Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB avyttrar SEB Pension i Danmark

SEB har ingått ett avtal om att sälja alla aktier i SEB Pensionsforsikring A/S  och SEB Administration A/S (SEB Pension) till Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (Danica, ett dotterbolag till Danske Bank).  Det totala värdet av affären uppgår till 6,5 miljarder danska kronor och består av en köpeskilling om 5 miljarder danska kronor och en extrautdelning innan stängning av affären på 1,5 miljarder danska kronor. Utöver extrautdelningen mottog SEB en utdelning om 1,1 miljarder danska kronor under det första halvåret 2017.

Johan Torgeby, SEB:s vd och koncernchef kommenterar:

- Jag är glad att vi tillsammans med Danica har slutit ett avtal som gynnar båda parter. De strategiska och långsiktiga finansiella effekterna av affären är positiva och gör det möjligt för oss att fortsätta investera i tillväxt inom kärnsegmenten och öka takten i transformationen av banken.

- SEB Pension servar idag 235 000 kunder i Danmark och är ledande både vad gäller  kundnöjdhet som avkastning till försäkringstagarna. Vi har sedan vi förvärvade verksamheten för mer än tio år sedan, lagt mycket tid och resurser på att utveckla affären. För att fortsätta vara konkurrenskraftiga och kunna utveckla kunderbjudandet krävs investeringar i lokal distributionskapacitet. Därför är jag övertygad om att Danske Bank som en av de ledande bankerna i Danmark och med ett brett distributionsnät och livförsäkringsverksamhet, är en bra hemmahamn för den här verksamheten. Försäljningen påverkar inte vår framgångsrika bankassuransmodell i Sverige och de baltiska länderna.

- Vi har en ambitiös tillväxt- och transformationsagenda. Danmark fortsätter vara en av SEB:s  viktigaste marknader. Sedan vi 2010 lanserade vår tillväxtsatsning i Norden och Tyskland, har vår affär i Danmark med stora företag och finansiella institutioner liksom vår kapitalförvaltnings-verksamhet som också servar privatkunder, haft en kraftig tillväxt. Det är också inom dessa områden, som vi kan fortsätta skapa kundvärde och lönsam tillväxt i Danmark.

Transaktionen omfattar alla aktier i SEB Pensionsforsikring A/S och SEB Administration A/S, en portfölj av liv- och pensionskontrakt och ungefär 275 medarbetare. Vid tredje kvartalets slut uppgick tillgångar under förvaltning till 103 miljarder danska kronor och verksamheten genererade ett nettoresultat på 389 miljoner danska kronor för perioden januari till september 2017.

Effekten på de finansiella nyckeltalen för SEB,  på pro forma-basis per september 2017, påverkas  marginellt. Kärnprimärkapitalkvoten förbättras med 0,60 procentenheter och vinsten per aktie minskar marginellt. Försäljningen minskar också SEB:s marknadsrisk. I september 2017 svarade SEB Pension i Danmark för 3 procent av SEB:s totala intäkter, 2 procent av kostnaderna och för 7 procent av tillgångar under förvaltning.

Försäljningen är villkorad av myndighetsgodkännanden samt vissa gängse separationsaktiviteter. Affären beräknas stängas under sommaren 2018.

En telefonkonferens för investerare med vd Johan Torgeby, ekonomi- och finansdirektör Jan Erik Back, och Jonas Söderberg, chef för investerarrelationer kommer att hållas klockan 10.30. För att delta, ring +44 (0)20 7162 9960 senast 15 minuter innan konferensen börjar och ange konferens-id 963331. Presentationsmaterial finns på www.sebgroup.com/ir.

För mer information kontakta
Viveka Hirdman-Ryrberg, Kommunikationsdirektör,
+46-70-550 35 00
Jonas Söderberg, Head of Investor Relations
+46-73-521 02 66

 
 

 

 
Detta är sådan information som Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 december 2017, kl. 08.30 CET.
 
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge och Tyskland är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 000 medarbetare. Den 30 september 2017 uppgick koncernens balansomslutning till 2 933 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 850 miljarder kronor. Läs mer om SEB på https://www.sebgroup.com/sv.