Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

CFO Survey: Tecken på optimism trots utmanande klimat

Svenska finanschefer ser ljusare på affärsmöjligheter och finansiella utsikter jämfört med i höstas. Organisk tillväxt utgör nu finanschefernas högsta prioritet, medan ekonomisk tillväxt ses som den största risken. Det visar vårens CFO Survey från DeloittSvenska finanschefer ser ljusare på affärsmöjligheter och finansiella utsikter jämfört med i höstas. Organisk tillväxt utgör nu finanschefernas högsta prioritet, medan ekonomisk tillväxt ses som den största risken. Det visar vårens CFO Survey från Deloitte och SEB.

– Makroläget våren 2023 präglas fortfarande av hög inflation, historiskt höga energipriser men också av ett halvår med snabbt stigande räntor. Även om ekonomin fortfarande möter kraftiga motvindar är kunskapsläget bättre och flera risker har ebbat ut, vilket gör det lättare för företagen att se in i framtiden. Det leder till gynnsamma affärsmöjligheter och finansiella utsikter, säger Marcus Widén, ekonom på SEB.

Andelen finanschefer som ser affärsmöjligheterna som fördelaktiga under de kommande sex månaderna ökar i vårens CFO Survey till 41 procent, från 38 procent i höstas. Andelen som ser framtiden som mindre gynnsam har även den ökat till 23 procent, från 17 procent i höstas. Det innebär att indikatorn, eller nettobalansen mellan de som har en positiv syn och de som har en negativ syn, faller till 18 från 20 i höstas. Även om flest svarsalternativ indikerar en positiv bild påverkar en mer negativ syn på läget i branschen för konsumentprodukter så att totalen blir något sämre. Indikatorn för finansiella utsikter stiger däremot och ligger nu på minus 12 procent, från minus 29 procent i höstas.

– Motvinden blåser som hårdast mot hushåll och att företag som möter konsumenter ser mer pessimistiskt på framtiden är därför inte särskilt förvånande. Den stora mängd företag i den branschen gör dock att den påverkar nettotalet negativt samtidigt som många andra branscher ser läget som normalt eller genomsnittligt, säger Robert Bergström, partner på Deloitte.

Prioriteringar och risker
Organisk tillväxt är finanschefernas högsta prioritering, jämfört med kostnadsreducering som rankades högst i höstas. 49 procent av finanscheferna uppger organisk tillväxt som en prioritet. Därefter rankas kostnadsreducering och åtgärder för att förbättra kassaflödet högst.

Vad gäller risker anser 49 procent av finanscheferna att ekonomisk tillväxt utgör en betydande risk de närmaste 12 månaderna. Det gör den till den mest betydande risken även om det också är den som faller tillbaka mest. Vikande inhemsk efterfrågan och pressade priser och marginaler är andra och tredje största risk.

Förändrade strategier
Vårens undersökning ställer även frågor om förändrade strategier i ljuset av de problem som uppstod med värdekedjor under pandemin. På frågan om vad företagen tar för åtgärder sticker användandet av digitala planeringshjälpmedel ut, följt av stresstestning och diversifiering av leverantörer. Undersökningen visar även att frågorna som rör större andel köp lokalt och att öka lagernivåer tydligt har minskat.

Om undersökningen
CFO Survey genomfördes under februari och mars 2023 och bygger på ett antal frågor som presenterats för och besvarats av utvalda deltagare via ett webbaserat formulär. De finanschefer som deltagit i undersökningen representerar ett urval av större svenska företag från olika branscher.

Undersökningen finns tillgänglig här: www.cfosurvey.se

För mer information, kontakta:
Marcus Widén, ekonom, SEB
070-639 1057
marcus.widen@seb.se

Presskontakt:
Niklas Magnusson, chef för Medierelationer & Extern kommunikation
070-763 8243
niklas.x.magnusson@seb.se

SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern med internationell räckvidd. Vårt syfte är att positivt forma framtiden med ansvarsfull rådgivning och kapital, idag och för framtida generationer. Genom att samarbeta med våra kunder vill vi vara en ledande katalysator i omställningen till en mer hållbar värld. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas genom vår närvaro i mer än 20 länder världen över med cirka 16 500 medarbetare. Den 31 mars 2023 uppgick koncernens balansomslutning till 3 802 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 221 miljarder kronor. Läs mer om SEB på sebgroup.com/sv.