Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB: Offentliggörande av effekter av förändrade redovisningsprinciper, nedskrivningar och andra jämförelsestörande poster

Offentliggörande av effekter av förändrade redovisningsprinciper, nedskrivningar och andra jämförelsestörande poster

Som en följd av införandet av nya redovisningsprinciper från januari 2018 offentliggör SEB de finansiella effekterna av IFRS 9 och IFRS 15 samt för det fjärde kvartalet 2017 de finansiella effekterna av transformationen av SEB:s tyska verksamhet liksom av andra jämförelsestörande poster.

Tillämpningen av de nya redovisningsprinciperna ger en total redovisningsteknisk negativ effekt på SEB:s eget kapital om 6,0 miljarder kronor, och inkluderar följande poster:

IFRS 9 introducerar nya krav för hur en enhet ska klassificera och värdera finansiella tillgångar, kräver förändringar av hur egen kreditrisk avseende skuldförpliktelser som är värderade till verkligt värde ska presenteras och ersätter nuvarande regler för nedskrivning av finansiella tillgångar samt ändrar kraven på säkringsredovisning. Den nya standarden kräver också att enheter i sin finansiella rapportering ska vara mer informativa och ge mer relevanta upplysningar. IFRS 9 är tillämplig för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2018 eller senare och den finansiella effekten för SEB är:

  • Nedskrivning: En upplösning av nuvarande reservering och en ny reservering enligt IFRS 9 resulterar i en nettoökning på 1,6 miljarder kronor före skatt. Effekten kommer att leda till en övergripande minskning av eget kapital om 1,2 miljarder kronor,
  • Klassificering och värdering: En positiv marknadsvärdering på 0,3 mdr kronor kommer att upphöra när klassificeringen ändras till upplupet anskaffningsvärde. Vid avvecklingen av den tyska verksamheten i dotterbolaget ändras klassificeringen till verkligt värde med en negativ påverkan om 1,8 miljarder kronor i eget kapital.

IFRS 15; som SEB kommunicerade i samband med delårsrapporten för tredje kvartalet 2017, leder införandet av IFRS 15 till en minskning av koncernens eget kapital med 2, 6 miljarder kronor i ingående balans 2017 och en omräkning av -0,1 miljarder kronor i resultaträkningen för 2017.

Andra jämförelsestörande poster i resultatet för fjärde kvartalet 2017 uppgår till -1,9 miljarder kronor före skatt och -1,7 miljarder kronor efter skatt. Detta inkluderar:

  • Transformationskostnader avseende den tyska verksamhetens omvandling till filial inklusive överförandet av bankens pensionsåtagande i Tyskland till Versicherungsverein des Bankgewerbes a.G (BVV)
  • Nedskrivning och bortskrivning av immateriella IT-tillgångar
  • Utdelning från VISA Sverige

Sammantaget kommer de ovan nämnda effekterna att minska eget kapital med 8,2 miljarder kronor och kapitalbasen med 4,3 miljarder kronor och minska kapitalbufferten med runt 50 baspunkter. Per den 30 september 2017 rapporterade SEB en kapitalbuffert på 220 punkter över Finansinspektionens kapitalkrav på 17,0 procent. De IFRS-relaterade ändringarna om 6,0 miljarder kronor träder i kraft i öppningsbalansen för första kvartalet 2018, och resterande 1,7 miljarder kronor i resultatet för fjärde kvartalet 2017.

SEB presenterar bokslutskommunikén för 2017 den 31 januari 2018 klockan 07.00 CET. Affärsutsikterna är oförändrade och SEB:s finansiella mål, inklusive en kapitalbuffert på cirka 150 baspunkter kvarstår intakta, liksom kostnadstaket på 22 miljarder kronor för 2018.

En telefonkonferens där Jan Erik Back, CFO och Jonas Söderberg, chef Investor Relations deltar, kommer att hållas den 19 januari 2018 klockan 09:30 CET. För att delta ring +44 (0) 1452 541003, ange konferensid: 3087117, minst 10 minuter i förväg

.

För mer information kontakta
Viveka Hirdman-Ryrberg, kommunikationsdirektör,
0 70-550 35 00
Jonas Söderberg, chef Investor Relations, +08 763 83 19; 073-521 02 66

 

 
 

 

 

 
Detta är sådan information som Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 januari 2018, kl. 08,00 CET.
 
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 000 medarbetare. Den 30 september 2017 uppgick koncernens balansomslutning till 2 933 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 850 miljarder kronor. Läs mer om SEB på https://www.sebgroup.com/sv.