Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEBs aktiekapital och antal aktier

Enligt beslut på bolagsstämman den 22 mars 2022, har SEB dragit in 15 449 868 klass A aktier som hölls för kapitalplaneringsändamål.

Aktiekapitalet om 21 942 Mkr är oförändrat, då det samtidigt med beslutet om minskning av aktiekapitalet genom indragning av återköpta aktier även fattades beslut om en fondemission, utan utgivande av nya aktier, genom en överföring från fritt eget kapital till aktiekapitalet. Härigenom återställdes aktiekapitalet till samma nivå som innan minskningen.

Efter indragningen av aktier uppgår totalt utgivna aktier i SEB till 2 178 721 934, av vilket 2 154 569 426 klass A aktier per 31 maj 2022. Totalt antal röster för de totalt utgivna aktierna är 2 156 984 676,8.

För mer information:

Per Andersson, Acting Head of Investor Relations, +46 70 667 7481

Frank Hojem, Head of Corporate Communications, +46 70 763 9947

Denna information är sådan information som SEB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2 juni 2022 kl. 18.00 CET.

SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas genom vår närvaro i mer än 20 länder världen över med cirka 16 000 medarbetare. Den 31 mars 2022 uppgick koncernens balansomslutning till 3 766 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 432 miljarder kronor. Läs mer om SEB på sebgroup.com/sv.