Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s resultat för andra kvartalet 2020

Pressmeddelande
Stockholm 15 juli 2020

SEB:s resultat för andra kvartalet 2020

Rörelseresultatet före jämförelsestörande poster för det andra kvartalet 2020 uppgick till 5,6 miljarder kronor med en räntabilitet på 11,2 procent och en kärnprimärkapitalrelation på 17,8 procent.

SEB:s VD och koncernchef, Johan Torgeby, kommenterar resultatet:

”Trots vissa tecken på ökad optimism, präglades det ekonomiska läget fortsatt av ovisshet och oklarheter. Följderna av covid-19-pandemin påverkade det rapporterade finansiella resultatet, medan den underliggande affären fortfarande var stark. Finansmarknaderna återhämtade sig, men den positiva effekten motverkades delvis av högre förväntade nettokreditförluster. Rörelseresultatet före jämförelsestörande poster ökade med 90 procent jämfört med det första kvartalet 2020 men minskade med 8 procent jämfört med det andra kvartalet 2019. SEB:s kapitalbuffert ligger 410 baspunkter över kravet och vi är rätt positionerade för att fortsätta hjälpa våra kunder igenom dessa utmanande tider.”

Finansiell information

  Kv2   Kv1   Kv2   Jan–jun   Helår
Mkr 2020   2020 %   2019 %   2020 2019 %   2019
Summa rörelseintäkter 13 999   10 089  39   12 197  15   24 089 24 103  0   50 134
Summa rörelsekostnader -5 712   -5 646  1   -5 708  0   -11 358 -11 329  0   -22 945
Förväntade kreditförluster, netto -2 691   -1 494  80   - 386    -4 185 - 808    -2 294
Rörelseresultat före jämförelsestörande poster 5 598   2 950  90   6 103 - 8   8 547 11 967 - 29   24 894
Jämförelsestörande poster1) -1 000         -1 000     
Rörelseresultat 4 598   2 950  56   6 103 - 25   7 547 11 967 - 37   24 894
NETTORESULTAT 3 501   2 355  49   4 892 - 28   5 856 9 573 - 39   20 177
              
Räntabilitet på eget kapital, % 8.7   6.0    13.9    7.4 13.2    13.7
Räntabilitet på eget kapital exklusive jämförelsestörande poster, % 11.2   6.0    13.9    8.6 13.2    13.8
Nettoresultat per aktie före utspädning, kr 1:62   1:09    2:26    2:70 4:43    9:33
              
1) Sanktionsavgift utfärdad av Finansinspektionen. Se not 6.

 

Kvartalsrapporten, resultatpresentationen och fact book kan laddas ner från https://sebgroup.com/sv/investor-relations/rapporter-och-presentationer/finansiella-rapporter

För ytterligare information, kontakta

Masih Yazdi, ekonomi- och finansdirektör, 0771-621 000
Christoffer Geijer, chef Investor Relations, 070-762 10 06
Frank Hojem, chef Corporate Communication, 070-763 9947

Detta är sådan information som Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 juli 2020, cirka kl. 07.00 CET

SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 000 medarbetare. Den 30 juni 2020 uppgick koncernens balansomslutning till 3 218 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 909 miljarder kronor. Läs mer om SEB på sebgroup.com/sv.