Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s årsstämma 2022

Skandinaviska Enskilda Banken AB har hållit årsstämma den 22 mars 2022.

Vid årsstämman omvaldes Marcus Wallenberg, Signhild Arnegård Hansen, Anne-Catherine Berner, Winnie Fok, Sven Nyman, Lars Ottersgård, Jesper Ovesen, Helena Saxon och Johan Torgeby som ledamöter i styrelsen. Jacob Aarup-Andersen och John Flint valdes som nya ledamöter. Marcus Wallenberg omvaldes till styrelsens ordförande. Årsstämman beviljade styrelsens ledamöter, suppleanter och verkställande direktören ansvarsfrihet. 

Årsstämman fastställde styrelsens förslag till utdelning om 6:00 kronor per A-aktie och C-aktie och som avstämningsdag för utdelningen den 24 mars 2022.

Styrelsens arvode fastställdes i enlighet med valberedningens förslag att fördelas enligt följande: 3 500 000 kronor till styrelsens ordförande, 1 100 000 kronor vardera till vice ordförandena och 850 000 kronor vardera till övriga ledamöter som inte är anställda i banken.

Härtill kommer kommittéarvodet som fördelas enligt följande: Risk- och Kapitalkommittén, 725 000 kronor till ordföranden och 450 000 kronor till annan ledamot; Revisions- och Regelefterlevnadskommittén, 460 000 kronor till ordföranden och 290 000 kronor till annan ledamot; samt Ersättningskommittén, 400 000 kronor till ordföranden och 200 000 kronor till annan ledamot.

Årsstämman godkände styrelsens förslag till Ersättningsrapport 2021.

Årsstämman godkände styrelsens förslag om ett vinstdelningsprogram för alla medarbetare förutom bankens ledning, SEB Resultatandel 2022; ett SEB Aktieprogram 2022 som omfattar cirka 1 000 ledande befattningshavare och nyckelpersoner; samt ett SEB Villkorade Aktieprogram 2022 som omfattar cirka 1 000 anställda i valda affärsenheter.

Årsstämman godkände styrelsens förslag om förvärv och överlåtelse av bankens egna aktier för värdepappersrörelsen, för de långfristiga aktieprogrammen och för kapitaländamål liksom förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av konvertibler. Vidare godkände årsstämman styrelsens förslag till minskning av aktiekapitalet genom indragning av aktier samt fondemission.

I enlighet med valberedningens förslag valdes Ernst & Young AB som revisor. Huvudansvarig revisor är auktoriserade revisorn Hamish Mabon.

Besluten kan läsas i sin helhet på sebgroup.com/sv.

Vid det efterföljande konstituerande styrelsesammanträdet utsågs Sven Nyman och Jesper Ovesen till vice ordföranden i styrelsen. Medlemmarna i styrelsens kommittéer utsågs och information om sammansättningen av kommittéerna hålls tillgänglig på sebgroup.com/sv

Styrelsen beslutade också, med stöd av årsstämmans bemyndigande, om förvärv och överlåtelse av högst 39 800 000 aktier av serie A för SEB:s långfristiga aktiebaserade program samt om återköp av SEB aktier av serie A för ett belopp upp till 2,5 miljarder kronor för kapitaländamål.

För mer information, kontakta:
Pawel Wyszynski, Chef Investor Relations
070-462 2111
pawel.wyszynski@seb.se

Presskontakt:
Frank Hojem, Kommunikationschef
070-763 9947
frank.hojem@seb.se

SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas genom vår närvaro i mer än 20 länder världen över med cirka 15 500 medarbetare. Den 31 december 2021 uppgick koncernens balansomslutning till 3 304 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 682 miljarder kronor. Läs mer om SEB på https://www.sebgroup.com/sv