Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s bokslutskommuniké 2018

Pressmeddelande
Stockholm 30 januari 2019

Rörelseresultatet, före jämförelsestörande poster, uppgick för 2018 till 22,8 miljarder kronor (22,7) och räntabiliteten till 13,4 procent (12,9). Rörelseresultatet blev 27,3 miljarder kronor (20,8) och avkastningen 16,3 procent (11,7).

SEB:s VD och koncernchef, Johan Torgeby, kommenterar resultatet:

"Överlag skapade vi med hjälp av vår diversifierade affärsmix ett stabilt resultat och i år var det huvudsakligen företagskunderna som stod för tillväxten av det finansiella resultatet. Kunderna drog nytta av den utdragna högkonjunkturen.

Efterfrågan på traditionella lån, rådgivningstjänster och finansiering av företagstransaktioner fortsatte att öka bland storföretagen. De finansiella institutionerna blev mer aktiva mot slutet av året när volatiliteten ökade. Efterfrågan på lån ökade bland de mindre och medelstora företagen både i Sverige och Baltikum. SEB såg också tillväxt i kort- och betalprovisioner när kunderna gjorde fler transaktioner."

Rörelseresultatet före jämförelsestörande poster för det fjärde kvartalet uppgick till 5,8 miljarder kronor (5,6). Räntabiliteten var 12,4 procent (12,7) och räntabiliteten före jämförelsestörande poster var 12,8 procent (13,1).

Rörelseintäkterna uppgick till 11,7 miljarder kronor i det fjärde kvartalet (11,4). Jämfört med det fjärde kvartalet 2017 minskade rörelseintäkterna med 1 procent. Rörelsekostnaderna uppgick till 5,6 miljarder kronor (5,4). Jämfört med det fjärde kvartalet 2017, minskade rörelsekostnaderna med 1 procent.

Kreditkvaliteten var fortsatt god och den förväntade nettokreditförlustnivån var 8 baspunkter i kvartalet. Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 17,6 procent. SEB:s egen beräkning av kärnprimärkapitalkravet uppgick till 14,9 procent. Kapitalbufferten över kravet var 270 baspunkter.

Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning på 6 kronor (5:75) och en extraordinär utdelning på 50 öre per aktie för 2018.

Bokslutskommunikén, resultatpresentationen och fact book kan laddas ner från https://sebgroup.com/sv/investor-relations/rapporter-och-presentationer/finansiella-rapporter


För ytterligare information, kontakta

Masih Yazdi, finansdirektör, 0771-621 000
Christoffer Geijer, chef Investor Relations, 070-762 10 06
Frank Hojem, chef för medierelationer, 070-763 9947

Detta är sådan information som Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 januari 2018, kl. 07.00 CET.

SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 000 medarbetare. Den 31 december 2018 uppgick koncernens balansomslutning till 2 568 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 699 miljarder kronor. Läs mer om SEB på sebgroup.com/sv