Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s China Financial Index: lägre tillväxt i Kina Nedskruvade vinstförväntningar men fortsatta investeringsplaner hos företagen

Nordeuropeiska och tyska företag ser mindre positivt på affärsklimatet i Kina. Det visar SEB:s China Financial Index som i september faller till 58.7 från 61.4 i mars 2014. Färre företag än i förra mätningen ser positivt på affärsklimatet och även vinstförväntningarna faller något. Rekryteringsplanerna mattas av samtidigt som investeringstakten ökar något.

Kinas ekonomi fortsätter att växa snabbare än andra större ekonomier men färska data visar att tillväxten just nu tappar fart. BNP-tillväxten steg något till 7.5% i andra kvartalet i år från 7.4% under första kvartalet men såväl industridata som importsiffror och penningtillväxt för augusti visar på minskad aktivitet i ekonomin.

Nordiska och tyska företagsledare bekräftar bilden av en trögare ekonomi i SEBs senaste China FInancial Index. Knappt fyra av tio företag är positiva till affärsklimatet i Kina kommande sex månader medan ungefär lika många har en neutral syn. Var femte företag ser  negativt på affärsklimatet och nästan inga företagsledare har en mycket positiv syn. Fortfarande tror nästan hälften av företagen på ökade vinster i sin Kinaverksamhet medan fyra av tio har en neutral syn på vinstförväntningarna. Runt 15% tror på lägre vinster kommande halvår, vilket är en ökning från förra mätningen.

Expansionsplanerna påverkas emellertid inte nämnvärt: Drygt sju av tio företag planerar ytterligare investeringar medan färre företag än tidigare planerar att inte investera mer. Rekryteringsplanerna faller något men fyra av tio företag fortsätter att öka antalet  medarbetare i Kina.

Fler än tidigare, fyra av tio företag, upplever minskande kundefterfrågan som det största hotet  i den här undersökning, vilket kan jämföras med 27% för sex månader sedan. Färre företag anger konkurrensen som den största utmaningen medan fler än tidigare ser risker med kundernas betalningsförmåga. Även valutarisken har seglat upp som ett orosmoln för fler företag än tidigare.

- På en aggregerad nivå ser vi att företagen har blivit mindre optimistiska sedan förra mätningen och det stämmer väl överrens med den ekonomiska statistisk som har publicerats sista veckorna. Samtidigt ser vi mycket stora variationer bland våra kunder i Kina. Företag som levererar till fordonsindustrin, tågindustrin, och de bolag som säljer direkt till slutkonsumenter talar till exempel om mycket starka försäljningssiffror under första halvåret i år, och ingenting tyder på en avmattning i det korta perspektivet. Företag inom stålindustri, papper, varvsindustri och andra delar av ekonomin fortsätter att kämpa med överkapacitet och svag försäljningsutveckling, säger Fredrik Hähnel, chef för SEB Shanghai och ansvarig för rapporten.

Även om Kina fortfarande har  den högsta tillväxten av de ledande ekonomierna i världen så finns det fortsatt många nedåtrisker. Industriproduktionen föll till 6.9% i augusti, den lägsta siffran på sex år och Kinas officiella inköpschefsindex sjönk till 51.1 i augusti från 51.7 i juli.  Inflationen har också fortsatt att falla. Den kinesiska ledningen har hittills föredragit att genomföra punktvisa stimulansåtgärder för att inte skapa ytterligare obalanser i ekonomin. Samtidigt förväntar sig alltfler nu en mer expansiv finanspolitik kombinerat med en mer ackommoderande penningpolitik för att förhindra att tillväxten faller ytterligare. Ytterligare lättnader på reservkraven för banker för att öka bankutlåningen är troliga och skulle inflationen avta ytterligare kan trycket på en räntesänkning under nästa år öka.

- Företagen verkar ändå tro på ett positivt scenario . Samtidigt som de totala utlandsinvesteringarna i Kina föll under de senaste månaderna så anger företagen i vår undersökning att de fortsätter att investera enligt tidigare planer. Några till och med ökar investeringstakten vilket är lite överraskande. Samtidigt drar man ner lite på rekryteringsplanerna vilket ger en något blandad bild. Men sammantaget fortsätter Nordeuropeiska företag att investera i Kina utan några nämnvärda nedjusteringar.", fortsätter Fredrik Hähnel

Fyra av tio företag ser vikande efterfrågan som det största orosmolnet, vilket är högre än i förra undersökningen (mars 2014).  Färre än tidigare anger konkurrensen som den största farhågan men fler företag är oroliga för sina kunders betalningsförmåga. Var tionde företag pekar också på ökade valutarisker som en utmaning. Sju av tio företag räknar med löneökningar på 5 - 8 procent medan nästan var femte företag räknar med 3-4 procents löneökning. Endast 14% av företagen anger löneökningar på 9-10 procent eller högre vilket är betydligt färre än tidigare undersökningar.

- Det är en mycket tydlig trend i den här undersökningen att företagen nu tänker försöka trycka ner löneökningarna under nästkommande år. Det är också intressant att så många företag är oroliga för att få betalt i Kina vilket även bekräftas av en ökning av bankväxlar som betalningsmedel till våra kunder under året. Kinas centralbank har ökat spannet inom vilket den kinesiska valutan kan röra sig mot US-dollarn och  även låtit valutan försvagas under början av året. Det har lett till ett större fokus på valutarisker vilket vi också ser hos våra kunder som i ökad utstäckning valutasäkrar sina affärer i Kina,säger Fredrik Hähnel.

Nästan sex av tio företag tror att den kinesiska valutan RMB kommer att stärkas mot US-dollarn kommande sex månader medan 35 procent tror på en oförändrad växelkurs. Fyra av tio tror på stigande räntor medan hälften tror att räntorna förblir desamma.

Detta är den tolfte publiceringen av SEB:s China Financial Index, en unik undersökning som publiceras halvårsvis. Syftet är att spegla förändringar i uppfattning mellan nordeuropeiska och tyska företag i Kina och underlätta förståelsen för den ekonomiska och finansiella utvecklingen i landet. Undersökningen, som genomfördes under perioden 9 - 15 september 2014 omfattar totalt 12 frågor och täcker områden som till exempel affärsklimat, investeringsplaner, anställningsplaner samt synen på valutor och räntor. Ett index över 50 indikerar ett övergripande positivt sentiment. Den fullständiga rapporten finns tillgänglig på www.sebgroup.com\press

För mer information kontakta
Fredrik Hähnel, chef SEB i Shanghai
+86 1381 680 99 77
fredrik.hahnel@seb.se
Presskontakt
Anna Helsén, presschef
+46 70-698 48 58
anna.helsen@seb.se
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. Den 30 juni 2014 uppgick koncernens balansomslutning till 2 654 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 605 miljarder kronor. Koncernen har cirka 16 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.se