Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s nya organisation från den 1 januari 2016

Redovisning av omräknad segmentsinformation, goodwill-nedskrivning, och vissa engångsposter för det första kvartalet 2016.

Såsom tidigare har kommunicerats, har SEB sedan den första januari 2016 organiserat om utifrån kundsegment. Omräkning av segmentsinformationen för den nya organisationen har nu gjorts för åren 2014 och 2015 och bifogas nedan.

Som en konsekvens av den nya organisationen och i enlighet med vad som presenterades i samband med Bokslutskommunikén för 2015, kommer goodwill framöver att följas under divisionsnivån. I enlighet med IFRS har fördelning av goodwill därmed gjorts till  lämplig affärsenhet. Detta har resulterat i en nedskrivning av goodwill med 5,3 miljarder kronor. Nedskrivningen är av teknisk karaktär, då den är en konsekvens av att  prövning av neskrivningsbehov av goodwill nu görs på affärsenhets- och geografisk nivå, istället för på divisionsnivå.

Omräkningen innefattar också omfördelning av raden Livförsäkringsintäkter netto, till Provisionsnetto och Nettoresultat av finansiella tillgångar. Förutbetalda anskaffningskostnader kommer att rapporteras som en del av provisionsnettot istället för rörelsekostnader, vilket är i linje med marknadspraxis, Därmed har SEB:s kostnadstak för 2016 och 2017 justerats till 22 miljarder kronor.

Resultatet för det första kvartalet 2016 kommer också innefatta 0,6 miljarder kronor i engångseffekter som en följd av omstruktureringsaktiviteter i den baltiska och tyska verksamheten samt nedskrivning av IT-tillgångar som inte längre används.

Affärsutsikterna såsom de beskrivits i SEB:s tre-åriga affärsplan kvarstår oförändrade. Effekten på Bankens kärnprimärkapitalrelation är marginell.

En telefonkonferens med finansdirektör Jan Erik Back och IR-chef Jonas Söderberg kommer att hållas den 30 mars 2016 kl 08:30. För att delta, ring +44 (0)207 162 0077, och uppge konferensid: 958249, senast tio minuter innan konferensen startar.

Klicka på denna länk för att läsa mer och ladda ned ytterligare information om omräkningen:
http://sebgroup.com/sv/investor-relations/rapporter-och-presentationer/finansiell-omklassificering-2014-2015

För mer information kontakta
Viveka Hirdman Ryrberg, Kommunikationsdirektör, 08- 763 8577, 070-550 35 00
Jonas Söderberg, Chef Investor Relations, 08 - 763 8319, 073-521 0266

SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. Den 31 december 2015 uppgick koncernens balansomslutning till 2 496 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 700 miljarder kronor. Koncernen har cirka 15 500 medarbetare. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com/sv.