Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s resultat för tredje kvartalet 2020

Pressmeddelande

Stockholm 22 oktober 2020

Rörelseresultatet för det tredje kvartalet 2020 uppgick till 5,9 miljarder kronor med en räntabilitet på 11,7 procent och en kärnprimärkapitalrelation på 19,4 procent. Styrelsen bekräftar sitt tidigare beslut att inte föreslå någon utdelning under 2020.

SEB:s VD och koncernchef, Johan Torgeby, kommenterar resultatet:

”Trots det utmanande ekonomiska läget rapporterar SEB ett starkt finansiellt resultat. Högre räntenetto, lägre kostnader och lägre kreditförluster motverkades av värderingseffekter som gick ner från det andra kvartalets höga nivå. Vi ser fortsatt begränsade effekter från pandemin på kreditkvaliteten och vägledningen för förväntade kreditförluster på cirka 6 miljarder kronor för 2020 kvarstår. Vi har en stark kapital- och likviditetsposition och kapitalbufferten ligger 580 baspunkter över kärnprimärkapitalkravet. Trots visst ljus i slutet av tunneln, kvarstår osäkerheten. Vår högsta prioritet är fortsatt att stödja våra kunder.”

Finansiell information

  Kv3   Kv2   Kv3   Jan–sep   Helår
Mkr 2020   2020 %   2019 %   2020 2019 %   2019
Summa rörelseintäkter 12 563   13 999 - 10   11 942  5   36 651 36 045  2   50 134
Summa rörelsekostnader -5 547   -5 712 - 3   -5 589 - 1   -16 905 -16 918  0   -22 945
Förväntade kreditförluster, netto -1 098   -2 691 - 59   - 489  124   -5 282 -1 297    -2 294
Rörelseresultat före jämförelsestörande poster 5 916   5 598  6   5 864  1   14 463 17 831 - 19   24 894
Jämförelsestörande poster1)    -1 000 - 100      -1 000     
Rörelseresultat 5 916   4 598  29   5 864  1   13 463 17 831 - 24   24 894
NETTORESULTAT 4 766   3 501  36   4 772  0   10 623 14 346 - 26   20 177
              
Räntabilitet på eget kapital, % 11.7   8.7    13.2    8.8 13.1    13.7
Räntabilitet på eget kapital exklusive jämförelsestörande poster, % 11.6   11.2    13.2    9.7 13.2    13.8
Nettoresultat per aktie före utspädning, kr 2:21   1:62    2:21    4:91 6:64    9:33
              
1) Sanktionsavgift utfärdad av Finansinspektionen. Se not 6.


Kvartalsrapporten, resultatpresentationen och fact book kan laddas ner från https://sebgroup.com/sv/investor-relations/rapporter-och-presentationer/finansiella-rapporter

För ytterligare information, kontakta

Masih Yazdi, ekonomi- och finansdirektör, 0771-621 000
Pawel Wyszynski, chef Investor Relations, 070-462 21 11
Frank Hojem, chef Corporate Communication, 070-763 9947

Detta är sådan information som Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 oktober 2020, cirka kl. 07.00 CET.

SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 000 medarbetare. Den 30 septenber 2020 uppgick koncernens balansomslutning till 3 201 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 054 miljarder kronor. Läs mer om SEB på sebgroup.com/sv