Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s resultat för första kvartalet 2018

SEB:s VD och koncernchef, Johan Torgeby, kommenterar resultatet:

"Detta kvartal försämrades affärsklimatet något från förra årets toppnivåer. Aktiemarknaderna var mycket volatila. Vi såg låg aktivitet när det gäller större företagstransaktioner och ikraftträdandet av MiFID II påverkade finansmarknaderna i början av kvartalet. De medelstora företagen i Sverige var dock mer aktiva och svenska bolån fortsatte att växa. Affärsläget var fortsatt positivt i Baltikum. Sammantaget gav det rådande marknadsläget och den säsongsmässiga inbromsningen ett rörelseresultat på 5,3 miljarder kronor, 5 procent lägre än första kvartalet 2017. Vi fortsätter att arbeta hårt för att verkställa det sista året i vår nuvarande affärsplan och är fast beslutna att hålla vårt kostnadstak på 22 miljarder kronor för 2018."

Rörelseresultatet före jämförelsestörande poster för det första kvartalet 2018 uppgick till 5,3 miljarder kronor (6,1). Rörelseresultatet för det första kvartalet 2018 uppgick till 5,3 miljarder kronor (4,2). Räntabiliteten var 11,6 procent (9,0) medan räntabiliteten före jämförelsestörande poster var 11,6 procent (13,7).

Rörelseintäkterna uppgick till 10,8 miljarder kronor i det första kvartalet (11,8). Jämfört med det första kvartalet 2017 minskade rörelseintäkterna med 4 procent. Rörelsekostnaderna uppgick till 5,4 miljarder kronor (5,6). Jämfört med det första kvartalet 2017, var rörelsekostnaderna oförändrade.

Kreditkvaliteten var fortsatt god och den förväntade nettokreditförlustnivån var 2 baspunkter i kvartalet. Likviditetstäckningsgraden var 138 procent. Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 19,0 procent (19,4 vid årsskiftet). SEB:s egen beräkning av kärnprimärkapitalkravet uppgick till 16,7 procent (17,2). Kapitalbufferten över kravet var 230 baspunkter.

Både delårsrapporten, presentationen till presskonferensen och fact book kan laddas ner från https://sebgroup.com/sv/investor-relations/rapporter-och-presentationer/finansiella-rapporter

För ytterligare information, kontakta
Jan Erik Back, ekonomi- och finansdirektör, 08-22 19 00

Detta är sådan information som Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 april 2018, kl. 07.00 CET.

SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 000 medarbetare. Den 31 mars 2018 uppgick koncernens balansomslutning till 2 903 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 854 miljarder kronor. Läs mer om SEB på sebgroup.com/sv