Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB sätter netto-nollanpassade 2030-mål för sin kreditportfölj

SEB sätter, i enlighet med sin hållbarhetsstrategi och sina åtaganden inom Net-Zero Banking Alliance (NZBA), netto-nollanpassade delmål till 2030 för specifika sektorer i sin kreditportfölj. Dessa mål fokuserar på de områden där vi kan uppnå störst positiv inverkan och täcker SEB:s utlåning inom sektorerna olja & gas, kraftproduktion, stål, biltillverkning, samt bolån för privatpersoner i Sverige.

– SEB vill vara en ledande katalysator i hållbarhetsomställningen genom att stötta våra kunder på deras omställningsresor, och de 2030-mål vi nu sätter är en viktig del i vår strävan att uppnå en kreditportfölj med netto-nollutsläpp 2050 eller tidigare. Tillsammans med våra kunder har vi ett starkt utgångsläge, vilket återspeglar våra gemensamma ambitioner på klimatområdet och vår strävan efter att öka takten i omställningen till ett hållbart samhälle, säger Johan Torgeby, SEB:s vd och koncernchef.

Sektormålen för 2030 ingår i SEB:s åtaganden inom Net-Zero Banking Alliance, som SEB bildade tillsammans med 42 andra banker 2021 för att accelerera omställningen av den globala ekonomin till netto-nollutsläpp senast 2050. Som en del av detta initiativ har SEB åtagit sig att anpassa sin kreditportfölj i enlighet med 1,5-graders scenarier för nettonollutsläpp 2050 eller tidigare, samt att sätta delmål för olika sektorer för 2030. 

Sektormål
Sektormålen för 2030 har satts med utgångspunkt i 2020 års basvärde och täcker initialt SEB:s utlåning och åtaganden inom sektorerna olja & gas, kraftproduktion, stål, biltillverkning, samt bolån för privatpersoner i Sverige.

  • För olja & gas (prospektering, produktion och raffinering) är målet att minska absoluta finansierade utsläpp till 8,3 miljoner ton CO2e till 2030 (en minskning om 55 procent jämfört med 2020 års basvärde).
  • För kraftproduktion är målet att minska den finansierade utsläppsintensiteten till 70 g CO2e/kWh till 2030 (en minskning om 43 procent)
  • För stålsektorn är målet att minska den finansierade utsläppsintensiteten till 0,98 ton CO2e/ton stål till 2030 (en minskning om 30 procent).
  • För biltillverkning är målet att minska den finansierade utsläppsintensiteten till 61 g CO2e/km/fordon till 2030 (en minskning med 60 procent).
  • För svenska bolån för privatpersoner är målet att minska den finansierade utsläppsintensiteten till 2,18 kg CO2e/m2 till 2030 (en minskning med 30 procent)

Våra basvärden för utsläppsintensitet är lägre än globala och regionala sektormedelvärden, vilket återspeglar vårt starka utgångsläge och våra kunders utveckling vad gäller deras omställningsresor. Våra 2030-mål är i linje med, eller ligger före, relevanta vetenskapsbaserade utfasningsscenarier och mätetal. Mer detaljerad information om våra sektormål, samt om metod och scenarier, finns här: sebgroup.com/sustainability/our-strategy/ambitions-and-goals

SEB:s klimatambitioner och mål
Sektormålen för 2030 kompletterar SEB:s framåtblickande klimatambitioner. Dessa består av Index för fossilexponering (det bruna), vilket är ett mål att minska kreditexponeringen mot fossila bränslen i bankens energiportfölj med 45–60 procent fram till 2030; Index för hållbarhetsaktiviteter (det gröna), vilket är en ambition att öka aktiviteten inom hållbarhetsrelaterad utlåning, rådgivning inom hållbar finansiering, hållbara investeringsprodukter och riskkapitalinvesteringar inom Greentech med 6-8 gånger till 2030; Omställningstakt (det framtida), vilket återspeglar hur våra kunder ställer om i linje med Parisavtalet.

För mer information, kontakta:
Pawel Wyszynski, Chef Investor Relations
070-462 2111
pawel.wyszynski@seb.se

Frank Hojem, Kommunikationschef
070-763 9947
frank.hojem@seb.se

SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern med internationell räckvidd. Vårt syfte är att positivt forma framtiden med ansvarsfull rådgivning och kapital, idag och för framtida generationer. Genom att samarbeta med våra kunder vill vi vara en ledande katalysator i omställningen till en mer hållbar värld. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas genom vår närvaro i mer än 20 länder världen över med cirka 16 500 medarbetare. Den 30 september 2022 uppgick koncernens balansomslutning till 4 277 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 018 miljarder kronor. Läs mer om SEB på sebgroup.com/sv.