Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s årsstämma 2023

Skandinaviska Enskilda Banken AB har idag, den 4 april 2023, hållit årsstämma.

Vid årsstämman omvaldes Marcus Wallenberg, Jacob Aarup-Andersen, Signhild Arnegård Hansen, Anne-Catherine Berner, John Flint, Winnie Fok, Sven Nyman, Lars Ottersgård, Helena Saxon och Johan Torgeby som ledamöter i styrelsen. Svein Tore Holsether valdes som ny ledamot. Marcus Wallenberg omvaldes till styrelsens ordförande. Årsstämman beviljade styrelsens ledamöter, suppleanter och verkställande direktören ansvarsfrihet. 

Årsstämman fastställde styrelsens förslag till utdelning om 6.75 kronor per A-aktie och C-aktie och som avstämningsdag för utdelningen den 6 april 2023.

Styrelsens arvode fastställdes i enlighet med valberedningens förslag att fördelas enligt följande: 3.600.000 kronor till styrelsens ordförande, 1.135.000 kronor till vice ordförande och 880.000 kronor vardera till övriga ledamöter som inte är anställda i banken.

Härtill kommer kommittéarvodet som fördelas enligt följande: Risk- och Kapitalkommittén, 750.000 kronor till ordföranden och 465.000 kronor till annan ledamot; Revisions- och Regelefterlevnadskommittén, 470.000 kronor till ordföranden och 295.000 kronor till annan ledamot; samt Ersättningskommittén, 410.000 kronor till ordföranden och 205.000 kronor till annan ledamot.

Årsstämman godkände styrelsens förslag till Ersättningsrapport 2022.

Årsstämman godkände styrelsens förslag om ett vinstdelningsprogram för alla medarbetare förutom bankens ledning, SEB Resultatandel 2023; ett SEB Aktieprogram 2023 som omfattar cirka 1 000 ledande befattningshavare och nyckelpersoner; samt ett SEB Villkorade Aktieprogram 2023 som omfattar cirka 1 000 anställda i valda affärsenheter.

Årsstämman godkände styrelsens förslag om förvärv och överlåtelse av bankens egna aktier för värdepappersrörelsen, för de långfristiga aktieprogrammen och för kapitaländamål liksom förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av konvertibler. Vidare godkände årsstämman styrelsens förslag till minskning av aktiekapitalet genom indragning av aktier samt fondemission.

I enlighet med valberedningens förslag valdes Ernst & Young AB som revisor. Huvudansvarig revisor är auktoriserade revisorn Hamish Mabon.

Besluten kan läsas i sin helhet på sebgroup.com/sv.

Vid det efterföljande konstituerande styrelsesammanträdet utsågs Sven Nyman till vice ordförande i styrelsen. Medlemmarna i styrelsens kommittéer utsågs enligt följande:

  • Risk and Capital Committee: Jacob Aarup-Andersen (Ordförande), Marcus Wallenberg (Vice Ordförande), Sven Nyman and Lars Ottersgård
  • Audit and Compliance Committee: Helena Saxon (Ordförande), Marcus Wallenberg (Vice Ordförande) and Winnie Fok
  • Remuneration and Human Resources Committee: Signhild Arnegård Hansen (Ordförande), Marcus Wallenberg (Vice Ordförande) and Anne-Catherine Berner

Styrelsen beslutade också, med stöd av årsstämmans bemyndigande att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier för SEB:s långfristiga aktiebaserade program, att högst 43.700.000 aktier av serie A kan förvärvas och överlåtas. Transaktionerna kan ske vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2024. Återköpen kan endast ske på Nasdaq Stockholm inom det vid var tid registrerade kursintervallet och avslut kommer att rapporteras via Nasdaq Stockholm i enlighet med gällande regler. Dessutom kommer SEB:s webbplats sebgroup.se/ir att uppdateras löpande.

För mer information, kontakta:
Pawel Wyszynski, chef Investor Relations
070-462 2111
pawel.wyszynski@seb.se

Presskontakt:
Niklas Magnusson, chef för Medierelationer & Extern kommunikation
070-763 8243
niklas.x.magnusson@seb.se

SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern med internationell räckvidd. Vårt syfte är att positivt forma framtiden med ansvarsfull rådgivning och kapital, idag och för framtida generationer. Genom att samarbeta med våra kunder vill vi vara en ledande katalysator i omställningen till en mer hållbar värld. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas genom vår närvaro i mer än 20 länder världen över med cirka 16 500 medarbetare. Den 31 december 2022 uppgick koncernens balansomslutning till 3 533 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 123 miljarder kronor. Läs mer om SEB på sebgroup.com/sv.