Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s China Financial Index: Trots dystrare prognoser - företagen tror på bättre försäljning och ökade vinster 2015

Nordeuropeiska och tyska företag trotsar den senaste tidens  dystrare makrodata i Kina och ser positivt på försäljningen under 2015. Det visar SEB:s China Financial Index som i februari stiger till 62.6. från 58.7 i september 2014. En majoritet av företagen tror på ökad försäljning och fler än tidigare tror på en positiv vinstutveckling kommande sex månader.  Samtidigt minskar  företagen sina investeringsplaner.

Allt fler indikatorer pekar på att Kinas ekonomi fortsätter att kylas av. BNP-tillväxten för fjärde kvartalet sjönk till 7.3% och Kinas officiella inköpsindex föll i januari till 49.8, vilket är den lägsta siffran sedan september 2012.

Ändå tror de nordiska och tyska företagsledare som deltar i SEBs senaste China Financial Index att 2015 kan inledas positivt. Tre av fyra företag tror på ökad försäljning kommande sex månader och drygt hälften av de tillfrågade tror på högre vinster. Expansionsplanerna mattas emellertid av något och runt hälften av företagen planerar inga ytterligare investeringar under första halvan av 2015. Knappt hälften planerar mindre investeringar och endast fem procent planerar   genomföra signifikanta nyinvesteringar. Hälften av företagen planerar nyanställningar, fyra av tio företag behåller en oförändrad personalstyrka i Kina medan knappt tio procent drar ner på antalet anställda.

Fler än tidigare, knappt hälften, upplever minskande kundefterfrågan som det största hotet  i den här undersökning, vilket kan jämföras med knappt var tredje för sex månader sedan. Knappt var femte företag anger konkurrensen som den största utmaningen medan fler än tidigare ser risker med råvarukostnader och valutakurser

- Vår undersökningär framåtblickande. Vi frågar företagen vad de tror om det kommande halvåret och det är självfallet positivt att så många tror på bättre försäljning under 2015. Samtidigt tror jag att företagen är något överoptimistiska. När vi gör ett överslag av bolagens  faktiska utfall 2014 så är det bara drygt hälften som såg ökad försäljning i Kina och ungefär lika många såg ökade vinster. Den minskande viljan att investera som vi ser i den här undersökningen vittnar också om en viss försiktighet i praktiken .

- Vi fortsätter att se en god försäljningsökning bland företag inom konsumentmarknad, fordonsindustri, hälsovård och bland företag som säljer till stora infrastrukturprojekt såsom järnväg och eldistribution medan det är svagare  inom delar av övrig industri såsom stålindustri, gruv, varv, massa- och pappersinudstri, säger Fredrik Hähnel, chef för SEB Shanghai och ansvarig för rapporten.

Även om den aggregerade Bnp-tillväxten har fortsatt att försvagas under 2014 så finns det  ljuspunkter i den senaste statistiken från Kina. Industriproduktionen steg till 7.9% i december, upp från 7.2% i november och detaljhandeln ökade med 11.9% vilket var bättre än väntat. Även exporten ökade mer än förväntat och steg med 9.7% i december. Inflationen fortsatte att sjunka  och låg på 1.5% i december 2014. Den kinesiska centralbanken sänkte räntan i november och alltfler bedömare tror på en fortsatt ackommoderande penningpolitik under 2015 med fler räntesänkningar och lättnader på reservkraven för banker för att stimulera  bankutlåningen.

- Hittills är avmattningen ungefär i linje med vad Kinas politiska ledning har förväntat sig i takt med att man reformerar? ekonomin. Över hälften av Kinas tillväxt 2014 kom från konsumtion och ser vi inga dramatiska förändringar i sentimentet framöver så kommer Kina troligen att gå om USA som världens största konsumentmarknad, kanske redan nästa år. Skulle vi se en snabbare inbromsning än den vi ser idag tror jag dock att  Kina kommer att vidta mer aggressiva åtgärder för att stimulera ekonomin. Redan i januari annonserade det kinesiska nationella utvecklings- och reformministeriet NRDC att man  tidigarelägger planerade infrastrukturprojekt och godkände investeringar för sju biljoner Yuan under 2015, fortsätter Fredrik Hähnel.

Knappt hälften av företagen ser vikande efterfrågan som det största orosmolnet och knappt var femte företag anger konkurrensen som den största oron. Var tionde företag serökade valutarisker som en utmaning. Nästan hälften av företagen räknar med löneökningar på 7 - 8 procent medan knappt var tredje företag räknar med 5-6 procents löneökning. Ungefär lika många tror att löneökningarna stannar på 3-4 procent.

- Vi ser ett visst säsongsmönster i vår studie där företagen är generellt mer positiva i början av året. Får vi rätt i att deras affärsprognoser justeras ned en bit in på året och att inflationen fortsätter att falla från nuvarande nivå på 1.5% tror jag 2015 blir året då utländska företag i Kina på allvar börjar genomföra program för kostnadsbesparingar och börjar sänka löneökningstakten. Kostnaderna för många företag i Kina  börjar närma sig en nivå som inte tillåter en fortsatt löneökning i den takt vi sett historiskt utan att både lönsamhet och konkurrenskraft påverkas negativt. säger Fredrik Hähnel.

Ett av fem företag använder redan den kinesiska valutan RMB för fakturering av import- och exportflöden till och från Kina. Fyra av tio planerar att börja använda RMB för handelsflöden. Femtio procent av företagen menar att banker i Kina är villiga att förse dem med krediter. Fyra av tio företag tror att deras lagerkommer att öka kommande månader medan 30% tror att deras lager kommer att vara oförändrade under perioden. Resterande tror att lagernivån  kommer att minska.

Detta är den trettonde publiceringen av SEB:s China Financial Index, en unik undersökning som publiceras halvårsvis. Syftet är att spegla förändringar i uppfattning mellan nordeuropeiska och tyska företag verksamma  i Kina. Undersökningen, som genomfördes under perioden 13 - 28 januari 2015 omfattar totalt 12 frågor och täcker områden som till exempel affärsklimat, investeringsplaner, anställningsplaner samt synen på valutor och räntor. Ett index över 50 indikerar ett övergripande positivt sentiment. Den fullständiga rapporten finns tillgänglig på www.sebgroup.com\press

För mer information kontakta
Fredrik Hähnel, chef SEB i Shanghai
+86 1381 680 99 77
fredrik.hahnel@seb.se
Presskontakt
Anna Helsén, presschef
+46 70-698 48 58
anna.helsen@seb.se
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. Den 30 december 2014 uppgick koncernens balansomslutning till 2 641miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 708miljarder kronor. Koncernen har cirka 16 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.se.