Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s resultat för första kvartalet 2023

SEB:s rörelseresultat för det första kvartalet 2023 uppgick till 11,6 miljarder kronor, med en avkastning på eget kapital om 17,9 procent, en kärnprimärkapitalrelation på 19,2 procent, och en kapitalbuffert om 480 baspunkter.

– SEB hade en bra början på året. Under första kvartalet påverkades kundernas sentiment, aktivitetsnivå och våra resultat till stor del av externa faktorer såsom högre räntor och den ökade volatiliteten på de finansiella marknaderna, säger Johan Torgeby, SEB:s vd och koncernchef.

SEB:s storföretagskunder var fortsatt försiktiga under första kvartalet, vilket återspeglades i stabil utlåning och ökade inlåningsvolymer samtidigt som efterfrågan på tjänster kopplat till riskhantering förblev hög. Finansiella institutioner var fortsatt fokuserade på riskhantering samtidigt som de förblev aktiva i den nya räntemiljön. SEB:s privatkunder var fortsatt försiktiga med att ta mer lån, och banken kan nu också i sin inlåning se ett allt snabbare skifte till sparkonton med högre räntor.

– Vi tror att en del av de positiva effekter vi sett på räntenettot från de högre räntorna är övergående, då både företags- och privatkunder fortsätter att anpassa sig till den nya räntemiljön, säger Johan Torgeby.

Sammandrag

Kv1 Kv4 Jan-mar Helår
Mkr 2023 2022 % 2023 2022 % 2022
Summa rörelseintäkter 19 060 18 798  1 19 060 14 739  29 64 478
Summa rörelsekostnader -6 465 -6 757 - 4 -6 465 -5 793  12 -25 044
Förväntade kreditförluster, netto - 272 - 506 - 46 - 272 - 535 - 49 -2 007
Påförda avgifter: riskskatt och resolutionsavgifter - 702 - 578  21 - 702 - 582  21 -2 288
Rörelseresultat före jämförelsestörande poster 11 620 10 957  6 11 620 7 828  48 35 138
Jämförelsestörande poster -1 399 - 100 -1 399
Rörelseresultat 11 620 9 558  22 11 620 7 828  48 33 739
NETTORESULTAT 9 393 7 402  27 9 393 6 374  47 26 877
Räntabilitet på eget kapital, % 17,9 14,7 17,9 13,3 13.8
Räntabilitet på eget kapital exklusive jämförelsestörande poster, % 17,9 17,4 17,9 13,3 14.5
Nettoresultat per aktie före utspädning, kr 4:45 3:49 4:45 2:96 12:58
Jämförelsetalen för 2022 har omräknats för övergången till IFRS 17 Försäkringsavtal .
Se avsnitt om omräknade jämförelsetal för mer information.

Denna information är sådan som SEB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-04-26 07:00 CET.

För mer information, kontakta:
Masih Yazdi, ekonomi- och finansdirektör
0771-62 10 00

Pawel Wyszynski, chef Investor Relations
070-462 2111
pawel.wyszynski@seb.se

Niklas Magnusson, chef för Medierelationer & Extern kommunikation
070-763 8243
niklas.x.magnusson@seb.se

SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern med internationell räckvidd. Vårt syfte är att positivt forma framtiden med ansvarsfull rådgivning och kapital, idag och för framtida generationer. Genom att samarbeta med våra kunder vill vi vara en ledande katalysator i omställningen till en mer hållbar värld. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas genom vår närvaro i mer än 20 länder världen över med cirka 16 500 medarbetare. Den 31 mars 2023 uppgick koncernens balansomslutning till 3 802 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 221 miljarder kronor. Läs mer om SEB på sebgroup.com/sv.