluster, netto 17 -43 -567 -298 -1 501 -80 -2 007
Påförda avgifter -1 108 -934 19 -572 94 -2 744 -1 711 60 -2 288
Rörelseresultat före jämförelsestörande poster 12 983 12 093 7 9 119 42 36 696 24 181 52 35 138
Jämförelsestörande poster -1 399
Rörelseresultat 12 983 12 093 7 9 119 42 36 696 24 181 52 33 739
NETTORESULTAT 10 581 9 768 8 7 311 45 29 742 19 475 53 26 877
Räntabilitet på eget kapital, % 19.8  18.8  14.9  18.9  13.5  13.8 
Räntabilitet på eget kapital exklusive jämförelsestörande poster, % 19.8  18.8  14.9  18.9  13.5  14.5 
Nettoresultat per aktie före utspädning, kr 5.07  4.65  3.43  14.17  9.09  12.58 
Jämförelsetalen för 2022 har omräknats för övergången till IFRS 17 Försäkringsavtal. Se avsnitt om omräknade jämförelsetal för mer information.

Denna information är sådan som SEB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-10-25 07:00 CET.

För mer information, kontakta:
Masih Yazdi, ekonomi- och finansdirektör
0771-62 10 00

Pawel Wyszynski, chef Investor Relations
070-462 2111
pawel.wyszynski@seb.se

Niklas Magnusson, chef för Medierelationer & Extern kommunikation
070-763 8243
niklas.x.magnusson@seb.se

SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern med internationell räckvidd. Vårt syfte är att positivt forma framtiden med ansvarsfull rådgivning och kapital, idag och för framtida generationer. Genom att samarbeta med våra kunder vill vi vara en ledande katalysator i omställningen till en mer hållbar värld. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas genom vår närvaro i mer än 20 länder världen över med cirka 17 500 medarbetare. Den 30 september 2023 uppgick koncernens balansomslutning till 4 134 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 194 miljarder kronor. Läs mer om SEB på sebgroup.com/sv.