Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Investment Outlook: Kargt klimat inrymmer utvägar

Den ekonomiska bilden har försämrats ytterligare efter sommaren och vi är på väg in i en tydlig inbromsning, möjligen bäst beskriven som en mild recession. Vi räknar med ett riktigt svagt helår 2023 men att tillväxten gradvis åter tar fart under året. Fallande tillväxt och stigande inflation har slagit hårt mot börser och räntemarknader. Stukad riskvilja, mer aptitlig värderingensnivå och ljusning vid horisonten ger dock en balanserad bild av lämplig risknivå i portföljerna, trots riskerna.

– Vi tror att investerare kommer se 2023 som ett vändningsår och istället blicka ut över 2024. Därmed kommer investerare inom en ganska snar framtid inkludera en vändning och förbättring av situationen och anpassa sin risknivå samt positionering utefter detta. I praktiken skulle det innebära att det finns goda förutsättningar för att riskaptiten bottnar under den andra halvan av 2022. Detta tillsammans med en rimlig värdering och en defensiv positionering gör att vi landar i att det är lämpligt med ett neutralt risknyttjande i våra portföljer trots alla mörka moln på himlen, säger Fredrik Öberg, Chief Investment Officer på SEB:s division Private Wealth Management & Family Office.

Allokering
På tillgångsklassnivå har vi en tämligen neutral allokering, med en svag övervikt för aktier. Det resulterar i motsvarande marginella undervikt för räntebärande och alternativa investeringar. Den totala sammansättningen inklusive underportföljernas profiler innebär en bred portfölj som, i dagens högvolatila miljö, uppvisar motståndskraft då riskaptiten sjunker trots ovannämnda mindre övervikt mot aktier.

Att ha en bred riskexponering när tiderna är osäkra är alltid viktigt. Det ger stabilitet och framtida manöverutrymme och bör tillämpas oavsett om man är anhängare av scenariot med en djupare nedgång eller den mildare varianten. Det är en princip vi kommer att fortsätta tillämpa under rådande marknadsomständigheter då det ger en avkastning som är robustare.

Exempel på positioner som givit stabiliserande effekter under året i våra portföljer är investeringar i lågt värderade svenska aktier, övervikten mot globala aktier och dess positiva valutaeffekt, innehaven i alternativa investeringar med låg korrelation till aktier och företagsobligationer som inte fallit i värde samt en kort duration i våra ränteportföljer som minskat genomslaget från ränteuppgången. Exempel på det motsatta är vår exponering mot tillväxtbolag inom globala aktier och fördelningen på tillgångsslagsnivå samt våra hållbarhetsexkluderingar, som under 2022 missgynnat avkastningen när olje- och gaspriserna stigit kraftig. Detta är ett långsiktigt ställningstagande som vi anser sunt och som vi räknar med kommer att främja avkastningen framöver.

Teman
I denna utgåva av Investment Outlook lanseras även tre teman. Det första temat är en genomgång av vår syn på bioteknik, som är en konjunkturokänslig bransch med tillväxtprofil. Tema nummer två avhandlar hur man som investerare kan identifiera vilka bolag som är aktivt delaktiga i omställningen mot en mer hållbar värld. Det avslutande temat omfattar en genomgång av förutsättningarna i dagens Kina. Idag släpar landet efter i förhållande till sina officiella mål. Hur ser det ut inför 2023?

Hela rapporten finns tillgänglig på www.seb.se/investmentoutlook.

För mer information, kontakta:
Fredrik Öberg, CIO, Private Wealth Management & Family Office, SEB 
070-767 6179
fredrik.oberg@seb.se

Presskontakt:
Niklas Magnusson, Pressansvarig
070-763 8243
niklas.x.magnusson@seb.se

SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern med internationell räckvidd. Vårt syfte är att positivt forma framtiden med ansvarsfull rådgivning och kapital, idag och för framtida generationer. Genom att samarbeta med våra kunder vill vi vara en ledande katalysator i omställningen till en mer hållbar värld. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas genom vår närvaro i mer än 20 länder världen över med cirka 16 000 medarbetare. Den 30 juni 2022 uppgick koncernens balansomslutning till 4 113 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 100 miljarder kronor. Läs mer om SEB på sebgroup.com/sv.