Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s resultat för andra kvartalet 2022

SEB:s rörelseresultat för det andra kvartalet 2022 uppgick till 7,3 miljarder kronor. Avkastningen på eget kapital uppgick till 12,3 procent, med en kapitalbuffert som överstiger myndighetskravet med 480 baspunkter.

– Som konsekvens av Rysslands krig i Ukraina, energikrisen och fortsatta störningar i värdekedjorna kvarstod en hög nivå av global osäkerhet under andra kvartalet. Ett fortsatt ökande globalt inflationstryck och högre räntor bidrog också. Trots försämrade makroekonomiska förutsättningar rapporterar SEB ett starkt rörelseresultat för det andra kvartalet, möjliggjort av vår diversifierade affärsmodell, säger Johan Torgeby, SEB:s vd och koncernchef. 

De totala rörelseintäkterna uppgick till 14,4 miljarder kronor, en minskning med endast 2 procent jämfört med föregående kvartal. Rörelseresultatet uppgick till 7,3 miljarder kronor, och avkastning på eget kapital var 12,3 procent. SEB:s kapital- och likviditetsposition är fortsatt stark, med en kapitalbuffert på 480 baspunkter. Den underliggande kreditkvaliteten var fortsatt robust och förväntade nettokreditförluster uppgick till 6 baspunkter, till följd av mindre gynnsamma makroekonomiska scenarier. SEB anser fortsatt att banken är välreserverad och de förväntade nettokreditförlusterna kommer därmed sannolikt att ligga kvar på en låg nivå för helåret.

– När förutsättningarna för vår verksamhet förändras ställs också många av våra kunder inför ökade utmaningar. Vi strävar efter att ha ett långsiktigt perspektiv och stödjer dem i både goda och dåliga tider, säger Johan Torgeby.

Sammandrag

Kv2 Kv1 Kv2 Jan-jun Helår
Mkr 2022 2022 % 2021 % 2022 2021 % 2021
Summa rörelseintäkter 14 441 14 768 - 2 13 924  4 29 209 27 539  6 55 638
Summa rörelsekostnader -6 201 -5 793  7 -5 759  8 -11 995 -11 477  5 -23 245
Förväntade kreditförluster, netto - 399 - 535 - 26 - 7 - 933 - 163 - 510
Påförda avgifter: riskskatt och resolutionsavgifter - 556 - 582 - 5 - 242  130 -1 138 - 509  124 -1 019
Rörelseresultat 7 285 7 857 - 7 7 916 - 8 15 142 15 391 - 2 30 864
NETTORESULTAT 5 842 6 403 - 9 6 574 - 11 12 244 12 591 - 3 25 423
Räntabilitet på eget kapital, % 12,3 13,4 14.7 12,8 14.2 13,9
Nettoresultat per aktie före utspädning, kr 2:73 2:98 3:04 5:70 5:82 11:75
Jämförelsetalen för 2021 har omräknats. Se avsnitt om omräknade jämförelsetal för mer information.

Denna information är sådan som SEB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-07-14 07:00 CET.

För mer information, kontakta:
Masih Yazdi, ekonomi- och finansdirektör
0771-62 10 00

Per Andersson, ställföreträdande chef Investor Relations
070-667 74 81

per.andersson@seb.se

Frank Hojem, chef Corporate Communication
070-763 9947
frank.hojem@seb.se

SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas genom vår närvaro i mer än 20 länder världen över med cirka 16 000 medarbetare. Den 30 juni 2022 uppgick koncernens balansomslutning till 4 113 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 100 miljarder kronor. Läs mer om SEB på sebgroup.com/sv.