Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s resultat för andra kvartalet 2023

SEB:s rörelseresultat för det andra kvartalet 2023 uppgick till 12,1 miljarder kronor, med en avkastning på eget kapital om 18,8 procent, en kärnprimärkapitalrelation på 19,3 procent och en kapitalbuffert om 450 baspunkter.

– Vi rapporterar ett starkt resultat för andra kvartalet, drivet av vår företagsaffär. Vi såg god aktivitet bland våra storföretagskunder, vilket återspeglades i ökande utlånings- och inlåningsvolymer samt ökad aktivitet på kapitalmarknaderna, säger Johan Torgeby, SEB:s vd och koncernchef.

Rörelseresultatet ökade med 4 procent från föregående kvartal. Både rörelseintäkterna och rörelsekostnaderna steg. Kreditkvaliteten var fortsatt robust och förväntade nettokreditförluster var nära noll, trots ökade portföljreserveringar.

– Halvvägs in i ett år som har präglats av en osäker makroekonomisk miljö, är det tydligt att vår diversifierade affärsmodell med bred internationell närvaro och helhetserbjudande tjänar oss och våra kunder väl. SEB står starkt, med historiskt höga likviditetsbuffertar och en fortsatt solid kreditkvalitet, säger Johan Torgeby.

Sammandrag

Kv2 Kv1 Kv2 Jan-jun Helår
Mkr 2023 2023 % 2022 % 2023 2022 % 2022
Summa rörelseintäkter 20 019 19 060  5 14 390  39 39 078 29 129  34 64 478
Summa rörelsekostnader -6 948 -6 465  7 -6 201  12 -13 414 -11 995  12 -25 044
Förväntade kreditförluster, netto - 43 - 272 - 84 - 399 - 89 - 315 - 933 - 66 -2 007
Påförda avgifter - 934 - 702  33 - 556  68 -1 636 -1 138  44 -2 288
Rörelseresultat före jämförelsestörande poster 12 093 11 620  4 7 234  67 23 714 15 062  57 35 138
Jämförelsestörande poster -1 399
Rörelseresultat 12 093 11 620  4 7 234  67 23 714 15 062  57 33 739
NETTORESULTAT 9 768 9 393  4 5 790  69 19 161 12 164  58 26 877
Räntabilitet på eget kapital, % 18,8 17,9 12,2 18,4 12,7 13.8
Räntabilitet på eget kapital exklusive jämförelsestörande poster, % 18,8 17,9 12,2 18,4 12,7 14.5
Nettoresultat per aktie före utspädning, kr 4:65 4:45 2:70 9:10 5:67 12:58
Jämförelsetalen för 2022 har omräknats för övergången till IFRS 17 Försäkringsavtal. Se avsnitt om omräknade jämförelsetal för mer information.

Denna information är sådan som SEB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-07-18 07:00 CET.

För mer information, kontakta:
Masih Yazdi, ekonomi- och finansdirektör
0771-62 10 00

Pawel Wyszynski, chef Investor Relations
070-462 2111
pawel.wyszynski@seb.se

Niklas Magnusson, chef för Medierelationer & Extern kommunikation
070-763 8243
niklas.x.magnusson@seb.se

SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern med internationell räckvidd. Vårt syfte är att positivt forma framtiden med ansvarsfull rådgivning och kapital, idag och för framtida generationer. Genom att samarbeta med våra kunder vill vi vara en ledande katalysator i omställningen till en mer hållbar värld. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas genom vår närvaro i mer än 20 länder världen över med cirka 16 500 medarbetare. Den 30 juni 2023 uppgick koncernens balansomslutning till 4 172 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 271 miljarder kronor. Läs mer om SEB på sebgroup.com/sv.