Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s årsrapporter publicerade

SEB:s årsredovisning, inklusive hållbarhetsrapport, och rapport om kapitaltäckning och riskhantering för 2018 finns nu tillgängliga på bankens webbplats tillsammans med en rapport om bankens egna gröna obligation.

Under 2018 uppdaterade SEB sin långsiktiga strategi och fastställde en ny affärsplan för 2019-2021. Framöver ska banken fokusera på tre strategiska huvudområden - ledande inom rådgivning, operationell effektivitet och utökad närvaro - för att skapa värde för kunderna, samhället och aktieägarna.

SEB gynnas av sin diversifierade affär, där exponeringen är spridd över kundsegment, produkter och geografiska områden och bankens resultat för 2018 var starkt trots att finansmarknaden snabbt vände om mot slutet av året. Företagskunderna stod för det största bidraget till SEB:s finansiella resultat medan de finansiella institutionerna påverkade positivt när marknadsvolatiliteten ökade vilket i sin tur kompenserade för nedgången i värdet på förvaltat kapital i slutet av året. Bolån fortsätter att vara ett prioriterat område framöver.

SEB har en stark ambition att bidra till omvandlingen mot en hållbar framtid. Att hjälpa kunderna i deras hållbarhetsarbete är en viktig komponent i den treåriga affärsplanen. SEB:s hållbarhetsrapport, som ingår i årsredovisningen, beskriver SEB:s strategi, hantering och utfall vad gäller hållbarhetsrelaterade frågor. SEB är ledande inom gröna obligationer globalt och en av Europas ledande förvaltare av mikrofinansfonder, med mer än 7 miljarder kronor i förvaltat kapital. Mer än 30 procent av SEB:s egna fonder förvaltas enligt hållbarhetskriterier. Som ett komplement till hållbarhetsrapporten publicerar SEB en faktabok (Fact Book & GRI Index, på engelska).

Den positiva miljöeffekt som åstadkommits med hjälp av medel från SEB:s första egna gröna obligation beskrivs i SEB Green Bond Investor Report (på engelska).

Rapporten om kapitaltäckning och riskhantering beskriver bankens nuvarande riskposition när det gäller de största riskerna, hur riskerna hanteras och mäts och ger information om bankens kapitalposition och kapitaltäckning (på engelska).

Ladda ner rapporterna:
https://sebgroup.com/sv/investor-relations/rapporter-och-presentationer/finansiella-rapporter

För ytterligare information, kontakta:
Christoffer Geijer, Chef Investor Relations
070-762 10 06
christoffer.geijer@seb.se

Frank Hojem, Chef för Medierelationer
070-763 99 47
frank.hojem@seb.se

Marie Baumgarts, Hållbarhetschef
070-763 7904
marie.baumgarts@seb.se

SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och Baltikum erbjuder vi ett brett spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 000 medarbetare. Den 31 december 2018 uppgick koncernens balansomslutning till 2 568 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 699 miljarder kronor. Läs mer om SEB på sebgroup.com/sv