Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s China Financial Index: Stora variationer i synen på Kinas tillväxt. Knappt hälften ser ökad orderingång och försäljning medan en tredjedel ser försäljningen minska.

  • Investeringsplanerna ligger fast men fler drar ner på anställningstakten och löneökningarna faller dramatiskt.

Nordeuropeiska och tyska företag ser mindre positivt på affärsklimatet i Kina. Det visar SEB:s China Financial Index som i september faller till 57.1 från 62.6 i februari 2015. Över hälften av företagen såg försäljningen öka första sex månaderna i år och ett av fyra företag såg mycket stark försäljningsökning under perioden. Samtidigt är man något mindre optimistiska framöver: Färre än hälften av företagen tror att försäljningen ökar kommande sex månader och även vinstförväntningarna faller något sedan förra undersökningen. En tredjedel av företagen såg en minskad försäljning första halvåret i år och ungefär lika många tror på fortsatt fall i försäljningen framöver. Investeringstakten faller endast marginellt men fler än tidigare planerar att dra ner på antalet anställda och löneökningstakten faller stort.

Ekonomisk statistik från Kina har oroat på sistone. Den officiella BNP-tillväxten låg förvisso på 7% under första halvåret i år men färska data visar att tillväxten tappar fart. Ledande Inköpschefsindex föll till de lägsta nivåerna på 16 månader i augusti och importen räknat i kinesiska yuan tappade hela 14.3% samma månad medan exporten föll 8.9% i juli och 6.1% i augusti jämfört med samma månader förra året. Kinas devalvering och aktiemarknadens krasch på över 40 procent har givit finansmarknader runt världen skrämselhicka den senaste tiden och det går knappast en dag utan att nyheter om risker för en ekonomisk krasch i Kina publiceras i internationell media.

Nordiska och tyska företagsledare bekräftar bilden av en trögare ekonomi i SEBs senaste China Financial Index men bilden skiljer sig rejält  mellan företag och brancher. Enbart drygt var fjärde företag har en neutral syn på affärsläget kommande sex månader medan fler är positiva än de som är negativa. Expansionsplanerna ligger dock relativt stabila. Över hälften av företagen planerar ytterligare investeringar och knappt hälften investerar inte mer för tillfället. Antställningsplanerna går dock ner något. Runt var tredje företag planerar att anställa i Kina medan hälften av företagen bibehåller nuvarande personalstyrka. Femton procent av företagen minskar personalstyrkan i Kina.
Minskande kundefterfrågan ses åter som det största hotet hos över hälften av företagen i den här undersökning, Runt en tiondel av företagen ser lönekostnader som största hotet och ungefär lika många ororar sig för valutakursen samt konkurrensen.

- Jag tycker man kan dra två snabba slutsatser av den här undersökningen: För det första bekräftas bilden av att affärsklimatet har blivit sämre i Kina de senaste sex månaderna och resultatet i vår studie är därmed i linje med vad ekonomiska data och ledande inköpschefindex har indikerat. Den andra slustsatsen är att företagen är inte så pessimistiska som ledande affärstidningar och många analytiker utanför Kina gör gällande på sistone, säger Fredrik Hähnel, chef för SEBs Kinaverksamhet och ansvarig för rapporten.

- Det som naturligtvis oroar är att en tredjedel av företagen såg försäljningen minska under första halvåret iår jämfört med samma period förra året. Men samtidigt säger över hälften att deras försäljning ökade under samma period och var fjärde såg mycket stark försäljningstillväxt. Vi vet att många av våra industriföretagskunder ser mycket liten eller ingen tillväxt i flera av sina affärsområden som ett resultat av Kinas överinvesteringar och överkapacitet, samtidigt som nu exporten viker. Men en stor del av våra kunder i Kina säljer direkt eller indirekt till Kinas konsumenter och där ser tillväxten ut att fortsätta vara stark. Dessutom räknar många med mer investeringar i infrastruktur framöver och där är många av våra kunder väl framme och ser positivt på utsikterna, fortsätter Fredrik Hähnel.

Den kinesiska centralbanken har sänkt räntan fem gånger sedan slutet av förra året och även sänkt reservkraven för bankerna. I augusti devalverade man den kinesiska yuanen med runt 3% och alltfler förväntar sig att de monetära stimulanserna snart kommer att komplementeras med nya investeringar och andra punktvisa stimulanspaket. Inflationen har fortsatt falla under året men steg i augusti till 2% främst pga ökade matpriser. De kinesiska producentpriserna sjönk med 5.9% i augusti och har nu fallit 42 månader i rad som ett resultat av överkapacitet i industrin, fallande råvarupriser och en stark yuan. Sammantaget har det också lett till att många företag i Kina ser över sin personalstyrka och planerar för lägre löneökningar framöver.

- Företagen fortsätter att investera enligt tidigare planer men fler än tidigare drar ner på rekryteringsplanerna och vissa företag planerar till och med minska personalen i Kina. Men den absolut mest dramatiska förändringen i den här undersökningen är att löneökningarna faller så markant. För bara ett halvår sedan räknade hälften av företagen med löneökningar på 7-8% eller högre och inget företag planerade löneökningar på under 3%. Idag tänker bara var femte företag öka lönerna med 7-8%.. En tredjedel av företagen planerar löneökningar på 5-6%, en fjärdedel säger 3-4% medan var fjärde företaget nu bara planerar en löneökning på 1-2%.", fortsätter Fredrik Hähnel

Lägre löneökningar och en något svalare ekonomi innebär samtidigt möjligheter för företagen att vidta åtgärder för att öka effektiviteten och lönsamheten i Kinaverksamheten

- Jag tror att det kommer bli otroligt stort fokus på kostnader och effektivisering bland dotterbolagen i Kina framöver. Tidigare växte de flesta företag så snabbt att det inte spelade någon roll om kostnaderna också ökade men nu ser jag ett trendskifte särskilt i diskussionen med våra industrikunder. Företagsledning och analytiker i kundernas hemmamarknader kommer sätta stor press på bolagen att hålla tillbaka kostnaderna i Kina om tillväxten avtar och det kommer blir mer fokus på att öka produktiviteten och förbättra marginalerna,

Sju av tio företag tror att den kinesiska valutan RMB kommer att försvagas mot US-dollarn kommande sex månader medan 25 procent tror att valutakursen ligger still på nuvarande nivå. Lånebehovet fortsätter att falla i Kina och enbart en av tio ser ett ökat finanseringsbehov. Var fjärde företag använder CNY som faktueringsvaluta vid import och export och fyra av tio företag ser ingen anledning att valutasäkra sina flöden i Kina trots större osäkerhet kring Kinas valuta.

Detta är den fjortonde publiceringen av SEB:s China Financial Index, en unik undersökning som publiceras halvårsvis. Syftet är att spegla förändringar i uppfattning mellan nordeuropeiska och tyska företag i Kina och underlätta förståelsen för den ekonomiska och finansiella utvecklingen i landet. Undersökningen, som genomfördes under perioden 26 augusti - 9 september 2015 omfattar totalt 13 frågor och täcker områden som till exempel affärsklimat, investeringsplaner, anställningsplaner samt synen på valutor. Ett index över 50 indikerar ett övergripande positivt sentiment. Den fullständiga rapporten finns tillgänglig på www.sebgroup.com\press

För mer information kontakta
Fredrik Hähnel, chef SEB i Kina
+86 1381 680 99 77
fredrik.hahnel@seb.se
Presskontakt
Anna Helsén, presschef
+46 70-698 48 58
anna.helsen@seb.se
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. Den 30 juni 2015 uppgick koncernens balansomslutning till 2 760 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 780 miljarder kronor. Koncernen har cirka 16 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.se.