Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB publicerar Års- och Hållbarhetsredovisning för 2022

SEB har publicerat sin Års- och Hållbarhetsredovisning för 2022, inklusive en digital version. Den inkluderar finansiella rapporter, en summering av året, och en uppdatering kring SEB:s 2030-strategi och relaterade treåriga affärsplan. I Hållbarhetsrapporten ger SEB en uppdatering kring framstegen vad gäller SEB:s ambitioner och mål på klimatområdet samt information om de netto-nollanpassade sektormål för 2030 som banken antog förra året.

Rysslands invasion av Ukraina under 2022 ledde till ett enormt mänskligt lidande men förändrade även det geopolitiska och ekonomiska landskapet. Energipriserna och det globala inflationstrycket ökade. Centralbankerna påskyndade sina penningpolitiska åtstramningar, vilket ledde till minskad riskaptit bland investerare och ökad oro för recession. I likhet med andra centralbanker i världen höjde Riksbanken successivt styrräntan till 2,5 procent.

I ett samtal mellan Marcus Wallenberg, ordförande i SEB:s styrelse, och Johan Torgeby, SEB:s vd och koncernchef, drar de slutsatsen att 2022 var ett år när ingenting blev som förväntat, med svåra prövningar för världen, samhället och näringslivet. Men det var också ett år när SEB:s affärsmodell visade sin styrka och medarbetarna stod för enastående insatser för att stötta bankens kunder.

När man blickar framåt är ”osäkerheten mycket stor”, säger Marcus Wallenberg.

– Därför har vi strävat efter att ha en stark balansräkning med stark kapitalposition, och att ha en hög likviditet. Det är en viktig lärdom från tidigare svåra tider, att dessa är helt centrala faktorer för att kunna fortsätta stötta våra kunder, säger Marcus Wallenberg.

– Jag ser 2023 som ett år för många kunder att ”övervintra”. SEB ska komma ur året starkare än vi kom in så att vi långsiktigt kan fokusera på att stötta våra kunder, hushåll och företag, i vått och torrt. På så vis kommer vi också att fortsätta skapa värde för våra aktieägare och för samhället i stort, säger Johan Torgeby.

2030-strategi och affärsplan 2022–2024
Trots det ändrade omvärldsläget under året är våra långsiktiga ambitioner oförändrade. SEB:s 2030-strategi anger riktningen för att utveckla banken inom viktiga områden. Vår treåriga affärsplan, som uppdateras årligen, säkerställer att vi gör rätt prioriteringar för de kommande åren och gör det möjligt för oss att möta våra kunders behov samtidigt som vi bibehåller vår finansiella styrka i en snabbt föränderlig värld.

Under 2022 fortsatte ett antal initiativ med full kraft inom de fyra fokusområdena: högre ambitioner, strategisk förändring, strategiska partnerskap och förbättrad effektivitet. I Årsredovisningen ger SEB en uppdatering kring de prioriterade initiativen samt de framsteg som gjordes under 2022.

Hållbarhet
I Hållbarhetsredovisningen ger SEB en uppdatering kring framstegen vad gäller de ambitioner och mål SEB antog på klimatområdet under 2021.

Dessa inkluderar Index för fossilexponering (det bruna), där målet är att minska kreditexponeringen mot fossila bränslen i SEB:s energiportfölj med 45–60 procent fram till 2030 jämfört med basåret 2019. I slutet av 2022 hade detta mått minskat med 17 procent jämfört med 2019, vilket är i linje med 2030-målet. SEB har också ett Index för hållbarhetsaktiviteter (det gröna), vilket mäter ambitionen att öka våra hållbarhetsaktiviteter inom fyra områden 6–8 gånger fram till 2030 jämfört med basåret 2021. I slutet av 2022 hade detta mått ökat med 59 procent jämfört med 2021.

Under 2022 satte SEB även netto-nollanpassade delmål till 2030 för specifika sektorer i sin kreditportfölj, som en del av bankens åtaganden inom Net-Zero Banking Alliance (NZBA). Dessa täcker sektorerna olja & gas, kraftproduktion, stål, biltillverkning samt bolån för privatpersoner i Sverige. I Klimatredovisningen i Hållbarhetsredovisningen för 2022 presenterarar SEB sin metodik för beräkningen av bankens finansierade utsläpp för 2020 och utvecklingen vad gäller sektormålen för 2030.

Års- och Hållbarhetsredovisningen finns tillgänglig på sebgroup.com/annualreport. SEB har också publicerat Kapitaltäckningsrapporten samt rapporten om principerna för ansvarsfull bankverksamhet. SEB Investment Managements Hållbarhetsrapport 2022 finns tillgänglig här.

Informationen är sådan som SEB är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-03-01 16:00 CET.

För mer information, kontakta:
Pawel Wyszynski, chef Investor Relations
070-462 2111
pawel.wyszynski@seb.se

Presskontakt:
Niklas Magnusson, chef för Medierelationer & Extern kommunikation
070-763 8243
niklas.x.magnusson@seb.se

SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern med internationell räckvidd. Vårt syfte är att positivt forma framtiden med ansvarsfull rådgivning och kapital, idag och för framtida generationer. Genom att samarbeta med våra kunder vill vi vara en ledande katalysator i omställningen till en mer hållbar värld. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas genom vår närvaro i mer än 20 länder världen över med cirka 16 500 medarbetare. Den 31 december 2022 uppgick koncernens balansomslutning till 3 533 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 123 miljarder kronor. Läs mer om SEB på sebgroup.com/sv.