Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s resultat för tredje kvartalet 2022

SEB:s rörelseresultat för det tredje kvartalet 2022 uppgick till 9,1 miljarder kronor, med en avkastning på eget kapital om 14,9 procent och en kapitalbuffert om 410 baspunkter.

– Den högre inflationen, stigande räntor och volatila finansmarknader hade en tydlig påverkan på kundsentiment, aktivitetsnivåer och vårt resultat i kvartalet. Med solid intjäning och solida kapital- och likviditetsbuffertar anser vi oss vara i ett gynnsamt läge för att kunna fortsätta stötta våra kunder och investera i vår affär i linje med vår 2030-strategi. När förutsättningarna nu blir allt mer utmanande för många av våra kunder är vår strävan att förbli en stabil och tillförlitlig partner, säger Johan Torgeby, SEB:s vd och koncernchef.

Rörelseresultatet steg till 9,1 miljarder kronor i det tredje kvartalet, från 7,3 miljarder kronor föregående kvartal, drivet av högre rörelseintäkter medan rörelsekostnaderna var stabila. Avkastning på eget kapital ökade till 14,9 procent från 12,3 procent föregående kvartal, och kapitalbufferten uppgick till 410 baspunkter. Kreditkvaliteten är fortsatt robust. Ytterligare nedrevideringar av de makroekonomiska utsikterna gjorde att förväntade nettokreditförluster steg till 8 baspunkter.

Sammandrag

  Kv3   Kv2   Kv3   Jan-sep   Helår
Mkr 2022   2022 %   2021 %   2022 2021 %   2021
Summa rörelseintäkter 16 551   14 441  15   13 971  18   45 759 41 511  10   55 638
Summa rörelsekostnader -6 293   -6 201  1   -5 671  11   -18 288 -17 148  7   -23 245
Förväntade kreditförluster, netto - 567   - 399  42   - 49     -1 501 - 211     - 510
Påförda avgifter: riskskatt och resolutionsavgifter - 572   - 556  3   - 255  125   -1 711 - 764  124   -1 019
Rörelseresultat 9 118   7 285  25   7 997  14   24 260 23 388  4   30 864
                           
NETTORESULTAT 7 311   5 842  25   6 634  10   19 555 19 225  2   25 423
                           
                           
Räntabilitet på eget kapital, % 14,9   12,3     14,1     13,5 14,2     13,9
                           
Nettoresultat per aktie före utspädning, kr 3:43   2:73     3:06     9:13 8:88     11:75
                           
Jämförelsetalen för 2021 har omräknats. Se avsnitt om omräknade jämförelsetal för mer information.

 

Denna information är sådan som SEB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-10-26 07:00 CET.

För mer information, kontakta:
Masih Yazdi, ekonomi- och finansdirektör
0771-62 10 00

Pawel Wyszynski, Chef Investor Relations
070-462 2111
pawel.wyszynski@seb.se

Frank Hojem, chef Corporate Communication
070-763 9947
frank.hojem@seb.se

SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern med internationell räckvidd. Vårt syfte är att positivt forma framtiden med ansvarsfull rådgivning och kapital, idag och för framtida generationer. Genom att samarbeta med våra kunder vill vi vara en ledande katalysator i omställningen till en mer hållbar värld. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas genom vår närvaro i mer än 20 länder världen över med cirka 16 500 medarbetare. Den 30 september 2022 uppgick koncernens balansomslutning till 4 277 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 018 miljarder kronor. Läs mer om SEB på sebgroup.com/sv.