Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s bokslutskommuniké 2021 och strategiuppdatering

Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet 2021 uppgick till 7,5 miljarder kronor med en avkastning på eget kapital om 12,9 procent och en kapitalbuffert över myndighetskravet på 590 baspunkter.      Rörelseresultatet för helåret 2021 uppgick till 30,9 miljarder kronor, med en avkastning på eget kapital på 13,9 procent. Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning på 6:00 kronor per aktie. Under 2022 planerar SEB att distribuera mellan 5-10 miljarder kronor genom aktieåterköp, beroende på marknadsförhållanden.

– I linje med den globala ekonomiska återhämtningen, stigande aktiemarknader och förbättrat sentiment, förbättrades SEB:s rörelseresultat signifikant under 2021 jämfört med det utmanande pandemiåret 2020. Vi såg hög kundaktivitet inom divisionen Stora företag & Finansiella institutioner, och förvaltat kapital och depåförvaringsvolymerna steg kraftigt. Vi har under året sett över vår strategiska inriktning. Det har resulterat i SEB:s 2030-strategi, som syftar till att framtidssäkra vår verksamhet och som vi också presenterar idag tillsammans med vår nya treåriga affärsplan, säger Johan Torgeby, SEB:s vd och koncernchef.

Strategi 2030 och affärsplan för 2022-2024

Baserat på SEB:s 2030-strategi, kommer vi framöver att fokusera på fyra huvudområden: högre ambitioner, strategisk förändring, strategiska partnerskap och förbättrad effektivitet. Vår nya affärsplan för 2022-2024 redogör mer i detalj för hur vi kommer att exekvera inom dessa områden.

– När vi blickar framåt ämnar vi bygga på vår starka position och fortsätta resan vi påbörjade för tre år sedan, där vi ytterligare investerar i vår verksamhet. På så vis strävar vi efter att löpande utveckla våra förmågor och dra nytta av de trender som förändrar banksektorn, och möta våra kunders föränderliga behov och beteenden – inte minst inom områdena digitalisering och hållbarhet, säger Johan Torgeby. 

Investerar för att öka intäktstillväxten

Genom att accelerera intäktstillväxten, driva tillväxt i vinst per aktie, öka vår lönsamhet och framtidssäkra vår verksamhet strävar vi efter att skapa värde för våra aktieägare. Detta kommer vi uppnå genom att kapitalisera på vår styrkeposition och genom att ytterligare investera i vår verksamhet, såsom beskrivs i vår affärsplan för 2022-2024.

Målet innebär att vi ska växa vår affär på ett kapitaleffektivt sätt för att nå våra långsiktiga finansiella mål. På kort sikt har vi ett kostnadsmål om 24,5 miljarder kronor för 2022, baserat på 2021 års valutakurser. Vi planerar att mot slutet av affärsplaneperioden befinna oss inom vårt långsiktiga kapitalmål om 100-300 baspunkter över myndighetskravet. Under 2022 planerar vi att distribuera mellan 5-10 miljarder kronor genom aktieåterköp, beroende på marknadsförhållanden. Den övergripande ambitionen är att växa vinst per aktie och att nå vår långsiktiga ambition om 15 procents avkastning på eget kapital.

Finansiell information

Kv4 Kv3 Kv4 Jan–dec
Mkr 2021 2021 % 2020 % 2021 2020 %
Summa rörelseintäkter 13 870 13 716  1 13 066  6 54 614 49 717  10
Summa rörelsekostnader -6 097 -5 671  8 -5 842  4 -23 245 -22 747  2
Förväntade kreditförluster, netto - 299 - 49 - 835 - 64 - 510 -6 118 - 92
Rörelseresultat före jämförelsestörande poster 7 476 7 997 - 7 6 382  17 30 864 20 846  48
Jämförelsestörande poster -1 000 - 100
Rörelseresultat 7 476 7 997 - 7 6 382  17 30 864 19 846  56
NETTORESULTAT 6 198 6 634 - 7 5 123  21 25 423 15 746  61
Räntabilitet på eget kapital, % 12,9 14,1 12,2 13,9 9.7
Räntabilitet på eget kapital exklusive jämförelsestörande poster, % 12,9 14,1 12,1 13,9 10.3
Nettoresultat per aktie före utspädning, kr 2:87 3:06 2:37 11:75 7:28

Denna information är sådan som SEB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-01-27 07:00 CET.

För mer information, kontakta:

Peter Kessiakoff, ställföreträdande ekonomi- och finansdirektör
070-432 9743
peter.kessiakoff@seb.se

Pawel Wyszynski, chef Investor Relations
070-462 2111
pawel.wyszynski@seb.se

Frank Hojem, chef Corporate Communication
070-763 9947
frank.hojem@seb.se

SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas genom vår närvaro i mer än 20 länder världen över med cirka 15 500 medarbetare. Den 31 december 2021 uppgick koncernens balansomslutning till 3 304 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 682 miljarder kronor. Läs mer om SEB på https://www.sebgroup.com/sv