Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s Årsstämma 2016

Vid tisdagens årsstämma i Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) omvaldes till styrelsen ledamöterna Johan H. Andresen, Signhild Arnegård Hansen, Samir Brikho, Annika Falkengren, Winnie Fok, Urban Jansson, Birgitta Kantola, Tomas Nicolin, Sven Nyman, Jesper Ovesen och Marcus Wallenberg.  Helena Saxon och Sara Öhrvall valdes till nya ledamöter. Marcus Wallenberg omvaldes till styrelsens ordförande.

Årsstämman fastställde utdelningen till 5,25 kronor per aktie (4,75) samt torsdagen den 24 mars 2016 som avstämningsdag för utdelning.

Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen godkändes.

Styrelsens arvode fastställdes till 13 710 000 kronor, i enlighet med valberedningens förslag. Styrelsearvodet fördelas enligt följande: 2 800 000 kronor till styrelsens ordförande, 7 660 000 kronor att fördelas mellan övriga årsstämmovalda ledamöter som inte är anställda i banken med 860 000 kronor vardera till vice ordförandena och 660 000 kronor vardera till övriga ledamöter, samt 3 250 000 kronor för kommittéarbete.

Kommittéarvodet fördelas enligt följande: Risk and Capital Committee, 510 000 kronor till ordföranden och 325 000 kronor till annan ledamot, Audit and Compliance Committee, 387 500 kronor till ordföranden och 200 000 kronor till annan ledamot samt Remuneration and Human Resources Committee, 387 500 kronor till ordföranden och 195 000 kronor till annan ledamot.

Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för lön och annan ersättning till SEB:s verkställande ledning. Riktlinjerna är i överensstämmelse med den svenska Finansinspektionens regelverk och den svenska bolagsstyrningskoden samt i linje med det internationella regelverket.

Årsstämman godkände styrelsens förslag om ett vinstdelningsprogram för alla medarbetare förutom bankens ledning, SEB Resultatandel 2016, och ett långfristigt aktieprogram, Aktieprogram 2016 som omfattar cirka 2 000 ledande befattningshavare och nyckelpersoner.

Årsstämman godkände styrelsens förslag om förvärv och överlåtelse av bankens egna aktier för värdepappersrörelsen, för de långfristiga aktieprogrammen och för kapitaländamål liksom förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av konvertibler.

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes PricewaterhouseCoopers AB som revisor. Huvudansvarig revisor inom PwC är auktoriserade revisorn Peter Nyllinge.

Besluten kan läsas i sin helhet på www.sebgroup.com/sv


Vid det efterföljande konstituerande styrelsesammanträdet utsågs Urban Jansson och Jesper Ovesen till vice ordföranden i styrelsen.

Styrelsen beslutade också, med stöd av årsstämmans bemyndigande att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier för SEB:s långfristiga aktiebaserade program, att högst 42 400 000 aktier av serie A kan förvärvas och överlåtas. Transaktionerna kan ske vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2017.

Förvärven syftar till att möjliggöra för banken att överlåta de förvärvade aktierna till deltagarna i utestående långfristiga aktiebaserade program. När en eller flera deltagare i programmen påkallar lösen kommer banken att inom ramen för styrelsens beslut förvärva aktier i den omfattning som erfordras och omedelbart överlåta dessa till deltagaren eller deltagarna.

Återköpen kan endast ske på Nasdaq Stockholm inom det vid var tid registrerade kursintervallet och avslut kommer att rapporteras via Nasdaq Stockholm i enlighet med gällande regler. Dessutom kommer SEB:s webbplats www.sebgroup.com/sv  att uppdateras löpande.

För mer information kontakta
Viveka Hirdman-Ryrberg, Kommunikationsdirektör
08-763 8577, 070-550 3500
viveka.hirdman-ryrberg@seb.se
 

 

 

 
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. Den 31 december 2015 uppgick koncernens balansomslutning till 2 496 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 700 miljarder kronor. Koncernen har cirka 15 500 medarbetare. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com/sv