Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s årsstämma 2020

Pressmeddelande
Stockholm 29 juni 2020


Skandinaviska Enskilda Banken AB har idag, den 29 juni 2020, hållit årsstämma. För att motverka spridningen av viruset som orsakar covid-19 genomfördes stämman med poströstning, utan fysiskt deltagande. 

Vid årsstämman omvaldes Signhild Arnegård Hansen, Anne-Catherine Berner, Winnie Fok, Sven Nyman, Lars Ottersgård, Jesper Ovesen, Helena Saxon, Johan Torgeby och Marcus Wallenberg som ledamöter i styrelsen. Marcus Wallenberg omvaldes till styrelsens ordförande. Årsstämman beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet. 

Årsstämman fastställde styrelsens förslag att ingen utdelning betalas och att hela det disponibla beloppet balanseras i ny räkning.

Styrelsens arvode fastställdes till 8 760 000 kronor, i enlighet med valberedningens förslag. Styrelsearvodet fördelas enligt följande: 3 100 000 kronor till styrelsens ordförande, 980 000 kronor vardera till vice ordförandena och 740 000 kronor vardera till övriga ledamöter som inte är anställda i banken.

Härtill kommer kommittéarvodet som fördelas enligt följande: Risk- och kapitalkommittén, 600 000 kronor till ordföranden och 375 000 kronor till annan ledamot; Revisions- och regelefterlevnadskommittén, 425 000 kronor till ordföranden och 265 000 kronor till annan ledamot; samt Ersättningskommittén, 387 500 kronor till ordföranden och 195 000 kronor till annan ledamot.

Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för lön och annan ersättning till SEB:s verkställande ledning. Riktlinjerna är i överensstämmelse med aktiebolagslagen, Finansinspektionens regelverk och den svenska bolagsstyrningskoden samt i linje med det internationella regelverket.

Årsstämman godkände styrelsens förslag om ett vinstdelningsprogram för alla medarbetare förutom bankens ledning, SEB Resultatandel 2020, ett SEB Aktieprogram 2020 som omfattar cirka 1 000 ledande befattningshavare och nyckelpersoner, samt ett SEB Villkorade Aktieprogram 2020 som omfattar cirka 1 000 anställda i valda affärsenheter.

Årsstämman godkände styrelsens förslag om förvärv och överlåtelse av bankens egna aktier för värdepappersrörelsen, för de långfristiga aktieprogrammen och för kapitaländamål liksom förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av konvertibler.

I enlighet med valberedningens förslag valdes Ernst & Young AB som revisor. Huvudansvarig revisor är auktoriserade revisorn Hamish Mabon.

Besluten kan läsas i sin helhet på www.sebgroup.com/sv.

Vid det efterföljande konstituerande styrelsesammanträdet utsågs Sven Nyman och Jesper Ovesen till vice ordföranden i styrelsen. Medlemmarna i styrelsens kommittéer utsågs och information om sammansättningen av kommittéerna hålls tillgänglig på www.sebgroup.com/sv.  

Styrelsen beslutade också, med stöd av årsstämmans bemyndigande, att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier för SEB:s långfristiga aktiebaserade program, att högst 47 000 000 aktier av serie A kan förvärvas och överlåtas. Transaktionerna kan ske vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2021.

Förvärven syftar till att möjliggöra för banken att överlåta de förvärvade aktierna till deltagarna i utestående långfristiga aktiebaserade program. När en eller flera deltagare i programmen påkallar lösen kommer banken att inom ramen för styrelsens beslut förvärva aktier i den omfattning som erfordras och omedelbart överlåta dessa till deltagaren eller deltagarna.

Återköpen kan endast ske på Nasdaq Stockholm inom det vid var tid registrerade kursintervallet och avslut kommer att rapporteras via Nasdaq Stockholm i enlighet med gällande regler. Dessutom kommer SEB:s webbplats www.sebgroup.com/sv/ir att uppdateras löpande.

För mer information kontakta
Christoffer Geijer, Chef Investor Relations
08-763 8319
christoffer.geijer@seb.se

 
Presskontakt
Frank Hojem, Chef Corporate Communication
08-763 9947
frank.hojem@seb.se

 
 
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 000 medarbetare. Den 31 mars 2020 uppgick koncernens balansomslutning till 3 286 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 758 miljarder kronor. Läs mer om SEB på http://www.sebgroup.com/sv.