Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s China Financial Index vänder ned: Något sämre affärsklimat och lägre vinstförväntningar -men expansionsplanerna fortsätter

Kinas ekonomi har fortsatt att tappa fart under första halvåret 2013. Samtidigt har den nya politiska ledningen kommunicerat att man kan acceptera en lägre men mer kvalitativ tillväxt än tidigare , mer driven av konsumtion och mindre av investeringar och export. Under juli, augusti har dock allt fler ekonomiska data indikerat att inbromsningen har bottnat.

Runt en tredjedel av toppcheferna på svenska och nordeuropeiska dotterbolag i Kina är fortfarande positivt inställda till affärsläget och vinstutvecklingen, men något fler än tidigare, 15%, ser negativt på kommande tre månader. Samtliga fyra parametrar - affärsklimat, vinstförväntningar, investeringsplaner och rekryteringsplaner - är något lägre och SEB:s China Financial Index i september faller till 58 från 60.8 i mars.

Andelen företag som upplever minskande kundefterfrågan som det största hotet faller något till knappt 40%. Samtidigt anger ett av tre företag konkurrensen som det största orosmolnet vilket är en fördubbling från förra undersökningen. Företagen fortsätter att expandera men i något lägre takt än tidigare. Sex av tio företag planerar ytterligare investeringar. Runt 15 procent planerar signifikanta investeringar, vilket är oförändrat sedan mars. Fyra av tio företag planerar ytterligare anställningar vilket är något lägre än i förra undersökningen. Ett av tio företag drar ner på antalet anställda i Kina.

- Optimismen bland företagen har avtagit något sedan förra mätningen men indexet är ändå starkare än det var för ett år sedan. Det är dock tydligt att utsikterna blivit mer osäkra än i våras. Expansionsplanerna är fortfarande offensiva men fler än tidigare väljer att avvakta med ytterligare investeringar. Då många produktionsföretag fortfarande har en viss överkapacitet i Kina passar man på att trimma sina organisationer.  Fler än tidigare väntar med rekryteringar. Vissa drar till och med ner på antalet anställda. I diskussioner med kunderna ser vi dock mycket stora skillnader mellan industrier, säger Fredrik Hähnel, chef för SEB Shanghai och ansvarig för rapporten.

Även om Kina fortfarane stoltserar med den högsta tillväxten av de ledande ekonomierna i världen så har ekonomin visat avtagande tillväxt i 9 av de senaste 10 kvartalen. Tillväxten för andra kvartalet 2013 hamnade på 7.5 procent, något lägre än 7.7 procent för det första kvartalet. Samtidigt har nedgången inte varit lika stor som i många andra tillväxtmarknader och siffror över industriproduktion, export och inköpsindex för augusti tyder på att avkylningen har bottnat. Fortsätter Kinas viktiga exportmarknader som USA och Europa att förbättras kan det ge ytterligare stimulans till den kinesiska ekonomin.

De blandade ekonomiska signalerna i Kina har dock gjort att svenska och andra nordeuropeiska bolag ser något mer osäkert på affärerna i regionen. Ungefär en tredjedel av företagen ser nu positivt på kommande sex månader medan andelen negativa ökar från 10% till 15%. Hälften av företagen har en neutral bild av framtiden. Knappt hälften tror på stigande vinster framöver vilket är en marginell nedgång från förra mätningen. Mycket få företag tror att vinsten kommer att falla kommande sexmånadsperiod.

- Bilden stämmer väl överens med vad vi upplever i diskussionen med kunder i Kina. Ingen dramatisk förändring har skett utan det handlar mer om en justering av förväntningarna. Alltfler inser att Kinas tillväxt kommer att vara lägre framöver än vad vi vant oss vid de senaste årtiondena. Generellt är företagen positiva till framtiden i Kina, särskilt de som riktar sig direkt mot kinesiska konsumenter. Men det går inte att sticka under stol med att en del industriföretag upplever att försäljningen planat ut och i enstaka fall fallit jämfört med förra året, fortsätter Fredrik Hähnel.

38% av respondenterna ser vikande kundefterfrågan som det största orosmolnet, vilket är något lägre än i förra undersökningen. En tredjedel ser ökad konkurrens som den näst största orosfaktorn, vilket är en fördubbling. En tredje viktig fråga är bristen på kvalificerad arbetskraft.

- När tillväxten inom många sektorer inte är lika hög som tidigare blir kampen om marknadsandelar ännu viktigare. I synnerhet inom sektorer med stor överkapacitet kommer vi se en marginalpress under lång tid framöver. Bland de kinesiska företagen lär vi också gå in i en konsolideringsfas, säger Fredrik Hähnel

Hälften av företagen tror att den kinesiska valutan RMB kommer att vara oförändrad mot US-dollarn kommande sex månader medan 40% tror på en ytterligare förstärkning. Sex av tio tror på oförändrade räntor. Den förväntade löneökningstakten har fallit jämfört med tidigare index. En tredjedel av företagen räknar med en löneökning på 5-6 procent i den kinesiska verksamheten under 2013 medan endast två av tio bolag räknar med att lönerna stiger 9-10 procent eller ännu mer.

- Ett mer osäkert affärsklimat kombinerat med en fortsatt låg inflation gör att företagen ser en möjlighet att hålla nere löneutvecklingen i den kinesiska verksamheten. Det återstår dock att se om man verkligen klarar att sänka löneökningstakten 2014 utan att förlora personal. Många kinesiska anställda i utländska företag har vant sig vid stora, årliga lönejusteringar, säger Fredrik Hähnel.

Detta är den tionde publiceringen av SEB: s China Financial Index, en unik undersökning som publiceras halvårsvis. Syftet är att spegla förändringar i uppfattning mellan nordeuropeiska och tyska företag i Kina och underlätta förståelsen för den ekonomiska och finansiella utvecklingen i landet. Undersökningen, som genomfördes under perioden 26 augusti - 5 september omfattar totalt 12 frågor och täcker områden som till exempel affärsklimat, investeringsplaner, anställningsplaner samt synen på valutor och räntor. Ett index över 50 indikerar ett övergripande positivt sentiment. Den fullständiga rapporten finns tillgänglig på www.sebgroup.com\press

För mer information kontakta
Fredrik Hähnel, chef SEB i Shanghai
+86 1381 680 99 77
fredrik.hahnel@seb.se
Presskontakt
Anna Helsén, presschef
+46 70-698 48 58
anna.helsen@seb.se 
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. Den 30 juni 2013 uppgick koncernens balansomslutning till 2 596 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 387 miljarder kronor. Koncernen har cirka 16 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com/sv.