Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s resultat för första kvartalet 2021

Rörelseresultatet för det första kvartalet 2021 uppgick till 7,5 miljarder kronor med en räntabilitet på eget kapital på 13,8 procent och en kärnprimärkapitalrelation på 20,3 procent.

SEB:s VD och koncernchef, Johan Torgeby, kommenterar resultatet:

”Den generella oro som fanns i världsekonomin under förra året har ersatts av en ökad optimism. Det har i sin tur påverkat flera delar av SEB:s affär och rörelseresultatet förbättrades med 17 procent i kvartalet. Kreditkvaliteten var stark och de förväntade nettokreditförlusterna förväntas normaliseras redan under 2021 utifrån de förbättrade makroekonomiska utsikterna. Kapitalbufferten låg 780 baspunkter över kravet.

Finansiell information

Kv1 Kv4 Jan–mar Helår
Mkr 2021 2020 % 2021 2020 % 2020
Summa rörelseintäkter 13 347 13 066  2 13 347 10 089  32 49 717
Summa rörelsekostnader -5 718 -5 842 - 2 -5 718 -5 646  1 -22 747
Förväntade kreditförluster, netto - 156 - 835 - 81 - 156 -1 494 - 90 -6 118
Rörelseresultat före jämförelsestörande poster 7 475 6 382  17 7 475 2 950  153 20 846
Jämförelsestörande poster -1 000
Rörelseresultat 7 475 6 382  17 7 475 2 950  153 19 846
NETTORESULTAT 6 018 5 123  17 6 018 2 355  156 15 746
Räntabilitet på eget kapital, % 13.8 12.2 13.8 6.0 9.7
Räntabilitet på eget kapital exklusive jämförelsestörande poster, % 13.8 12.1 13.8 6.0 10.3
Nettoresultat per aktie före utspädning, kr 2:78 2:37 2:78 1:09 7:28

Kvartalsrapporten, resultatpresentationen och fact book kan laddas ner från https://sebgroup.com/sv/investor-relations/rapporter-och-presentationer/finansiella-rapporter

Detta är sådan information som Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 april 2021, cirka kl. 07.00 CET.

För mer information, kontakta:

Masih Yazdi, ekonomi- och finansdirektör
0771-62 10 00

Pawel Wyszynski, chef Investor Relations
070-462 2111
pawel.wyszynski@seb.se

Karin Lepasoon, chef Group Marketing och Communication
0771-62 10 00
karin.lepasoon@seb.se

Henrik Westman, tillförordnad kommunikationschef
070-763 5134
henrik.x.westman@seb.se

SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 500 medarbetare. Den 31 mars 2021 uppgick koncernens balansomslutning till 3 443 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 243 miljarder kronor. Läs mer om SEB på sebgroup.com/sv