Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s China Financial Index går mot strömmen: Nordeuropeiska företag ser bättre affärsklimat och högre vinstförväntningar -expansionsplanerna justeras upp

Samtliga fyra parametrar - affärsklimat, vinstförväntningar, investeringsplaner och rekryteringsplaner - är något högre och SEB:s China Financial Index i mars stiger till 61.4 från 58 i september 2013.

Kinas ekonomi fortsätter att gå knackigt. BNP-tillväxten tappade fart sista kvartalet 2013 och både exportsiffror och olika affärsindex visar på minskad optimism. Men Nordiska och tyska företagsledare verkar se ljusare på framtiden i Kina, åtminstone av SEBs China FInancial Index att döma. Runt hälften av företagen tror på bättre affärsklimat och högre vinster kommande sex månader. Endast 6procent av företagen ser negativt på kommande halvår medan knappt hälften av företagen ser neutralt på affärerna och tror att vinsten blir oförändrad. Fler företag än tidigare, över hälften, planerar nu ytterligare investeringar och kommer att rekrytera fler medarbetare i Kina.

Andelen företag som upplever minskande kundefterfrågan som det största hotet faller ytterligare i den här undersökning till 27procent, vilket kan jämföras med 38procent för sex månader  och 44procent för ett år sedan. Samtidigt anger ett av fyra företag konkurrensen som det största orosmolnet vilket är i linje med förra undersökningen. Nu anger en femtedel av företagen att bristen på kompetent personal är  den största utmaningen.

- Företagen ärmer optimistiska sedan förra mätningen även om förändringarna är ganska små. Det som överraskar mest positivit är att mycket färre företag än tidigare anger efterfrågan som ett orosmoln.Alla parametrar i undersökningen tyder på fortsatt bra efterfrågan i Kina. Att vårt index går mot strömmen beror framförallt på att vi genomför undersökningen var sjätte månad , det betyder att vi  kan avläsa förändringar i sentimentet på meddellång sikt. ", säger Fredrik Hähnel, chef för SEB Shanghai och ansvarig för rapporten.

Även om Kina fortfarande har  den högsta tillväxten av de ledande ekonomierna i världen så visar  ekonomin avtagande tillväxt i 10 av de senaste 12 kvartalen. Tillväxten för fjärde kvartalet 2013 hamnade på 7.7 procent, något lägre än 7.8 procent för det tredje kvartalet. Kinas officiella inköpschefsindex föll i februari till 50.2 procent vilket var den lägsta siffran på 8 månader. Den nya kinesiska ledningen under sitt första år vid makten stått inför stora utmaningar med en snabbt ökande kredittillväxt, sämre effektivitet i kreditallokeringen, stora miljöproblem och akuta behov av att reformera den finansiella sektorn. Vid partikongressen i Beijing i förra veckan kommunicerade premiärminster Li Keqiang att Kinas mål står fortsatt fast vid 7.5procent ekonomisk tillväxt 2014 och att reformtakten ska öka.

"Många är bekymrade över Kinas överkapacitet och snabba kredittillväxt men det har  inte ändrat företagens syn på marknaden på kort sikt. Tvärtom tror hälften av företagen att affärerna blir bättre och väljer att fortsätta investera i Kina", fortsätter Fredrik Hähnel

En fjärdedel av respondenterna ser vikande efterfrågan som det största orosmolnet, vilket är färre än i förra undersökningen (september 2013). Ungefär lika många anger konkurrensen som den största farhågan och runt en femtedel anger nu svårigheten att hitta kompetent personal som den största utmaningen. En tredjedel av företagen räknar med löneökningar på 5- 6procent medan en fjärdedel säger 7-8procent Var femte företag anger löneökningar på 9-10procent och en av tio säger att det blir över 10procent under 2014.

- Bilden stämmer väl överens med vad vi upplever i diskussionen med kunder i Kina. Det handlar inte om någon större förändring i sentiment, överlag tror man på ett bättre 2014 än 2013 även om framförallt industriföretagen märker att tillväxten är lägre än den brukade vara i Kina. Alltfler börjar dock oroa sig för kostnadsläget som fortsätter uppåt i oförminskad takt. Med forsatta kostnadsökningar och begränsade produktivitetsförbättringar så riskerar konkurrenskraften att urholkas över tid i Kina och idag är det ytterst sällan företag startar verksamhet i Kina enbart för att exportera. Fokus ligger helt på den lokala marknaden idag. säger Fredrik Hähnel.

Hälften av företagen tror att den kinesiska valutan RMB kommer att stärkas mot US-dollarn kommande sex månader medan 40procent tror på en oförändrad växelkurs. Fyra av tio tror på stigande räntor medan fler än hälften tror att räntorna förblir domsamma.

Detta är den elfte publiceringen av SEB: s China Financial Index, en unik undersökning som publiceras halvårsvis. Syftet är att spegla förändringar i uppfattning mellan nordeuropeiska och tyska företag i Kina och underlätta förståelsen för den ekonomiska och finansiella utvecklingen i landet. Undersökningen, som genomfördes under perioden 13 Februari - 4 Mars 2014 omfattar totalt 12 frågor och täcker områden som till exempel affärsklimat, investeringsplaner, anställningsplaner samt synen på valutor och räntor. Ett index över 50 indikerar ett övergripande positivt sentiment. Den fullständiga rapporten finns tillgänglig på www.sebgroup.com\press

För mer information kontakta
Fredrik Hähnel, chef SEB i Shanghai
+86 1381 680 99 77
fredrik.hahnel@seb.se
Presskontakt
Anna Helsén, presschef
+46 70-698 48 58
anna.helsen@seb.se
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. Den 31 december 2013 uppgick koncernens balansomslutning till 2 485 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 475 miljarder kronor. Koncernen har cirka 16 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.se.