Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s årsrapporter för 2019 publicerade

SEB:s årsredovisning, där hållbarhetsrapporten ingår, samt rapporten om kapitaltäckning och riskhantering, finns nu tillgängliga på bankens webbplats tillsammans med en rapport om bankens egna gröna obligation.

2019 var det första året av tre i SEB:s affärsplan. Bankens fokus och aktiviteter var inriktade på dess strategiska fokusområden – ledande inom rådgivning, operationell effektivitet och utökad närvaro – och arbetet gick framåt som förväntat. Investeringarna i strategiska initiativ, som ska snabba på tillväxten och förbättra lönsamheten genom att ta tillvara nya affärsmöjligheter, fortskrider i det stora hela enligt plan.

SEB har fortsatt att dra fördel av sin diversifierade affärsmodell, med hög kundaktivitet både vad gäller segment, produkter och geografier. Den goda tillväxten i SEB:s rörelseintäkter under 2019 berodde till stor del på utlånings- och investment bankingverksamheten.

SEB:s ambition är att bidra till omvandlingen mot en hållbar framtid och banken bekräftade sitt engagemang genom att signera FN:s principer för ansvarsfull bankverksamhet. SEB:s hållbarhetsrapport, som ingår i årsredovisningen, beskriver SEB:s hållbarhetsarbete. Som ett komplement till hållbarhetsrapporten publicerar SEB en faktabok (Fact Book & GRI Index, Global Reporting Initiative, på engelska).

Den positiva miljöeffekt som åstadkommits med hjälp av medel från SEB:s första egna gröna obligation beskrivs i SEB Green Bond Investor Report (på engelska).

Rapporten om kapitaltäckning och riskhantering beskriver bankens nuvarande riskposition när det gäller de största riskerna samt hur riskerna hanteras och mäts.  Den ger även information om bankens kapitalposition och kapitaltäckning (på engelska).

Ladda ner rapporterna:
https://sebgroup.com/sv/investor-relations/rapporter-och-presentationer/finansiella-rapporter

För ytterligare information, kontakta:
Christoffer Geijer, Chef Investor Relations
070-762 10 06
christoffer.geijer@seb.se

Frank Hojem, Chef Corporate Communication
070-763 99 47
frank.hojem@seb.se

Marie Baumgarts, Hållbarhetschef
070-763 7904
marie.baumgarts@seb.se

SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 000 medarbetare. Den 31 december 2019 uppgick koncernens balansomslutning till 2 857 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 041 miljarder kronor. Läs mer om SEB på http://www.sebgroup.com/sv.