Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s Årsstämma 2014

Vid tisdagens årsstämma i Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) omvaldes till styrelsen ledamöterna Johan H. Andresen, Signhild Arnegård Hansen, Samir Brikho, Annika Falkengren, Winnie Fok, Urban Jansson, Birgitta Kantola, Tomas Nicolin, Sven Nyman, Jesper Ovesen och Marcus Wallenberg.  Marcus Wallenberg omvaldes till styrelsens ordförande.

Årsstämman fastställde utdelningen till 4,00 kronor per aktie (2,75) samt fredagen den 28 mars 2014 som avstämningsdag för utdelning.

Styrelsens arvode fastställdes till 11 665 000 kronor, i enlighet med valberedningens förslag. Styrelsearvodet fördelas enligt följande: 2 750 000 kronor till styrelsens ordförande, 5 875 000 kronor att fördelas mellan övriga årsstämmovalda ledamöter som inte är anställda i banken med 750 000 kronor vardera till vice ordförandena och 625 000 kronor vardera till övriga ledamöter, samt 3 040 000 kronor för kommittéarbete.

Kommittéarvodet fördelas enligt följande: Risk and Capital Committee, 510 000 kronor till ordföranden och 325 000 kronor till annan ledamot, Audit and Compliance Committee, 387 500 kronor till ordföranden och 195 000 kronor till annan ledamot samt Remuneration and Human Resources Committee, 387 500 kronor till ordföranden och 195 000 kronor till annan ledamot.

Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för lön och annan ersättning till SEB:s verkställande ledning. Riktlinjerna är i överensstämmelse med den svenska Finansinspektionens regelverk och den svenska bolagsstyrningskoden samt i linje med det internationella regelverket.

Årsstämman godkände styrelsens förslag om tre långfristiga aktieprogram för 2014; SEB Resultatandel 2014, Aktiematchningsprogram 2014 och Aktieprogram 2014.

Årsstämman godkände styrelsens förslag om förvärv och överlåtelse av bankens egna aktier för värdepappersrörelsen, för de långfristiga aktieprogrammen och för kapitaländamål.

Årsstämman godkände styrelsens förslag om maximal kvot mellan fast och rörlig del av den totala ersättningen för vissa befattningshavare.

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes PricewaterhouseCoopers AB som revisor. Huvudansvarig revisor inom PwC är auktoriserade revisorn Peter Nyllinge.

Besluten, samt de anföranden som hölls på stämman, kan läsas i sin helhet på www.sebgroup.se

Vid det efterföljande konstituerande styrelsesammanträdet utsågs Urban Jansson och Jesper Ovesen till vice ordföranden i styrelsen.

Styrelsen beslutade också, med stöd av årsstämmans bemyndigande att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier för SEB:s långfristiga aktiebaserade program, att högst 46 600 000 aktier av serie A kan förvärvas och överlåtas. Transaktionerna kan ske vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman år 2015.

Förvärven syftar till att möjliggöra för banken att överlåta de förvärvade aktierna till deltagarna i utestående långfristiga aktiebaserade program. När en eller flera deltagare i programmen påkallar lösen kommer banken att inom ramen för styrelsens beslut förvärva aktier i den omfattning som erfordras och omedelbart överlåta dessa till deltagaren eller deltagarna.

Återköpen kan endast ske på Nasdaq OMX Stockholm AB inom det vid var tid registrerade kursintervallet och avslut kommer att rapporteras via Nasdaq OMX Stockholm AB i enlighet med gällande regler. Dessutom kommer SEB:s webbplats (www.sebgroup.se/ir) att uppdateras löpande.

För mer information kontakta
Viveka Hirdman-Ryrberg, Informationsdirektör
08-763 8577, 070-550 3500
viveka.hirdman-ryrberg@seb.se
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. Den 31 december 2013 uppgick koncernens balansomslutning till 2 485 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 475 miljarder kronor. Koncernen har cirka 16 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.se.